عمل جراحی که علم پزشکی را در صدر اخبار جهان نشاند دکتر عایشه ناتومرکز تاریخ پزشکی دانشگاه اگزتر

لویئس واشکانسکی اولین کسی در جهان بود که قلب انسان دیگری به او پیوند زده شد

پنجاه سال پیش روز سوم دسامبر ۱۹۶۷، قلب دنیس داروال، قربانی ۲۶ ساله تصادف رانندگی در داخل قفسه سینه لوئیس واشکانسکی، فروشنده ۵۴ ساله شروع به تپیدن کرد.

ادامه متن …

Updated: دسامبر 10, 2017 — 11:57 ب.ظ