رازپنهانی ورمز پیدایی پروژه طالبان

رازپنهانی ورمز پیدایی پروژه طالبان

دکــــــتربصیرکـــامجـــو

25 نوامبر2018 میلادی

در تاریخ کشورما هیچ گاه نیروی رزمی ومسلحِ مخالف دولت وجود نداشته که بتواند در نبرد ومقاومت خود مقابل قدرت رزمی دولتی بمدت بیست وچهارسال بجنگد وایستادگی کند.  اما اکنون ما می بینیم که نیروهای دهشت افکن وآدمکش پشتون افغان زیر نام طالبان بمدت بیست وچهارسال است که در سرزمین خورشید به عمر بی مقدار خود ادامه می دهند وجنایت می آفرینند. دراین نوشته تلاش براین است که رازپنهانی ورمز پیدایی پروژه وحشت ودهشت طالبان واستمرار این پروژه جنایت پیشه را  برملا سازیم .

طالبان کی اند :

ــ نیروهای اهریمن رزمی طالب همه پشتون تبارافغان اند ، بکدام اندیشه واعتقادِ ، وابستگی ندارند . نه خدا را می شناسند ، و نه از دانش خداشناسی واعتقادات دینی خبری دارند و نه از کرامت انسان وانسانیت. از رهبر ایشان که ملا محمد عمر پشتون بود تا افراد رده های پائین تفنگ بدست ایشان همه بیسواد ناآگاه وچشم بسته از زندگی انسانی بوده وهستند.

رهبران  دولتی ای که از پروژه طالبان پشتیبانی می نمایند وخود را پیوسته در رسانه ها جز این گروه می خوانند مانند حامد کرزی واشرف غنی احمدزی ودیگران ، اینها نیز همه از درک کرامت ونجابت انسانی بی بهره اند . وبه زندگی فرهمند وهمزیستی مسالمت آمیزمردم وجامعه انسانی ، صلح وامنیت باوری ندارند .

انگیزه پیدایی طالبان :

پس ازشکست حبیب الله کلکانی تاجیک تبار دربرابر ملیشه های پاکستانی پشتون تباربرهبری ژنرال نادر خان درسال 1929 م ؛  این بارِاول بود که قدرت سیاسی ودولتی کشوربرهبری ژنرال احمدشاه مسعود وپروفیسوربرهان الدین ربانی در سالهای 1992 بدست تاجیکان افتید .

با شکست حزب اسلامی گلبدین حکمتیارپشتون تباردر برابر تاجیکان  به سرکردگی زنده یاد فرمانده احمدشاه مسعود وکنارکشیدن این حزب ازقدرت واداره دولتی ، روشنفکران پشتون بدون توقف در داخل وخارج کشورــ  پیروهراندیشه وتفکری که بودند همه یکدست به این فکروذکرشدند که به هرگونه ای که می شود ، باید قدرت واداره دولتی را از دست تاجیکان واپس گرفت .

بدین اساس بود که رهبران پشتون با انگیزه گرفتن قدرت سیاسی ودولتی از دست تاجیکان ، دست بکارشدند . ظاهرشاه از روم ، خلیل زاد ، اشرف غنی احمدزی ، حامد کرزی از آمریکا باهم جمع شدند وبا مشوره ای نهاد های سرمایه جهانی وکشورهای آمریکا ، عربستان سعودی وپاکستان ، پروژه جنبش طالبان را به سرکردگی شخص گمنامی بنام ملامحمد عمر پشتون بوجود آوردند .

وظایف تاریخی طالبان را چه قرار می داد و می دهد . :

اول ــ  گرفتن قدرت سیاسی ودولتی ، پاسداری واستقرارحاکمیت سیاسی پشتونها درافغانستان .

دوم ــ بتأسی ازین امر ، اساسی ترین وظایف نیروهای مسلح پروژه طالبان را سرکوب و قلع وقمع کردن تمام نیروهای مسلح غیرپشتون درافغانستان تشکیل می داد .

سوم ــ  نگهداری و ادارۀ مستقیم تولید وترافیک کِشت خشخاش در افغانستان.

