آرتا دخت

آرتا دخت

 

آرتا دُخت

تهیه کننده : دکتر بصیر کامجو

آرتا دخت در اداره دارایی ها هیچ خطایی نکرد و اقتصاد پارتیان را سامان بخشید
(سخن دیاکونوف درباره آرتادخت)

نمی توان از دوره اشکانیان گفت و نامی از بانو آرتادخت نبرد. رایشمند (ریاضی دان) و اقتصاد دان دوره اشکانی که جایگاه وزیر دارایی و خزانه داری را داشت.

گفته می شود وی با کارهای ارزشمندش، ایران را سامان بخشید و توانگری خود را نشان داد. وی همچنین دارایی های کشور را گردآوری نمود که نشان از آگاهی وی به دانش شمارش (علم حساب) است. با گفتار امروزی می توان گفت وی از دانش آمار هم آگاهی داشته است.

آرتادخت سده سوم میلادی اقتصاددانی بود که در دوره اردوان چهارم   (آخرین پادشاه اشکانی اجداد تاجیکان وپارسها )  به طور مستقیم در امورمالیات و خرج و دخل کشور دخالت داشت (در واقع نقش وزیر دارایی امروز را داشت). و در فارسی یعنی دختر مقدس وزیر خزانه داری شاهنشاهی اشکانیان

او بی آنکه فشاری بر مردم بیاورد و باج و خراج را افزون نماید ٬ کشور را به توانگری می‌رساند. چنانچه برآمده است ٬ از کارهای بزرگ او در گردآوری دارایی کشور ، یکی جلوگیری از هزینه‌های بیهوده به ویژه درباریان و دیگری گرفتن باج و خراج از درآمد توانگران بوده است.

منابع

ــ فرخ زاد ، پوران کارنمای زنان کارای ایران (از دیروز تا امروز) تهران : نشر قطره، 1381 .

ــ علوی، هدایت‌الله. زن در ایران باستان. چاپ چهارم. هیرمند. 38 .