امواج سالیتونی در پلاسمای میان‌ستاره‌ای با الکترونهای دارای توزیع کرنز در حضور یونهای منفی

امواج سالیتونی در پلاسمای میان‌ستاره‌ای با الکترونهای دارای

توزیع کرنز در حضور یونهای منفی

نویسندگان

حسین سلمانپور

مهدی شریفیان

 

چکیده

انتشار مایل امواج سالیتونی غیر‌خطی یونی صوتی در پلاسمای میان‌ستاره‌ای نسبیتی ضعیف و غیر ‌برخوردی در حضور یون‌های مثبت و منفی و الکترون‌های غیر‌حرارتی( با توزیع کرنز) بوسیله‌ی روش اختلال کاهش یافته مطالعه شده است. در این مقاله رابطه‌ی کورتوک-دی وریز یا KdV (Korteweg-de Vries) که دارای جواب انتشار مایل امواج سالیتونی است، بدست آمده است. اثر سرعت یون‌ها و الکترون‌های غیر‌حرارتی را روی دامنه و پهنای امواج سالیتونی بررسی شده است و همچنین اثر پارامترهایی مثل میدان مغناطیسی و چگالی یون‌ها را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. ما به این نتیجه رسیدیم که معادله‌ی پراکندگی (که یک معادله درجه چهار است) دارای چهار ریشه است ولی چهار ریشه آن به معنای وجود چهار موج سالیتونی نخواهد بود و محاسبات عددی نشان می‌دهد که فقط به ازای دو ریشه آن دو نوع مد یونی صوتی ( مد تند و کند) در این پلاسمای در نظر گرفته شده در این مقاله وجود دارد. مد تند وابسته به انتشار سالیتون‌های متراکم می‌باشد در حالی که مد کند وابسته به انتشار مد رقیق شونده است. ما همچنین انرژی سالیتون‌ها را محاسبه کرده‌ایم و اثر پارامترهای پلاسما بر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم. دامنه‌ی هر دو نوع سالیتون با افزایش زاویه‌ی بین بردار موج و میدان مغناطیسی، سرعت سوق نسبیتی یون، چگالی یون منفی و پارامتر غیرحرارتی افزایش می‌یابد. قدرت میدان مغناطیسی، دامنه‌ی هیچکدام از دو نوع سالیتون را تغییر نمی‌دهد اما پهنای آنها را کاهش می‌دهد. با افزایش سرعت سوق نسبیتی یون، دامنه‌ی سالیتون‌ها افزایش یافته ولی پهنای آنها کاهش می‌یابد.

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: می 21, 2018 — 12:27 ق.ظ