تعلیقات الشفا

تعلیقات الشفا

ترتیب کننده : دکتر بصیر کامجو

برگرفته شده از : دائره المعارف طهور

این کتاب یکی از آثار و تألیفات صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) است. این کتاب حاشیه ای فلسفی به زبان عربی است حاوی شرحی بر قسمت الهیات شفا اثر شیخ الرئیس ابوعلی سینا، به معنی اعم (امور عامه) با عنوان های «قال- قال» به علاوه شرحی بر طبیعیات شفا می باشد. ملاصدرا مبانی مورد قبول شیخ الرئیس را توضیح می دهد و الفاظ مشکل آن را شرح می نماید، گاهی هم از آن انتقاد و عقاید مخصوص خود را ذکر می کند. ملاصدرا در تعلیقات از روش معمول و مرسوم خود در سایر آثارش که به حکمت ذوقی و سلوک عرفانی توجه خاص دارد عدول کرده و صرفا به پیروی از متن به حکمت بحثی اکتفا کرده است. ملاصدرا در تعلیقات بیشتر به تقریر و تبیین نظر ابن سینا و دفاع از او پرداخته است.

زندگینامه صدرالدین شیرازی (ملاصدرا):
محمد بن ابراهیم شیرازی ملقب به صدرالدین و مشهور به ملاصدرا یا صدرالمتالهین در حدود سال 979 یا 980 هجری قمری در شهر شیراز متولد شد. پدرش ابراهیم بن یحیی قوامی یکی از وزرای دولت صفویه و مردی با نفوذ و ثروتمند بود که با نهایت کوشش به تربیت و تعلیم یگانه پسر خود کمر همت بست. زندگانی ملاصدرا را می توان به سه دوره تقسیم نمود: 1- دوره طلبگی و تلمذ و بحث و مطالعه کتب قدما و آرای حکما در شیراز و اصفهان. در این دوره وی به تتبع و تفحص آرای فلاسفه و کلام و فلاسفه مشائی و اشراقی اشتغال داشت. 2- مرحله تهذیب نفس و ریاضت و مکاشفه در روستای کهک (در نزدیکی قم) که نهایتا به کشف حقایق ربانی و علوم الهی منجر گردید. 3- مرحله تألیف و تدریس در شیراز در مدرسه ای که الله وردی خان، والی فارس بنا نهاده بود. طی این دوره ملاصدرا تقریبا تمام آثار خود را تألیف کرد. ملاصدرا حکمت الهی و فلسفه اسلامی را وارد مرحله جدید کرد، وی در آنچه علم اعلی یا علم کلی یا فلسفه اولی با حکمت الهی خوانده می شود و تنها همین بخش است که به حقیقت، فلسفه است و فلسفه حقیقی خوانده می شود، مقام فلاسفه پیش را تحت شعاع قرار داد، اصول و مبانی اولیه این فن را تغییر داد و آن را بر اصولی خلل ناپذیر استوار کرد. آخوند تا پایان عمر در شیراز به تألیف و تدریس پرداخت و در این ایام هفت بار پای پیاده به مکه سفر کرد که در بازگشت از هفتمین سفر، در بصره در سال 1050 هجری قمری درگذشت.
اساتید: شیخ بهاءالدین عاملی مشهور به شیخ بهایی، میرداماد، میرابوالقاسم فندرسکی عارف و زاهد و ریاضی دان بی همتای آن عصر و…
شاگردان: ملاصدرا شاگردان بسیاری را تربیت کرد اما از مشهورترین آنها: ملامحسن فیض کاشانی و مولا عبدالرزاق لاهیجی بودند که هر دو علاوه بر داشتن سمت شاگردی، داماد وی نیز بودند.
آثار: الحکمة المتعالیه (اسفار اربعه)، شرح الهدایة، المبدا و المعاد، حدوث العالم، المشاعر، شرح شفا، الشواهد الربوبیه، اجوبة المسائل، تفاسیر بعضی از سوره های قرآن کریم و…

ساختاربندی کتاب:
– مقدمه شامل:
1- ابن سینا، شیخ الرئیس، ابوعلی حسین بن عبدالله
2- کتاب شفا و حواشی و تعلیقات و شروح آن
3- تعلیقات ملاصدرا بر الهیات شفا
4- معرفی نسخ مورد استناد
5- روش تصحیح
– تعلیقات علی الهیات الشفاء شامل 6 مقاله به شرح زیر:
1. المقاله الاولی (شامل 8 فصل) فی ابتداء طلب موضوع الفلسفة الاولی لتتبین انیته فی العلوم
2. المقاله الثانی: فی الجوهر (شامل 4 فصل)
3. المقاله الثالثه: فی المقولات التسع العرضیة (شامل 10 فصل)
4. المقاله الرابعة: فی بعض الاحوال الموجود (شامل 3 فصل)
5. المقاله الخمسة: فی تحقیق وجود الکلیات و احوال الماهیات (شامل 9 فصل)
6. المقاله السادسة: فی معرفة العلل و احوالها (شامل 5 فصل)
در انتهای کتاب فهرست آیات قرآنی، نام اشخاص، نام گروه ها، نام کتاب ها، اصطلاحات و تعبیرات، منابع و مآخذ و فهرست تفصیلی کتاب آورده شده است. این کتاب در سال 1382 توسط بنیاد حکمت اسلامی صدرا در تهران در دو جلد منتشر شده است.

