بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری نویسنده : سید ناصر سلطانی استا دیار گروه حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ، ایران

چکیده

بسیاری از متون بنیان‌گذار اندیشة سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی­اند. زبان حقوق یکی از مهم‌ترین ابزارها و بستر بحث دربارة اندیشة سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمة این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد، آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می­توان به ترجمة این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمة این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمة فارسی لویاتان را بررسی خواهیم کرد تا دقت برگردان فارسی آن را ارزیابی کنیم.

ادامه متن :

Updated: فوریه 4, 2018 — 1:36 ب.ظ