بررسي و نقد راه‌حل كانت در تعارض ضرورت علّي و اختيار

بررسي و نقد راه‌حل كانت در تعارض ضرورت علّي و اختيار

 

محمد حسين‌زاده
چکيده
کانت فيلسوفي ناسازگارگراست که به ناسازگاري تعين علّي و اختيار باور دارد. او مي‌کوشد تا رهيافتي ارائه کند که به وسيله آن بتوان هم به تعين علّي و هم به اختيار توأمان معتقد بود. براي اين منظور، او هريک از اختيار و ضرورت علّي را در موطني خاص و جدا از موطن ديگر تبيين مي‌کند تا اين دو مؤلفه ناسازگار، از يکديگر جدا باشند و با هم مواجه نشوند. در اين مقاله، ديدگاه کانت و راه‌حل او درباره تعارض ضرورت علّي و اختيار تبيين شده است. در بررسي ديدگاه کانت اين نتيجه به دست آمد که پنج اشکال به راه‌حل کانت وارد است و با فرض پذيرفتن ناسازگاري ضرورت علّي و اختيار، راه‌حل کانت، راه‌حل مناسبي براي باور به اختيار نيست.  ادامه نوشته را اینجا دریافت کنید

Updated: آوریل 8, 2019 — 12:11 ق.ظ