همه چيز درباره اتم و ذرات بنيادي

همه چيز درباره اتم و ذرات بنيادي

قيزيك ذرات بنيادي چيست؟

فيزيك ذرات بنيادي بخشي از فيزيك است. موضوع مورد مطالعه ي فيزيكدانان ذرات بنيادي اين است

كه بدانند جهان از چه ذراتي ساخته شده و اين ذرات چگونه در كنش با يكديگر هستند. اما اين ذرات چه هستند؟

ادامه متن …

Updated: دسامبر 10, 2017 — 11:52 ب.ظ