عظمت فرهنگی خراسان

دانلود کتاب عظمت فرهنگی خراسان

رساله ” عظمت فرهنگی خراسان ”  تأمل موجزی است پیرامون ارزشهای فرهنگی ، ادبی ، تاریخی ، دانشی وسیاسی سرزمین مردخیز خراسان و روند جنبشهای آزادیخواهانه مردم خراسان وسیستان جهت استقرار استقلال ، آزادی وخودفرمانی ملی ــ پس از گسترش دین اسلام و چیرگی تازیها برسرزمین ما .

این رساله فرهنگی  وادبی دو هدف ویژه را دنبال می کند. یکی  توجیه ، تأکید وتائید اهداف سیاسی واجتماعی مبنی بر” طرح راهبرد حل اساسی مسئله ملی درافغانستان ”  ، که شامل راهکار های ذیل می باشد.:

Updated: نوامبر 17, 2017 — 12:28 ب.ظ