اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتیاکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارشپذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتیبادی جوجه های گوشتی محمد رضا رضوانی شهرام رحیمی

چکیده

زمینه مطالعه: استفاده ازآنتی اکسیدانهای تجاری در جیره جوجه های گوشتی دارای چربی به دلیل سرطانزا بودن، تورم جگر و تغییر در فعالیت آنزیمها محدود شــده است. جایگزینهای گیاهی دارای خواص آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی، با افزایش خوشخوراکی، بهبود عملکرد دستگاه گوارش و بهبود در سیستم ایمنی سبب بهبود عملکرد پرندگان شده اند.

هدف: بررسی اثر افزودن عصاره پوست انار به جیره دارای روغن سویا بر عملکرد و تیتر آنتی بادی جوجه های گوشتی و مقایسه عصاره پوست انار با آنتی اکسیدان تجاری، هدف این آزمایش بود.

ادامه متن 

Updated: دسامبر 25, 2017 — 12:37 ب.ظ