ســعـــــدی بزرگ

ســعـــــدی بزرگ

نویسنده : دکتربصیر کامجو

نوامبـــر2017 میـــــــــلادی

سعــدی ( 606 تولد وبسال 690 درگذشت ) (64)  منسوب به سعــد فرزند ابوبکر فرزند سعــد ـ مشرف الدین مصلح فرزند عبدالله تاجیک ایرانی ، بزرگترین شاعرو نویسنده یکی از پرآوازه ترین گویندۀ قرن هفتم  هـ. ق. در حوزه تمدنی آسیا گفته شده است .  ابداع رویکرد های فکری او در قالب منظوم اساس گذاراندیشه انسانگرایی  (Humanism) درجهان بشریت است.

Updated: نوامبر 6, 2017 — 11:20 ق.ظ