دورۀ متأخر تاریخ مصر (۷۱۵ تا ۳۳۲ پیش از میلاد مسیح)

دورۀ متأخر تاریخ مصر (۷۱۵ تا ۳۳۲ پیش از میلاد مسیح)

شبکا[۱] جانشین پیانچی در سال ۷۱۵ پیش از میلاد مسیح سلسلۀ بیست و چهارم را بر کنار کرد و پایتخت آن سائیس را به تصرف خود درآورد. آخرین پادشاه سلسلۀ بیست و چهارم «بکن رِنِف»[۲] نام داشته که در کاخ خود زنده زنده سوزانده شده است. یونانیان در منابع خود از او تحت عنوان «بوکخوریس»[۳] نام برده اند. شَبَکا تب را نیز به تصرف خود درآورد و این آخرین بار است که تب به عنوان پایتخت برگزیده می شود. از سال ۷۱۵ تا ۶۶۳ پیش از میلاد مسیح سلطۀ حبشی های بیگانه جایگزین سلسلۀ لیبیایی در مصر شد.

ادامه متن … 

Updated: دسامبر 3, 2017 — 10:28 ب.ظ