دقیق ترین کارخانه شیمیایی

 

دقیق ترین کارخانه شیمیایی

آیا می دانید که اعضاء پیکر انسان، از قبیل استخوان، گوشت، رگ، پی، مو، پوست و مانند اینها، اجناس گوناگونی هستند؟ بلکه همه استخوانها، از لحاظ مواد اولیه و شرایط ترکیب، با هم یکجور نیستند. استخوان پا و استخوان سینه، یکسان نمی باشند. پیکر انسان، از نظر مواد و شرایط ترکیب، دارای گوشتهای گوناگون می باشد.

این قانون در همه سلسله جانوارن و گیاهان، جریان دارد. شما این نانی که می خورید، بدل ها یتحلل همه اعضاء می شود یعنی به رنگ هر عضوی در می آید چون غذای عضو، بایستی خود آن عضو بشود. از این رو است که هر عضوی غذائی می خواهد.

مثلاً دستگاه گوارش کلورسودیوم، سپرزو کبد، آهن، غدد تناسلی، فسفر، اعصاب، آهک، و مفنسیوم و فسفر و همچنین اعضای دیگر هر کدام غذائی می خواهند. شما غذائی را که خورده اید در پیکر شما تجزیه شده و هر جزئی از آن، غذای عضوی گردیده است.
آیا این کارخانه دقیق و عظیم شیمیائی در پیکر زندگان، خودش پیدا شده و خودبخود کار می کند؟ مدیری مهندسی نمی خواهد؟ محال است که بشر بتواند چنین کارخانه ای بسازد. کارخانه ای که سوختش از خوراکیها باشد. چرخهایش که سائیده شود خودش جبران کند. کارگرهایش که بمیرند خودش نظیر آنها را بسازد. اگر مغز متفکر و مدیر آن برایش نقصی پیدا شود خود آن کارخانه نقیصه مدیر را نیز جبران کند. بشر که قادر به ساختن چنین کارخانه ای نباشد، پس چگونه ماده می تواند، چنین دستگاهی را بسازد؛ زیرا بشر ماده تکامل یافته دانشمند و قدرتمند دارای آلات و ادوات می باشد؛ پس ماده بی شعور، بی دانش، بی وسیله، بی قدرت، محال است بتواند، چنین کارخانه ای بسازد. موجودی که این کارخانه عظیم و دقیق را در پیکرهای جانداران بنیاد نهاده است، او می باشد و بس.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 164-163

 

Updated: نوامبر 19, 2017 — 11:52 ب.ظ