بانگاهی بربهارستان جامی

چکیده  اگر براساس این تعریف تیر ین ویژگیی مینی بیا انیواو و نمو نیه ، در آثار کلاسییک نریر فارسیی ، مالیسم به شمار آوریم هیای متنیوو و فراوانیی از کمینه گرایی مواجه می شویم که از ابتدای شکل مورد توجه گروهی از شیاعران و ، گیری زبان فارسی دری نویسندگان فارسی زبان بوده است. با مطالعۀ تطبیقی و تأمل در ساختار حکاییت هیای آموزنیدۀ فارسیی از می ،منظر یک گونۀ ادبی نو توان به شیوه های تازه ای برای انتقال و معرفیی فرهنیا اصییل و ارزشیمند ایرانی ی اسلامی به جوامع دیگر دست یافت. بهارستان صرف ، جامی نظر از فاصلۀ زمانی و تفاوت زبانی و به با مقایسه ، دور از تعصب فرهنگی جزو آثاری است که از دیدگاه مینیی ، ای ساختارگرایانه قابیل ، مالیسیم بررسی و توجه است. این مقاله با بررسی مؤلفه ها و اصول داستان های مینیی مالیسیتی (داسیتانک بیه ،) هیا در حکایت ، دنبال یافتن ردپایی از این سبک ادبی های فارسی بهارستان است. نگارندگان در این مقاله بیا بررسی مؤلفه های داستانک و مقایسه و تطبیق آن با برخی حکایت های فارسی بهارستان این اثر را واجد ، بسیاری از ویژگی های مینی مالیستی دانسته اند.

 

بانگاهی بربهارستان جامی

Updated: ژانویه 15, 2018 — 12:49 ق.ظ