درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی-معنایی

 

 

درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی-معنایی

نویسندگان

سارا منظزی ، علی افخمی و عطیه کامیابی گل

چکیده

درک معنایی اسامی مرکب از جمله موضوعاتی است که در چارچوب نظری زبان‌شناسی شناختی مطرح می‌گردد. اسامی مرکب با توجه به رابطۀ معنایی پایه‌های کلمات مرکب به چهار گروه تقسیم می‌شوند که با توجه به معیار وجود یا عدم وجود هستۀ معنایی، دو گروه اصلی اسامی مرکب درون‌مرکز و برون‌مرکز در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرند. فهرستی از این اسامی به صورت کتابخانه‌ای از متون مختلف گردآوری شد و برای آزمون این پژوهش مورد استفاده قرارگرفت. پس از بررسی آزمون‌های متعدد درک زبانی، آزمون جفت کردن تعریف-کلمه مورد استفاده قرار گرفت و در قالب برنامکی در تلفن همراه هوشمند برروی فارسی‌آموزان سطح میانۀ مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) دانشگاه فردوسی مشهد به مرحلۀ اجرا رسید. در مجموع، 888 دادۀ به‌دست آمده از آزمون (37 آزمودنی که 24 تعریف را با اسم مرکب مورد نظر جفت نمودند) توصیف و با آزمون‌های آماری استاندارد تحلیل شدند… ادامه دارد .

 

عنوان مقاله [English]

Semantic Comprehension of Persian Endocentric and Exocentric Compound Nouns in Persian-learners: A Cognitive-Semantic Approach

نویسندگان [English]

Sara Montazeri1؛ Ali Afkhami2؛ Atiyeh Kamyabi Gol3

1Department of Linguistics, Faculty of Letters and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran

2Professor/University of Tehran

3Assistant Professor of Linguistics at Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

Semantic comprehension of compound nouns is one of the subjects discussed in theoretical framework of cognitive linguistics. Compound nouns are divided into four groups based on the semantic relation of its components. According to the criterion of existence or absence of a semantic head, two main groups of endocentric and exocentric compound nouns are investigated in this study. A list of these nouns was collected as a library research from different texts and used to test this research. After examining multiple language comprehension tests, definition-word pairing test was used and in the form of an application on smart phones on Persian-learners of the middle level in Teaching Persian as a Second Language (TPSL) of Ferdowsi University of Mashhad was performed. Totally, 888 data were obtained from the test (37 subjects paired 24 definitions with compound nouns) described and analyzed by standard statistical tests. Finally, T and Pearson tests showed that due to the semantic head in endocentric compound nouns, the level of semantic comprehension of Persian-learners of endocentric compound nouns is greater than that of exocentric compounds. Besides, comprehension of Persian learners from Persian endocentric compounds is faster than exocentric compounds. Also, there is a correlation… ( to be continued)

 

 

Updated: سپتامبر 3, 2018 — 11:47 ق.ظ