تاملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر

تاملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر

نویسندگان

دکتر محمود فضیلت ؛

یعقوب نوروزی

در این مقاله به بررسی هماهنگی موسیقی و محتوا در شعر شاعران معاصر خواهیم پرداخت و شعر آنان را از این دیدگاه، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در آغاز درباره اهمیت، هماهنگی و تناسب اجزای شعر و زیبایی که از این طریق، ایجاد می‌شود، مباحثی را بیان خواهیم کرد و سپس به اهمیتی که شاعران معاصر به مولفه هماهنگی موسیقی و محتوا، در شعر خود می‌دادند و اعتقادی که به این هماهنگی داشتند و در سخنانشان نیز این اعتقاد نمود دارد، خواهیم پرداخت. سخنانی را که هر یک از شاعران معاصر از جمله؛ نیما، شاملو، اخوان و شفیعی کدکنی درباره این هماهنگی داشته‌اند، می‌آوریم و نمونه‌های زیبایی از این هماهنگی و توجه به این انطباق را که در شعر آنان دیده می‌شود خواهیم آورد و نشان خواهیم داد که این هماهنگی در شعر آنان، چه نقشی در زیبایی و تاثیرگذاری شعرشان داشته است. این شاعران از انواع موسیقی؛ وزن عروضی (موسیقی بیرونی)، موسیقی درونی، موسیقی کناری (قافیه) در جهت القاء معانی و مفاهیم مورد نظر خود، به بهترین نحوی استفاده کرده‌اند و بدین صورت زیبایی آفریده‌اند.

ادامه متن این جاست 

Updated: آوریل 2, 2018 — 11:28 ق.ظ