قهرمان ملى كيست؟ شهيد احمد شاه مسعود يا امان الله خان ؟

 

قهرمان ملى كيست؟

شهيد احمد شاه مسعود يا امان الله خان ؟

اساساً هيچكسى قهرمان زاده نميشود. قهرمانان انسان هاى عادى اند كه با كسب ويژه گى هاى منحصر بفرد، و خدمات بى شائبه به ملت شان، سمبول و تجسم انديشه و اراده جمعى ميشوند كه فداكارى، ايثار و قربانى هاى آن ملت در وجود شان متجلى و متبارز ميشود.

هيچكسى نميتواند خود را قهرمان بنامد و احدى هم نميتواند با كسب القاب رسمى به مقام شامخ قهرمانى تكيه زند. آنانيكه به اين افتخار بزرگ نايل آمده اند، نه تنها زنده گى پر ثمر شان را وقف مبارزه براى خوشبختى مردم شان نموده اند بلكه جان شيرين شانرا نيز در راه تحقق آرمانهاى ملت شان هديه نموده اند.

عده اى بر اين باورند كه صرفاً شهيد احمدشاه مسعود قهرمان ملى كشور ماست و اعطاى اين لقب بديگرى پذيرفتنى نيست. و برخى هم باور دارند كه غازى امان الله خان، قهرمان ملى كشور ماست.
براى اينكه ثابت شود كداميك از اين دو شخصيت تاريخى، شايسته و درخور اين مقام برازنده است، لازم است تا عملكرد هر دو شخصيت را در بستر تاريخ ارزيابى نمود.

در بررسى كارنامه ى قهرمانان، خاستگاه اجتماعى، نحوه ى مطرح شدن، اهداف ، خدمات و فرجام زنده گى آنها اهميت زيادى دارد.
غازى امان الله خان اشراف زاده ى بود كه با دست داشتن در مرگ راز آلود پدر و در كشاكش خاندان سلطنتى قدرت را تصاحب نمود. صاحبنظران ويژه گى هاى مثبت او را در اعلام استقلال كشور از استعمار انگليس و اهداف اصلاح طلبانه و ترقيخواهانه ى وى عنوان مى كنند. همانكونه عدم رعايت ضوابط و حساسيت هاى اعتقادى و اجتماعى آن زمان و فرار بزدلانه ى او را از كشور بمثابه ى نقاط سياه در شخصيت وى برجسته مى نمايند. بدون شك او خواهان پيشرفت و انكشاف كشورش بود اما با كاربرد شيوه هاى غلط، نه تنها منتج به عقيم شدن برنامه هايش گرديد، بلكه سالهاى مديدى افغانستان را از پيشرفت و ترقى بازداشته، و اسباب زوال حكومتش را چنان فراهم نمود كه سى سال را با مبالغ هنگفت غارت كرده از بيت المال در انزواى سياسى ايتاليا درناز و نعمت بسر برد و يادى هم از كشور و مردمش ننمود.

شهيد احمد شاه مسعود، شخصيتى است كه جهاد و مبارزه ى عملى و مستقلانه را با اشغال كشورش توسط ابرقدرت شوروى آغاز نمود. بطور تدريجى و در شرايط سنگين و طاقت فرسايى كه ديگران زنده گى رام و آرام را در خارج از كشور اختيار نموده بودند، سنگر خونين را بر همه ى راحتى هاى جهان ترجيح داده، در كنار مردمش مقاومت و مبارزه نمود. جهاد در برابر شوروى و مقاومت در برابر تروريزم و افراطيت، امتيازات منحصر بفردى بوى محسوب ميشود كه احدى در آن شك ندارد. اما گويا دخالت در جنگ داخلى و عدم توفيق در ايجاد حكومت قدرتمند مركزى از ايراداتى است كه شخصيت او را در چنبره ى سوال منتقدانش قرار ميدهد. اما پايان شكوهمند زندگى او و شهادتش بدست ناپاك ترين دشمنان بشريت، او را در زمره ى شخصيت هاى بزرگ جهان قرار داد.

مزيدى بر اينها، اگر زندگى ساير قهرمانان و زعماى ملى كشور ها نظير گاندى، نلسن ماندلا، چگوارا، عمر مختار و و را مرور نمایيم، بوضوح در مى يابيم كه قهرمانان نه تنها زاده ى دربار و دفتر نيستند بلكه اغلب دولتمردان موفقى هم نبوده اند. گاندى بدست يك سك افراطى هموطنش بقتل رسيد. چگوارا همسرنوشت كاسترو در ساختن نظام نشد و ماندلا دولتمرد موفقى نبود. اما همه قهرمانان كشور شان و شخصيت هاى بزرگ و مورد احترام جهان اند. احمد شاه مسعود نيز از اين امر مستثنى نيست. عليرغم انتظارات زيادى كه از وى در نجات اين كشور بحران زده مى رفت . خدمات ارزشمند وى هرگز در تاريخ معاصر كشور فراموش شدنى نيست.

بارى در پاسخ خبرنگارى كه او را قهرمان خطاب نمود، ، فروتنانه و بى آلايشانه اظهار كرد كه: در واقعيت اين ملت افغانستان است كه قهرمان اند. و من تا زمانى كه به اندازه ى پكولم جاى پا در اين وطن داشته باشم، در راه عزت و شرافت اين ملت مبارزه مى كنم.
او برخاسته از متن مردم بود، مرزهاى دوستى و دشمنى اش را منافع و مصالح علياى كشورش معين مى نمود. او چنان در منافع ملى كشور و مردمش ذوب شده بود كه به هيچ پست و عنوانى دلبسته نبود.
بدون شك او تجسم و سمبول آرمانها و اراده ى ملتى بود كه وى آنان را قهرمان خطاب مى نمود.
نام نامى و ياد گرامى اش بر تارك تاريخ جاودانه باد

محمد عارف منصوری

 

Updated: مارس 25, 2019 — 12:24 ق.ظ