آموزه هایی از تاریخ خود فرمانی ملی شاه حبیب الله

 

آموزه هایی از تاریخ خود فرمانی ملی شاه حبیب الله

 

بنام خداوند جان وخرد

خداوند نورو خداوند مهر

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

14 دسامبر  2014

 

اول : پیدایی شخصیت تاریخی شاه حبیب الله :

شاه حبیب الله تاجیک تبار ایرانی درسال 1890م. در ولایت کابل شهرستان کلکان تولد گردید. وازسال 1920 الی 1922 خدمت زیر بیرق را انجام داد. ودر سال 1924 به دورۀ دوم خدمت جلب گردید ودر سرکوبی شورش جنگ منگل سهم فعال گرفت ، وهمچنان به کمک مولوی عبدالحی پنجشیری به شهردوشنبه رفته در پهلوی گروه های مقاوم ملی تاجیکان علیه دولت شوروی سابق به مجاهدت پرداخت .

حبیب الله ازسالهای 1926  تا 1928 م. رهبری نیروهای مقاومت مردم شمالی علیه دولت امانی را بعهده داشت. که در این روند مبارزه و مقاومت ، دولت مجبورشد که در برابر نیرو های مقاوم مردم شمالی از درِ مفاهمه ومصالحه پیش آید . ” براثر یک توافق نامه ای رسمی میان ایشان ونماینده دولت در سال 1928 از جانب شاه امــــان الله ، به حبیب الله خان رتبه ژنرالی اعطا گردید  . علاوه براین براساس سه فرمان شاه امـــان الله به حبیب الله هشتاد و دو میل تفنگ 303 بور با مقدار کافی کارتوس داده شد.” (1)

بر اثرخود ایستایی  و خود ارادیت ، جنبش مقاومت مردم شمالی برهبری حبیب الله خان ، سرانجام دولت امانی را در جنوری 1929 سرنگون نمود .

شتاب زدگی  در تحقق راهکار های مدنی دولت امان الله که متناسب به پذیرش سطح آگهی شعور اجتماعی جامعه نبود ازیکسو ، تطبیق مالیات سنگین ، فقر و تهی دستی وانشقاق وچند گانی قومی ، عدم قانونیت وتراکم انواع مظالم در هم آمیخته اجتماعی وده ها انگیزه درون کوفته ناشی از حاکمیت مطلقه نظام ، ازسوی دیگر ، همه دست بدست هم داده  اثرات أسف باری را در حیات اجتماعی مردم بوجود آورده بود .

این ناخرسندی اجتماعی درکل باعث انگیزه شورش وتحرک نیروهای اپوزیسیون در سراسر کشورگردید . ازجمله قیام ملاعبدالله گردیزی مشهوربه « ملای لنگ » درمارچ 1924 م. ، قیام مردم شینوار وخوگیانی در 1927 م. .

بالاخره  قیام مردم شمالی در نوامبر و دسامبر 1928 م . بقیادت حبیب الله مشهور به خادم دین رسول الله بود، که پایه های حاکمیت دولت امانی رالرزان و شکننده ساخت و باعث زوال وسرنگونی آن گردید .

در هنگام تسخیر کابل ، شاه حبیب الله بتاریخ  17 جنوری سال 1929 م. از شاه عنایت الله واعضای دولت امانی  ، بیعت نامه انتقال قانونی حکومت را پذیرفت. وبصورت رسمی برتخت شاهی افغانستان تکیه زد.

پس اززوال حکمروایی شاهنشاهی دود مان غوریان تاجیک تبار  در سال 1215 میلادی ، حبیب الله خان اولین شاه است که ، بعد ازگذشت 532 سال حکمروایی دود مان تُرکان و 182 و اند سال حاکمیت پشتونها(افغان ) در سرزمین آریان و خراسان (افغانستان ) بوده  که بار دیگر یک تاجیک تبار به سروری تخت شاهی می نشیند . واز 17 جنوری  الی 13 اکتوبر 1929م . بصفت شاه افغانستان خدمت می نماید .

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: ژوئن 4, 2018 — 12:27 ق.ظ