قتل عام مردم بوسیله قبایل افغان ، به بهانه نوروز

قتل عام مردم بوسیله قبایل افغان ، به بهانه نوروز

درپرده سراِ ارگ کابل ، چه می گذرد ؟

دکتربصیر کامجو

باتأسف ودرد باید گفت کشوراجدادی ما ایران فردوسی که در زمان کوروش بزرگ هشت میلیون کیلومترمربع مساحت را احتوا می کرد وده ها ملتها واقوام مختلف درزیر چترکثرت گرایی اندیشه وآزادی دین وایمان ، همزیستی مسالمت آمیز داشتند. اکنون پس از ورود پای تازیها وبویژه خط کشی های سه سده اخیر نهاد های سرمایه جهانی ، قلمروربزرگ سیاسی وفرهنگی اجداد مارا به کشور های کوچک اتنیکی وملی مذهبی تقسیم بندی نمودند .

که ازآنجمله ما به قسمتی ازجغرافیایی سیاسی ای قرار گرفته ایم که اسم تاریخی خورشید اش را  ، به افغانستان تغییر داده اند. دردا که این سرزمین را درمدت زمان دونیم سده اخیر، مردمی رهبری می کنند که ازین خاک نیستند وبا ارزشهای فرهنگی وسیاسی وتاریخی وزبانی این خطه باستانی کدام پیوند خونی وتباری ای هم ، ندارد. وبرای استقرار حاکمیت سیاسی تکتباری خویش درهمه زمانه ها مولد جنگ و جنایت ، خشم وخشونت بوده ومی باشند .

ادامه متن اینجا کلیک کنید 

Updated: مارس 21, 2018 — 4:27 ب.ظ