آیا هویت افغان دارای این مفاسد اخلاقی نیست ؟

آیا هویت افغان  دارای  این مفاسد اخلاقی  نیست 

رهبران وحاکمان افغان بنسبت پیشبرد سیاست جنگ وجنایت وامضا توافقات خاکفروشانه با انگلیسها ونهاد های سرمایه جهانی ، جهت استقرار وتداوم حاکمیت سیاسی افغانی خویش در زیاده از دوسده اخیر،  خیانت بزرگی رادر حق شهروندان این سرزمین انجام دادند. وبااین کار نابخردانه آنها ، هویت ملی قوم افغان را درذهنیت ملیت های تاجیک وهزاره وازبک داغان وبی ارزش ساختند . اکنون نزد شهروندان غیرافغان ، هویت افغانی نمی تواند تبلورهویت وغرورملی وهمگانی باشد  ،  بلکه این هویت متجلی مفاهیم ومفاسد اخلاقی غیرقابل قبول ، زیراست .

ادامه متن اینجا است

آیا هویت افغان  دارای  این مفاسد اخلاقی  نیست ؟

 

Updated: ژانویه 19, 2018 — 11:20 ق.ظ