مقایسه شجره شناسی ژن S1

مقایسه شجره شناسی ژن  S1  جدایه های ویروس برونشیت عفونی پرندگان در حال چرخیش وبا واکسین های مصرفی در ایران

نویسندگان :

مسعود هاشم زاده ، شهین مسعودی ، وحید کریمی ، عبدالحمید شوشتری ، آرش قلیانچی لنگرودی ، محسن محمودزاده

ادامه متن 

Updated: دسامبر 25, 2017 — 12:41 ب.ظ