سیستم های کشف تک تیرانداز (گان شات)

سیستم های کشف تک تیرانداز (گان شات)

 

حتی زبده ترین کوماندوها وسربازان باشنیدن نام تک تیرانداز دچاردلهره واسترس میشوند.شبحی سرد وترسناک ،مجهزبه سلاحی کشنده ومرگبار،وصفی مناسب برای یک تک تیرانداز است.

درگیری باتک تیراندازان زمانی مشکل ترمیشود که،درمنطقه ای نیروهای خودی تجمع یابندوبه دلیل صداهای ناشی ازفعالیت خودروهای رزمی ویاعوامل انسانی،شنیدن صدای اسلحه تک تیرانداز بسیارمشکل ویاحتی غیرممکن شده ودرنتیجه مقابله باآن امری سخت وبسیار دردسرآفرین میگردد.

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: جولای 30, 2018 — 11:32 ق.ظ