واکاوی تقابل یا تعامل ارتباط تصویری با فرایند جهانی شدن

چکیده بــا توجــه بــه ارتباطــات روزافــزون و درهم تنیدگــی روبه رشــد جوامــع ، اثرپذیــری جوامــع و ملــل جهــان از فراینــد جهانی شــدن غیرقابل انــکار اســت. ایــن مهــم و تکیــه بــر رویکــرد بازتــاب در جامعه شناســی هنــر بــه ایــن امــر منجــر می شــود کــه بتــوان از بازنمایــی تأثیرپذیــری دوگانــۀ تقابلــی یــا تعاملــی از فراینــد جهانی شــدن در متــن آثــار ، هنــری و به طــور خــاص هنرـ صنعــت گرافیــک کــه محمــل ارتباطــات بصــری در عرصــۀ ملــی و بیــن المللــی اســت ســخن گفــت. یکــی از مهم تریــن وجــوه ایــن تأثیرپذیــری در توجــه مجــدد بــه مقولــۀ هویــت ملــی اســت .

ادامه متن 

Updated: ژانویه 24, 2018 — 9:22 ق.ظ