تردد خداوند در قبض روح مؤمن؛ بررسي حديث قدسي

 

تردد خداوند در قبض روح مؤمن؛ بررسي حديث قدسي

 

عليرضا اسعدي / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

چکيده
بر اساس حديث تردد، خداوند در هيچ امري همچون قبض روح مؤمن ترديد روا نمي‌دارد؛ زيرا ازيک‌سو، ديدار مؤمن را دوست دارد که تنها با قبض روح او ممکن است. از سوي ديگر، مؤمن از مرگ کراهت دارد و خداوند نيز به ناخشنودي مؤمن راضي نيست. ازاين‌رو، خداوند در قبض روح او مردد مي‌شود. دانشمندان اسلامي، در پاسخ به اين اشکال که معناي تردد خداوند، با توجه به حکمت و علم و قضاي تغييرناپذير او چيست و چگونه در خداوند راه پيدا مي‌کند، احتمالات متعددي را مطرح کرده‌اند که برخي از آنها، مبتني بر کارکرد مجازي و کنايي تردد و برخي بر اساس کاربرد حقيقي اين واژه است. اين مقاله با رويکرد تحليلي مي‌کوشد ضمن بررسي اين پاسخ‌ها و بيان نکات پيراموني، به ترديد مؤمن از مرگ، کراهت او از آن و نيز کراهت خداوند از ناخشنودي بنده خود، که مسائل قابل تأملي در اين روايت‌اند، بپردازد.

ادامه مقاله

Updated: نوامبر 4, 2018 — 11:06 ب.ظ