نگارستان ادب فارسی

 

نگارستان ادب فارسی
گرعشق نبودی وغم عشق نبودی

چندین سخن نغز که گفتی که شنودی

ورباد نبودی که سرزلف ربودی

رخساره ی معشوق به عاشق که نمودی

Updated: اکتبر 15, 2018 — 12:41 ق.ظ