خداشناسی در فرآیند تاریخ

خدا ، مفهومی است که از ابتدای آفرینش انسان تاکنون مورد توجه انسان ها بوده است . بسیاری آن را رد و بسیاری آن را تایید کرده اند.

اما جالب اینجاست که تاکنون هیچ کس نتوانسته است وجود خدا را به طور مطلق اثبات یا نقض کند.به همین دلیل تاکنون تضاد ها و دیدگاه های مختلفی در این بحث بوجود آمده است.

انسان ها از دیدگاه خداشناسی به دو دسته تقسیم میشوند..

 

الف) خدا ناباوران                                      بخدا باوران

خدانا باوران دلایل مختلفی از جمله دیده نشدن خدا را مطرح میکنند . و اصرار دارند ذات فیزیکی خدا را پیدا کنند.

خدا باوران ، خود به چند دسته تقسیم میشوند .

الف) چند خدایی  ( مانند بت پرستان و ….)                    ب) یگانه پرستی

یگانه پرستانی که یکی از پدیده های جهان را به خدایی میگیرند . ( مانند انرژی ، خورشید،ماه ، باد، کائنات )

یگانه پرستانی که یک چیز ماورایی به عنوان خدا در نظر میگیرند.  ( که فراتر از تصور است و مثل هیچ چیز نیست )

خدای ماورایی که از بالا در حال نظاره و مدیریت جهان است.

که در این حالت باز قسمت هایی که خدا جز آن نیست مثل مخلوقات باعث میشود خدا اینچنینی ناقص باشد.

سیستم طبیعی جهان ما و هر آنچه در آن است ،با قوانینش همان خدا است . ( اما این تفکر هم کمی کوتاه فکری است و عظمت خدا را زیر سوال میبرد.)

بنابر این نیازمند یک مفهوم جامع تر از خدا هستیم. البته تاکید میکنیم منظور ذات خدا نیست .

تاریخچه خداشناسی بشر :

باید در نظر داشت که ، هر آنچه که به عنوان خداوند در نظر گرفته میشود . اشتباه است .

زیرا خداوند مانند هیچ چیز نیست . اما در همه چیز وجود دارد و پس زمینه همه ی جهان هاست.

اما قضیه به همین تمام نمیشود. به تاریخچه ی تفاسیر خدا توسط انسان ها در پایین توجه کنید:

  • اجسام بی جان مادی : گرفتن سنگ ، چوب ، فلز به خدایی
  • جانداران : گرفتن حیوانات به خدایی – گرفتن انسان های قدرتمند به خدایی
  • اجرام فضایی: گرفتن ماه، خورشید و ستارگان به جای خدا
  • انرژی- همه چیز انرژی است پس همه چیز خدا است .که پس از کشف انرژی تاریک و ماده تاریک این تفکر باطل شد.
  • با کشف ، انرژی تاریک که قوانین انرژی را نداشت ، این پدیده را به خدایی گرفتند.
  • با ارائه نظریه جهان های موازی ، انرژی تاریک گرچه قابل مشاهده نیست و از قوانین ما پیروی نمیکند اما اولاً قسمت هایی از هستی انرژی تاریک نیستند و پدیده دیگری نام گذاری شدده اند به نام ماده تاریک . دوماً انرژی یا ماده تاریک نمیتواند خدا باشد . زیرا جهان های موازی از قوانین دیگری پیروی میکنند. و اینکه همه چیز از ماده تاریک یا انرژی تاریک است شاید کمی کوتاه فکری است.
  • با توجه به روند تکاملی سطح فکر انسان ها در تفسیر خداوند.هر نظریه ای در مورد ذات خدا ارئه شود ، قطعا باطل است . زیرا کائنات دارای ابعاد ناشناخته ای است که علم ما تنها کور سویی از آن را روشن میکند.

و این بسیار احمقانه است که بخواهیم ادعا به اثبات وجود خدا از طریق کشف ذات وی کنیم .

زیرا علم ، تنها در چهارچوب جهان ما کاربرد دارد. و میتواند قوانین و پدیده های قابل اثبات با علم را کشف کند. 

ادامه عنوان متن اینجاست

Updated: سپتامبر 30, 2018 — 11:34 ب.ظ