چهارم ــ به این روال  ، طالبان همچو نیروی آماده باش رژیم سیاسی پشتونها  ــ برای اجرای قتل های زنجیره ای وقتلهای دسته جمعی وانفرادی هزاره ها وتاجیکها وازبکها وحتا برخی رهبران میهن دوست پشتون ، درسراسر کشور ، چه دررده های ارتشی وچه دربخشهای ملکی می باشد .

پنجم ــ طالبان یک  نیروی مسلح  ذخیره ای آراسته خدمت و جزِاساسی قدرت دفاعی ورزمی جدا ناپذیر حاکمیت دولتی پشتونی در اوقات نیازاست ، مثلاً :

اگرباشد که رژیم دست نشانده ای پشتونها در کابل ــ بوسیله نیروهای بومی وغیرپشتون ، سرنگون می گردد. درآن حالت گروه طالبان همچون وسیله فشار در دفاع از حاکمیت سیاسی پشتونها قرارداشته ، مانند سالهای گذشته وبه کمک مستقیم پاکستانی ها ونهاد های ذیدخل بین المللی ، باردیگربتوانند دراستقرارحاکمیت سیاسی شؤونیزم قبیله افغان وتأمین منافع نهاد های سرمایه جهانی درافغانستان، رسالت اجیرانه خود را ، بی شرمانه انجام بدهند.

ششم ــ  رهبری تمویل وتسلیح پروژه طالبان در جریان هژده سال اخیر بدست دولت حامد کرزی واشرف غنی احمدزی وپاکستان قرارداشته ودارد . دولت افغانی کابل ونیرویهای تروریستی طالبان هردو دو روی یک سکه اند وهردو کار مشترک سیاسی را برای استقرار وتداوم حاکمیت پشتونها در کشور پیش می برند .

اقدامات سیاسی دولت کابل ، برای تداوم عمرطالبان :  

 ــ چون نیروی تروریستی طالبان پاسدارمنافع ملی پشتونها ومنافع ملی اربابان خارجی ایشان  در کشور می باشند ، بدین اساس دولت پشتونی حامدکرزی واشرف غنی احمدزی هیچگاه در دفاع از زندگی ودارایی ومصونیت مردم غیر پشتون قرار نگرفتند ، برخلاف به عوض ازمیان برداشتن ونابود کردن نیرو های طالبان   ، به تقویه ورشد وتسلیح آنها اقدام آشکار وپنهان نمودند ، از جمله :

ــ برای طالبان دفترسیاسی در قطر ایجاد کردند .

ــ تمام اسیران جنگی طالبان بدون قید وشرط چه بوسیله حامد کرزی وچه بوسیله اشرف غنی احمدزی از  زندان های کشور وگوانتناموآزاد گردیدند .

ــ پایگاه امنیتی در دندغوری ولایت بغلان وبرخی جاهای دیگر کشور برای طالبان ایجاد نمودند .

ــ  چند بار ولایات وشهرستانهای کشوررا بدون مقاومت برای نیروهای مسلح ناچیزطالبان تسلیم دادند . که این عمل باعث قتل هزاران هزار انسان بی گناه این سرزمین گردید که از جمله قتل دسته جمعی زیاده از دونیم هزار شهروند تاجیک وازبک در ولایت کهندژدر سال 2015 م . بوسیله طالبان پشتون فراموش ناشدنی می باشد ودرذهن تاریخ جاویدانه باقی می ماند.

این مسئله به همه آشکار است  که در سراسر افغانستان ، یک قطعه دوصد نفری مسلح ومنظم رزمی طالبان  که دارای قرارگاه وسلاح ومهمات جنگی ولوژستیکی در اختیار داشته باشند وجود ندارد . اما باز هم نیرو های رزمی اردو وپولیس ما در نبرد مقابل چند افراد طالب ، به فرمان دولت به عقب نشینی سوق داده می شوند وتلفات زیاد را متقبل می گردند . چرا ؟  زیرا دست شوم پشتونی دوسره رهبری دولت فاسد کرزی وغنی در پشت سر برنامه های مرموز رزمی قتلهای دسته جمعی مردم کشورما شامل است.