منـابـع

ملاصدرا- تعلیقات الشفا

ناهید باقری خرمدشتی- کتاب شناسی جامع ملاصدرا

 

 

 

The annotations of “Healing”

The book “The annotations of Healing” (Taliqat al- shefa) is  a  philosophical work composed in Arabic by prominent  philosopher
“ Mullah Sadra”.
It is a philosophical annotation on the famous work of   “Avicenna”
“Healing“ (shefa).
In this book “Mullah Sadra” explains both the philosophical views of
“Avicenna” and the difficult terms applied in the book He also criticizes and expresses his own viewpoints in some cases.
Generally in this book, Mullah Sadra supports the philosophical views of Avicenna as well as explaining his ideas.

The auhtor

Ṣadr ad-Dīn Muḥammad Shīrāzī also called Mulla Sadrā (c. 1571–1641), Shiraz, Iran was a Persian Shia Islamic philosopher, theologian led the Iranian cultural renaissance in the 17th century.
Though not its founder, he is considered the master of the Illuminationist, or (Ishraghi or Ishraqi) school of Philosophy, a seminal figure who synthesized the many tracks of the Islamic Golden Age, and Andalusian, philosophies into what he called the Transcendent Theosophy or al-hikmah al-muta’liyah.
Mulla Sadra brought “a new philosophical insight in dealing with the nature of reality” and created “a major transition from essentialism to existentialism” in Islamic philosophy, although his existentialism should not be too readily compared to Western existentialism. His was a question of existentialist cosmology as it pertained to Allah, and thus differs considerably from the individual, moral, and/or social, questions at the heart of Russian, French, German, or American Existentialism.
Mulla Sadra’s philosophy ambitiously synthesized Avicennism, Suhrawardi’s Illuminationist philosophy, Ibn Arabi’s Sufi metaphysics, and the theology of the Ash’ari school and Twelvers.
Mulla Sadra moved first to Qazvin in 1591 and then to Isfahan 1597 to pursue a traditional and institutional education in philosophy, theology, Hadith, and hermeneutics. Each city was a successive capital of the Safavid dynasty and centers of Twelver Shi’ite seminaries at that time. His teachers included Mir Damad and Baha’ ad-Din al-`Amili.
Mulla Sadra completed his education at Isfahan, a leading cultural and intellectual center of his day. He was trained under the supervision of Mir Damad.
After he had finished his studies Sadra began to explore unorthodox doctrines and as a result was both condemned and excommunicated by some Shi’i ʿulamāʾ. He then retired for a lengthy period of time to a village named Kahak near Ḳum, where he engaged in contemplative exercises. While in Kahak, he wrote a number of minor works, including the Risāla fi ‘l-ḥashr and the Risāla fī ḥudūth al-ʿālam .
In 1612, Mulla Sadra was asked to abandon his retirement by the powerful governor of Fārs, Allāhwirdī Ḵhān  and invited back to Shiraz to teach and run a new madrasa devoted to the intellectual sciences[9]. He died in Basra on a pilgrimage to Mecca and was buried in present-day Iraq. He is buried in the city of Najaf
During this time in Shīrāz, Ṣadrā began writing treatises that synthesized wide-ranging strands of existing Islamic systems of thought. The ideas of this school, which may be seen as a continuation of the School of Iṣfahān of Mīr Dāmād and Shaykh-i Bahāʾī, were promulgated after Ṣadrā’s death by his pupils, several of whom would became sought-after thinkers in their own right, such as, Mullā Muḥsin, Fayḍ Kāshānī, and ʿAbd Razzāḳ Lāhidjī. Although Ṣadrā’s influence remained limited in the generations after his death, it increased markedly during the 19th century, when his ideas helped inspire a renewed Akhbārī tendency within Twelver Shīʿism. In recent times, his works have been studied in Iran, Europe, and America.
 List of known works
1. al-Hikmat al-muta‘aliyah fi’l-asfar al-arba‘ah, a philosophical encyclopedia and a collection of important issues discussed in Islamic philosophy, enriched by the ideas of preceding philosophers, from Pythagoras to those living at the same time with Mulla Sadra, and containing the related responses on the basis of new and strong arguments. In four large volumes; also published several times in nine smaller volumes.
He composed this book gradually, starting in about 1015 A.H. (1605 A.D.); its completion took almost 25 years, until some years after 1040 A.H. (1630 A.D.)
2. al-Tafsir (A commentary upon the Qur’an)
3. Sharh al-hidayah, a commentary on a book called Hidayah, which had been written on the basis of Peripatetic philosophy.
4. al-Mabda‘ wa’l-ma‘ad, also called al-Hikmat al-muta‘aliyyah, considered to be a summary of the second half of Asfar. He called this book the Beginning and the End, since he believed at heart that philosophy means the knowledge of the Origin and the Return.
