بازآفرینی دیالکتیک رخداد وروزمرگی درحیات اجتماعی

چکیده هنــر و بــا نگاهــی نئوفرمالیســتی، بیانگــر نــکات بدیعــی در مــورد حیــات ِ یــه حبــه قنــد، از منظــر جامعه شناســی اجتماعــی فــرد ایرانــی اســت. ایــن فیلــم، بــا فرمــی مشــابه بــا فــرم آثــار امپرسیونیســتی، تکه پاره هــای زندگــی روزمــرۀ ایرانــی را بــه آشــناترین وجــه بــا هــم ترکیــب می کنــد، امــا درعین حــال، بــا برجسته ســازی عنصــر رخــداد آشــنایی زدایی در چارچــوب ِ و نمایــش دیالکتیــک رخــداد و روزمرگــی، از ایــن زندگــی آشــنایی زدایی می کنــد. عمــل اجتماعــی انجــام می شــود: تصویــری از بافــت ســنتی جامعــۀ ایــران کــه در معــرض یــک پس زمینــۀ تاریخی ـ اثــر ِ روایــیِ اثــر (یعنــی تحلیــل قواعــد فرمیــک و اصــول ســاختارِتهدیــد عناصــر مــدرن اســت. تحلیــل نئوفرمالیســتی به منظــور ایضــاح معانــی ارجاعــی، آشــکار، تلویحــی و دلالت گــر) و نیــز تفســیر نتایــج ایــن تحلیــل در پرتــو رویکــرد نظــری تحقیــق نشــان می دهــد رخــدادی کــه امــر روزمــره را منهــدم می ســازد خــود، جــزء جدایی ناپذیــر آن اســت.

ادامه متن 

Updated: ژانویه 24, 2018 — 9:36 ق.ظ