دین درسینمای پس از انقلاب

چکیده ایــن پژوهــش به دنبــال بررســی نحــوة بازنمایــی ابعــاد مختلــف دیــن در ســینمای پــس از انقــاب، زمینه هــای اجتماعــی مقــولات بازنمایی شــده و رابطــة ســینمای دینــی پــس از انقــاب بــا مقولــة دیــن رســانه ای شــده اســت. بــرای ایــن منظــور هفــت فیلــم از دهه هــای مختلــف کــه بیشــترین نزدیکــی را بــا تعریــف حداکثــری ســینمای دینــی و مذهبــی داشــته اند بــا نظــر صاحبنظــران ایــن حــوزه انتخــاب شــدند. روش شناســی ایــن پژوهــش تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد نشــانه شناســی امبرتــو اکــو اســت. رمزگان هــای ده گانــه اکــو در صحنــه هــای مختلــف فیلــم هــا بررســی و مقــولات مختلــف دینــی اســتخراج شــد. ازجملــه نتایــج ایــن پژوهــش عبارت انــد از: اهمیــت ویــژة ابعــاد «رفتــاری» و «دانشــی» دیــن در فیلم هــای بررسی شــده، عمیق تــر شــدن دغدغه هــای ســینمای دینــی در علی رغــم ســیطرة سیاســت بــر 80 و سیاســی نبــودن فیلم هــای بررسی شــدة دهــة 60 ســال های پــس از دهــة نظامــات اجتماعــی.

دین درسینمای پس از انقلاب

 

Updated: ژانویه 15, 2018 — 12:38 ق.ظ