واكاوي حقيقت روح در روايات اسلامي

 

واكاوي حقيقت روح در روايات اسلامي

 

مهدي يارمحمدي / كارشناس ارشد كلام، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

محمد جعفري / دانشيار گروه كلام، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

چکيده
شناخت انسان، به‌عنوان شريف‌ترين مخلوق خداوند، در گرو شناخت حقيقت وجودي اوست که با ابزارهاي مختلف معرفتي، اعم از عقل، نقل، شهود، تجربه و… قابل تحصيل است. «نقل» معتبر، به جهت صدور از معصوم عليهم السلام و احاطه علمي ائمة اطهار  بر کل عالم وجود و ازجمله انسان، همواره از بهترين طرق کسب معرفت بوده است. اين مقاله با داده‌هايي روايي، حاصل از گردآوري اطلاعات کتابخانه‌اي با روش تحليلي و توصيفي، به واکاوي روايات بيانگر حقيقت روح پرداخته است. در اين مقاله، به هشت دسته از احاديث، به ترتيب از رواياتي که به‌ظاهر مثبِت جسمانيت روح بوده‌اند، تا رواياتي که جز با وجود روح مجرد سازگار نمي‌باشند، اشاره ‌شده است. حاصل اين پژوهش، بيان هماهنگي بين عقل و نقل در دو ساحتي بودن انسان و غيرمادي دانستن ساحت روحاني اوست.
ادامه مقاله