آموزش دوباره از تاریخ ، جغرافیای سیاسی و فرهنگی خراسان

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

مقام تجربه وجلال زندگی جهان پیشرفته غرب صنعتی به ما می آموزاند که   تبلورگاه هستی ، دارایی، سرمایه ، غرور، افتخارومنزلت زندگی یک کشوروشهروندانش  ، تنها به ارزشهای هویت تاریخی وفرهنگی وزبانی ودانشی آنها وابسته است !

با تائید این اندیشه ، شناخت وآموزش همیشگی از تاریخ و جغرافیایی سیاسی وفرهنگی  مردم ایران کهن و خراسان بزرگ ، یکی ازمهمترین وپراهمیت ترین ماموریتی است که در برابرهرهم میهن خود شناس ودگراندیش ما قراردارد.

این بهِاِ هستی سازجوهروجودی پسافکند اجداد مان را،  باید همچو مردمک چشم مراقبت وپاسداری  کرد، وآنرا همیشگ آموخت . زیرا بدورازین هویت ملی فرهنگی زبانی وتاریخی ، ما پارۀ ازگوشت واستخوان چیزدیگری نیستیم .

تازمانیکه پیرامون پیدایی هویت ، منشاء، نسب ، تبار وجایگاه تاریخی ، نماد  وریشه  ــ زبان وارزشهای فرهنگی وادبیات نیاکان خویش در حوزۀ تمدنی جهان کنونی آگاهی ژرف نیابیم ، اندیشه ها و رویکرد های دانشی و تجربی خویش را بر بنیاد آموزش وپژوهش تاریخ وفرهنگ پربار کهن اسلاف خود ما گسترش وسمت وسو ندهیم ، ــ ودر مقابل نامگذاریهای دروغ وتقلب و واژه های ساختگی خلاف جوهر تاریخ وفرهنگهای ریشه دار باستانی کشور وسرزمین ما ، ایستادگی مقاومت وابراز وجود وحق خواهی نکنیم ، هیچگاه به صفت یک ملت پرافتخار، مستقل آزاد سربلند ، باعزت وشایسته احترام درتاریخ جامعه بشری جایگاه درخورستایش خود را دریافت نخواهیم کرد .

میهن پر افتخارکهن نیاکان ما « آریا ویجه » یا «آ ریانا » یا « ایریانا » یا ایران نام داشت . وبرای نخستین باراین نام درکتاب « آرتسفن » در قرن سوم قبل ازمیلاد به شکل یونانی آن (Ariane ) دیده می شود.

ادامه متن را اینجا بخوانید

Sarzamine Aryan - سرزمین آریان © 2016