درک نادرست از میهن دوستی

درک نادرست از میهن دوستی

دکتربصیرکامجو

فبروری 2018

درنگرش وبررسی این جستار، ما مناسبت های ناهمگونِ بینش برخی ازافراد جامعه ما را درباره  درک نادرست میهن دوستی ،  مورد پژوهش وبازشناسی قرارمی دهیم .

در ذات سخن ! واژه ای میهن پیش هرانسانی که درآن زیست می نماید باارزش وبااهمیت است. میهن زادگاه ، جایگاه آرام  ، مکان زیست مردم و خانواده است.  تمام هست وبود ، غرور وافتخار ، بزرگی وشکوه زندگی همۀ شهروندان یک کشور، درآمیخته و ممزوج به میهن است .

ادامه متن : 

Updated: فوریه 4, 2018 — 2:08 ب.ظ