موسیقی شعر وانواع جملات در غزلیات حافظ

چكیده در این مقاله با بررسی انواع جملات در غزل حافظ و مقایسۀ نمونه
هایی از غزل
ها با شعر شاعرانی چوون پیوند میان موسویقی شوعر و آرایون انوواع جملوه ، کمال خجندی، ناصر بخارایی، خواجوی کرمانی
هوا در غزلیات حافظ تبیین خواهد شد. در کنار موسیقی حاصل از اصوات و حروف و واژگان، جملات نیز آهنو ویژۀ خود را دارند .می
توان گفت از جمله قابلیت
های نحوی که موجب برجستگی زبان شعر حافظ از دیگر شاعران می شود ،

موسیقی شعر وانواع جملات در غزلیات حافظ

Updated: ژانویه 15, 2018 — 12:55 ق.ظ