ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک

ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک

 

نویسندگان

اعظم ابوالحسنی زرجوع؛

غلامرضا زهتابیان؛

ناصر مشهدی؛

حسن خسروی  ؛

مهدی سلطانی گردفرامرزی

چکیده

بحران آب از مسائل اساسی مناطق خشک مانند ایران است که به‌تازگی به ‌دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی شدت یافته است. بنابراین استفاده از آب‌های نامتعارف، در مناطقی که آب با کیفیت مناسب در دسترس نیست، رو به فزونی است. یکی از این منابع، پساب شهری است که می‌تواند نیاز غذایی گیاه را نیز تأمین کند و در صورتی که تأثیر منفی بر خاک و آب نداشته باشد، می‌تواند در آبیاری توأم با طرح‌های بیابان‌زدایی استفاده شود. در این تحقیق، آثار فاضلاب تصفیه‌شدة شهری بر برخی خصوصیات خاک در محدودة تصفیه‌خانة شهر یزد بررسی شد.

به این منظور، نمونه‌های خاک از دو عمق 0-30 و 30-60 سانتی‌متر از سه منطقة شاهد، منطقة درختکاری‌شده و آبیاری‌شده با پساب و نیز منطقة بدون پوشش گیاهی متأثر از پساب (اراضی رها‌شده)، برداشت شد. نتایج نشان داد که مواد آلی، SAR و شوری در مناطق متأثر از پساب به ترتیب حدود 45/0، 80/112 و 25/6 درصد کمتر از منطقة شاهد بود، اما غلظت پتاسیم، فسفر، ازت و اسیدیتة خاک در مناطق متأثر از پساب به ترتیب حدود ppm122،  ppm83/12، 004/0 درصد بود که 4/0 بیشتر از منطقة شاهد بود. آهک در اراضی رها‌شده به مقدار 52/0 درصد بیشتر از منطقة شاهد بود و در منطقة درختکاری و آبیاری‌‌‌شده با پساب به مقدار 6/1 درصد کمتر از منطقة شاهد بود.

ادامه متن  را اینجا بخوانید 

Updated: آگوست 20, 2018 — 12:14 ب.ظ