چکیده ای ازدرسهای تاریخی قیام آزادیبخش ابومسلم خراسانی ” آموزش دیروز ، راهکار امروز وفردا را روشن می کند “

چکیده ای ازدرسهای تاریخی قیام آزادیبخش ابومسلم خراسانی

” آموزش دیروز ، راهکار امروز وفردا را روشن می کند  ”

ابومسلم عبدالرحمان حسن تاجیک ایرانی در سال 720 میلادی در قــــریه سفیــــــدنج ( سپید دژ ) خراسان متولد گردید .

اوشخص تحصیل کرده بود ، زبان وادب عرب را خوب میدانست.  شخص مشهور، ثابت قدم وبا اراده  ، زبانش فصیح وقلبش قوی بود . در سختی ها وکامیابی ها زندگی اندوه ومسرت خود را نشان نمیداد . در 19 سالگی قدم به صحنه سیاست گذاشت ، اوماهیت استبدادی دولت ستمگسترامویان عرب را خوب می شناخت شیون  وناله های  توده های میلیونی خراسانیان ایرانی رابا گوش شنوای احساس اخلاقی خود می  شنید.  وبا دیدۀ بصیرت عقلانی می اندیشید که تا چه اندازه  مردم ازوالیان وحاکمان جباروستمکار عرب  به ستوه آمده بودند وعذاب می کشیدند وظلم وبیداد آنانرا در گوشت وپوست خود حس  میکرد  .

درآن هنگام خراسانیانی که هنوزاسلام نه آورده بودند از تجاوزات نظامی و بیم دولت وتاراج دارایی خود بجان رسیده بودند . وآنانیکه اسلام آورده بودند از تبعیض محرومیت برتری جویی وتبعیض عرب برعجم (شهروندان غیرعرب اعم ازتاجیکان وپارسها )  وهمچنان از سنگینی مالیات ومظالم عمال اموی متنفر وبیزار بودند .

چکیده ای ازدرسهای تاریخی قیام آزادیبخش ابومسلم خراسانی

Updated: دسامبر 29, 2017 — 1:15 ب.ظ