5. al-Mazahir This book is similar to al-Mabda‘ wa’l-ma‘ad, but is shorter than it. It is, in fact, a handbook for familiarizing readers with Mulla Sadra’s philosophy.
6. Huduth al-‘alam, on the issue of the origination of the world, which is a complicated and disputable problem for many philosophers. He proved his solid theory through the theory of the trans-substantial motion.
7. Iksir al-‘arifin, a gnostic and educative book.
8. al-Hashr, a theory of the resurrection of animals and objects in the Hereafter.
9. al-Masha‘ir, on existence and its related subjects. Professor Henry Corbin has translated it into French and written an introduction to it. This book has recently been translated into English, too.
10. al-waridat al-qalbiyyah, a brief account of important philosophical problems, it seems to be an inventory of the Divine inspirations and illuminations he had received all through his life.
11. Iqad al-na‘imin, on theoretical and actual gnosis, and on the science of monotheism. It presents some guidelines and instructional points to wake up the sleeping.
12. al-Masa‘il al-qudsiyyah, a booklet deals mainly with issues such as existence in mind and epistemology. Here, Mulla Sadra has combined epistemology and ontology.
13. ‘Arshiyyah, also called al-Hikmat al-‘arshiyyah, a referential book about Mulla Sadra’s philosophy. As in al-Mazahir, he has tried to demonstrate the Beginning and the End concisely but precisely. This book has been translated by Professor James Winston Morris into English with an informative introduction.
14. al-Shawahid al-rububiyyah, a philosophical book, written in the Illuminationist style, and represents Mulla Sadra’s ideas during the early periods of his philosophical thoughts.
15. Sharh-i Shafa, a commentary upon some of the issues discussed in the part on theology (Ilahiyyat) in Ibn-Sina’s al-Shifa.
16. Sharh-i Hikmat al-ishraq, a useful and profound commentary or collection of glosses on Suhrawardi’s Hikmat al-ishraq and Qutb al-Din Shirazi’s commentary upon it.
17. Ittihad al-‘aquil wa’l-ma’qul, a monographic treatise on the demonstration of a complicated philosophical theory, the Union of the Intellect and the Intelligible, which no one could prove and rationalize prior to Mulla Sadra.
18. Ajwibah al-masa’il, consisting of at least three treatises in which Mulla Sadra responds to the philosophical questions posed by his contemporary philosophers.
19. Ittisaf al-mahiyyah bi’l wujud, a monographic treatise dealing with the problem of existence and its relation to quiddities.
20. al-Tashakhkhus, explaining the problem of individuation and clarified its relation to existence and its principality, which is one of the most fundamental principles he has propounded.
21. Sarayan nur wujud, a treatise dealing with the quality of the descent or diffusion of existence from the True Source to existents (quiddities).
22. Limmi’yya ikhtisas al-mintaqah, A treatise on logic, this work focuses on the cause of the specific form of the sphere.
23. Khalq al-a’mal, a treatise on man’s determinism and free will.
24. al-Qada’ wa’l-qadar, on the problem of Divine Decree and Destiny.
25. Zad al-musafir, demonstrating resurrection and the Hereafter following a philosophical approach.
26. al-Shawahid al-rububiyyah, a treatise not related to Mulla Sadra’s book of the same name (see 14. above). It is an inventory of his particular theories and opinions which he had been able to express in philosophical terms.
27. al-Mizaj, a treatise on the reality of man’s temperament and its relation to the body and soul.
28. Mutashabihat al-Qur’an, a treatise consists of Mulla Sadra’s interpretations of those Qura’nic verses which have secret and complicated meanings. It is considered as one of the chapters in [Mafatih al-ghayb].
29. Isalat-i Ja’l-i wujud, on existence and its principality as opposed to quiddities.
30. al-Hashriyyah, a treatise on resurrection and people’s presence in the Hereafter, it deals with man’s being rewarded in paradise and punished in hell.
31. al-alfazh al-mufradah, an abridged dictionary for interpreting words in the Qur’an.
32. Radd-i shubahat-i iblis, explaining Satan’s seven paradoxes and providing the related answers.
The book structure

The book includes 6 sections:
1. Prior philosophy in explaining sciences (including 8 chapters)
2. on accident (including 4 chapters)
3. The nine accidental categories (including 3 chapters)
4. on some of the conditions of existent (including 3 chapters)
5. on the conditions of essence (including 9 chapters)
6. The conditions of causes (including 5 chapters)

The book is published in 2004 in Tehran- Iran.

Sources

The comprehensive biography of Mullah Sadra (by Nahid Baqeri)

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

Updated: اکتبر 29, 2017 — 11:51 ب.ظ