تاریخچه افغان

افغانستان کشوری است که درجغرافیایی سیاسی آن گروهای اقلیت قومی مانند : تاجیکان ، ازبکها ، هــزاره ها وافغانهـا … ، پهلـوی همـدیگرزندگی می نمایند.

براساس احصائیـه 1979 میلادی دولت جمهوری افغانستان ، نفوس مجموعی این کشور 16800000 نفربوده است . وازآن جمله ، ترکیب نفوس قومی آن به کمیت های ذیل قرارداشته است :

تاجیکهـا : 38 درصد ، افغانها : 38 درصد ، هزاره هـا : 14 درصد ، ازبکها وترکمنان 7 در صد ، متفـرقه : 3 درصد . (1)

چون نَفْس نوشته ما را مسئله بازشناسی پنداره” تاریچه افغان ، اهداف واستقرارحاکمیت سیاسی آنها   ” تشکیل می دهد.لازم می آید که نگرش کوتاهِ برخاستگاه تاریخی افغانها وچگونگی پیدایی این قوم داشته باشیم.

ادامه متن :

تاریخچه افغان

Updated: ژانویه 15, 2018 — 1:32 ب.ظ