دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

 

دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

نویسنده : دکتربصیرکامجو

مردم خوب می دانند که دولت آمریکا برای تقویه روحی وروانی رژیم پوشالی اشرف غنی احمدزی ، گلبدین حکمتیاررا به کابل آورد . وی ازروز ورود اش به کابل تاکنون در وظایف سیاسی سپرده شده ازجانب آمریکای ها وپاکستانی ها به نفع تأمین منافع آنها ، واستقرار وتداوم حاکمیت سیاسی قبیله افغان خیلی موفق بوده است .

دراین اواخر در پهلوی این همه مصروفیت های خاکفروشانه ، وی ازجانب اربابان به وظیفه جدید ــ سخنگوی رژیم غنی درهمه امور،  تقرریافته است .

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/08/دست-درازی-کردن-حکمتیار-به-مــرز-واژگان-گوهری-وپاکیزۀ-زبان-فارسی.pdf

Updated: آگوست 13, 2017 — 3:52 ب.ظ