بازسازی تاریخ واسلوب شخصیت پردازی دررمان

چکیده رمــان تاریخــی عصــارة انتزاع شــدة تاریخــی اســت کــه جامعــه ای آن را از ســر گذرانــده اســت. تاریخــی کــه از خــال جریان هــای زندگــی مــردم عــادی بازســازی شــده اســت و ســعی در زنــده کــردن آن دســته از گرایش هــای مهــم تاریخــی ای دارد کــه برآینــد ستیزشــان، وضعیــت کنونــی جوامــع را رقــم زده اســت. بــر ایــن اســاس، موضــوع رمــان تاریخــی نــه روایــت تاریــخ از نــگاه شــخصیت های برجســتة تاریــخ، بلکــه پرداختــن بــه امــور زندگــی روزمــرة مــردم عــادی اســت. شــخصیت پردازی یکــی از مهم تریــن ابزارهــای فرمــی اســت کــه رمان نویــس در ایــن راســتا در اختیــار دارد تــا بــه بازســازی تاریــخ نائــل آیــد. هــدف ایــن مقالــه کاوشــی در تمهیــدات شــخصیت پردازی درویشــیان در رمــان ســال های ابــری اســت. در چارچــوب توضیــح لــوکاچ در بــاب رمــان تاریخــی و خوانــش دیالکتیکــی وی، شــخصیت پردازی رمــان تاریخــی ســال های ابــری را در بســتر زنجیــرة رخدادهــای رمــان بررســیکرده ایم. بررســی ها گویــای آنســت کــه رمــان بــه میانجــی سرگذشــت قهرمــان خــود، ناخوشــایندی های مدرنیزاســیون آمرانــه و توســعة ســرمایه داری وابســتة پهلــوی را ابــژه روایــت خــود قــرار داده اســت.

بازسازی تاریخ واسلوب شخصیت پردازی دررمان

Updated: ژانویه 15, 2018 — 12:43 ق.ظ