مرغ یا شهباز

مرغ یا شهباز

روزی یک تخم شهبازدرلانۀ مرغ ها پیدا میشود. چندی نگذشت که جوجه شهباز از تخم بیرون می آید و با مرغ ها بزرگ میشود. آن جوجه شهباز درتمام زندگیش کارهای را انجام داد که مرغ ها انجام میدادند. هر روز چشمش به دنبال مالک خانه بود تا مقداری دانه و غذا روی زمین بریزد. به خاک نول میزد تا کرم و حشره پیدا کند . مانند مرغ ها بال هایش را باز میکرد و تنها چند متر از زمین بلند میشد و قـُدقـُد میکرد. و هیچوقت توان خارج شدن از پرچین خانه را نداشت. یک روزچیزی بالای سرش دید . …  آن چیز به آرامی و با شکوه در میان ابرها پرواز میکرد. شهباز گفت : آن چه است ؟ یک مرغ جواب داد : آن ؟! آن یک شهباز است ، او پادشاه همۀ پرنده هاست . … ارباب آسمان هاست . … ولی ما به زمین پیوسته  هستیم . …  چون ما تنها مرغ هستیم . به آن فکر نکن. …  تو هیچوقت مانند او نمی شوی . … هتا اگر هم بتوانی  باید خیلی خونخواربشی . … باید غذای پرنده های دیگر را بدزدی … آن شاید بتواند  پرواز کند ، اما همیشه تنهاست …شهباز کوچک باور کرد. سالها گذشت و این شهبازمانند همۀ مرغها زندگی کرد ودرنهایت پیر شد و مرد.

 

وقت آنست که  بالهایت را باز کنی  واوج بگیری  …

امروز زمان پروازه است اگر به هر ممکنه ای که داری این متن را میخوانی زیرا  سال ها به دنبال تغییر و دگرگونی زندگیت بودی، چیزی که تنها یک درصد مردم به دنبال آن هستند . اکنون به اینجا هدایت شدی . …از مرغ بودن خسته شده ای ، اینگاه که شهباز متولد شده ای میخواهی به دنبال گناهکار بگردی که چرا در آشیانۀ مرغ ها بزرگ شده ای ؟ هر روز از شرایط (سام هها )  بد و کمبود دانه غرغر کنی؟ میدانم ، اینقدرمرغ های پیرامون برایت گفتن که پرواز بد است  ، تو نمی توانی پرواز کنی ، پرنده های آسمان خونخوارهستند که ازگفته ای همچو رویات دلسرد شدی . …اما راستش اینست که تو یک شهباز باشکوه و قدرتمندی .  نمیدانم چه رویایی در سرداری ، اما میدانم که همین الان ، کسی در بیمارستان هست که التماس میکند فرصت (زمان ) شما را داشته باشد . …  الان زمان پرواز است ، اگر شهامت تغییر و پرواز را داری بالهایت را باز کن ، ما برایت یاد میدهیم که تبارمندی ونیک نژادی ات را به دست بیاری . یا میخواهید که به قـُدقـُد کردن با مرغ ها ادامه بدهی؟!

ازگروه تحقیقاتی آفرینش

 

Updated: سپتامبر 30, 2018 — 11:15 ب.ظ