ــ دولت پشتونی پیوسته پنهان وآشکارا چه در دوره سیاه حامد کرزی وچه در دوره خونچکان کنونی اشرف غنی احمدزی ، امکانات دستیابی گروه طالبان را به مرام استفاده بری ازمنابع زیر زمینی وسرزمینی : کشت خشخاش ، زعفران ، پسته وجلغوزه بادغیس ، قاچاق چهارتراش ولایت کنر ، استخراج کانسار  : طلا ولاجورد و سایر سنگهای قیمتی را در ولایات وشهرستانها ، مساعد گردانیده است . که ازین راه طالبان سالانه میلیونها دلارپول هنگفت بدست می آورند .

ــ  قابل تذکر است که ، دولت پشتونی کرزی غنی درفرآیند هژده سال اخیر باداشت برنامه ویژه بنفع طالبان ، رسانه ها وتلویزیونهای دولتی را برای تبلیغ وترویج وبزرگ نمایی کارنامه هایی رزمی ، انتحاری وانفجاری نیروی های تروریستی طالب  ، قرارداده اند . و با نمایش چند  تصویر برداری  ساخت دولتی ازجمله :  (تصویر ده  و وازده نفرمسلح ، سواربالای اسب یا موترسایکل ، با انتقال درفش سفید ویا سیاه نوشته ای «لا اله الا الله … » ) وآن هم  بارها تکراری ، فضای ترس و وحشت را در میان مردم  گسترش دادند . وده ها نمونه ای دیگری ازاین دست موجود است .

نهاد های که در استمرار عمر طالبان وتقویه تروریسم سهم دارند :

سوایی کارنامه های خائینانه دولت در استمراروتقویه قدرت رزمی طالبان اهریمن که درفوق از آن ذکرش رفت . دولت پشتونی حامد کرزی واشرف غنی احمدزی درفرآیند موجودیت رهبری حکومت ایشان ، بجای آنکه بتوانند درتأمین امنیت ومصونیت مردم کاروفعالیت نمایند. مشکل بیکاری ، فقر وبی خانگی ودربدری مردم را حل نمایند . برنامه های زیر ساختی رشد  صنایع ثقیله و خفیفه ،  ساخت خطوط راه آهن وآسفالت خیابانها ، ایجاد بند های برق آبی در مسیر دریاها  … وده ها پروژه زیر بنایی دیگر را سردست گیرند وجامعه ومردم مارا بسوی رفاء وآسایش واقعی ببرند ، با تأسف که نه کردند و نه بردند. بلکه برزندگی حق وحقوق مردم این سرزمین جفا کردند.

هژده سال می گذرد که دولت پشتونها به بهانه ای صلح با طالبان همتبارشان ، مردم مارا فریب می دهند. اما در ذات مسئله هدف همان تقویه وتداوم حکومت پشتونها دراین سرزمین است . نه برنامه صلحی است ونه آشتیی ، بلکه همه دروغ وتزویر و ریاء است .

و دولت پشتونیزم غیرمشروع کرزی واشرف غنی هیچگاه تلاش نکردند که نیروهای مسلح تروریست طالبان را بوسیله نیروهای رزمی دولتی ، از پا دربیارند . برخلاف آنها را پنهان وآشکارتقویت وحمایت کردند وتلاش نمودند که ساختارهایی را در توجیه صلح  دروغین ایشان با طالبان  و مغشوش ساختن ذهنیت جامعه بوجود آورند . بگونه نمونه چند تا ازینها را نام می بریم :

ــ رسانه های گفتاری ، تصویری ونوشتاری دولتی ووابستۀ دولت

ــ شورای عالی صلح افغانستان (غیر مستقل وابسته به دولت)

ــ شورای علمای افغانستان (غیر مستقل وابسته به دولت)

ــ نظام قضایی افغانستان (غیر مستقل وابسته به دولت)

ــ دادستانی کل کشور (غیر مستقل وابسته به دولت) …  وده ها سازمانها  ونهادهای  پیرو دولت ،  بدون  استثناء در برابرتداوم چنین سیاست نادرست حکومت پشتونی ضد صلح وامنیت  حامد کرزی واشرف غنی ، مسئول اند .  بااحترام

 

Updated: نوامبر 26, 2018 — 12:06 ب.ظ