جواب به گفتار ویدویی جناب حامد کرزی درمورد زبان فارسی

 

جواب به گفتار ویدویی جناب حامد کرزی درمورد زبان فارسی

دکتربصیر کامجو

کرزی در یک مراسم رسمی از یک نویسنده پشتون پاکستانی بنام خان عبدالصمدخان اچکزایی نقل قول می کند که وی می گفته که درگفتاروسروده های زبان پشتو هرچه میتوانید از زبان فارسی استفاده بیشتر نمائید.

این سخن بجا ! زیرا زبان پشتو از زبان فارسی مشتق شده است. ونیاز به گرفتن واژه های بیشتر ازگنجینۀ فرهنگی زبان فارسی دارد.

اما با تأسف که حامد کرزی در سیزده سال حاکمیت اش این کار را نکرد بلکه  تا که توانست بی شرمانه به زبان فارسی خیانت کرد وبه آن زیان رساند  . اندیشه های ایلی حامد کرزی در مورد زبان فارسی خیلی کودکانه ، ناآگاهانه وکینه توزانه است.

وی خود می داند که زبان فارسی زبان اول عرفان جهان ، زبان دوم جهان اسلام ودر مقیاس دانش جهانی هم وزن زبانهای انگلیسی واسپانوی ، فرانسوی وآلمانی … می باشد.

بااین نگرش بچه گانه ، کرزی می خواهد واژه های خریدگی ، ساختگی گویش محلی پشتو همچو :

پوهنتون را به دانشگاه ، پوهنزی را به دانشکده ، ثارنوال را به دادستان ، ولسوالی را به شهرستان ،

وده ها واژه دیگر را ،  با زبان فارسی جهانی امتزاج دهد .

فارسی زبانان خوب آگاه اند که در میان این هدف کرزی وسایر رهبران افغان پشتون در مسئله امتزاج زبان فارسی با گویش پشتو یک رویکردسیاسی پیچانیده شده است.

وآن اینست که با تحقق این برنامه شرم آورقبیله  ، در فرآیند 100 سال اخیر فارسی زبانان افغانستان نتوانند با شهروندان ایران وتاجیکستان وازبکستان بدون ترجمان به زبان فارسی گفتگو نمایند .

این نیت بدِ تمام رهبران پشتون در قبال سرنوشت آینده زبان فارسی در افغانستان می باشد . زیرااین رهبران ایلی قبیله میخواهند بااجرا کردن این راهکار سیاسی نسل آینده پارسیان وپارسی زبانان را ازمتون تاریخی وفرهنگی زبان فارسی که هویت نیاکان ایشان را تشکیل می دهد بی بهره سازند .

باید تذکرداد که سرزمین خورشید مهدپیدایی زبان مبارک پارسی است. اگرداشت که هرمهاجم زبان خودرا در این سرزمین نهادینه می ساخت اکنون ما همه به زبان عربی سخن می گفتیم.

از تاریخ سرزمین ما باید بیآموخت وبسمت همجوشی حرکت کرد ونخ همجوشی مردم ما همین زبان پارسی ، زبان تفاهم ملی است. وبه رشد وتکامل آن تلاش ورزید . واز پشت سر خائنانه آنرا خنجر نباید زد.

زبان فارسی : زبان علم وادب ، زبان معرفت وشفاف اندیشی ، زبان شعروزبان صلح وصفا ، زبان محبت ودوستی ، زبان حرمت ونجابت ، زبان عشق وصداقت ، زبان همبستگی وهمجوشی ، زبان آزادی واستقلال ، زبان صلح وآشتی ، زبان خود ارادیت و ابرازوجود ، زبان حق خواهی و حق بینی ، زبان دگردوستی ونوع پروری است.

ماازهمۀ هم میهنان گرامی کشور وازتمام فارسی زبانان جهان خواستار همکاری مشترک درراه نگهداری پاکیزگی ورشد وتکامل این زبان هستیم .

بهروسیلۀ که می شود زبان فارسی را ازلوث مردار لغات نامأنوس وغیر متعارف پاک کرد. نگذاشت که چهرۀ پاک وبی غش این زبان دانشرای چندین هزار ساله با ورود کلمات ازجنس اهریمن ، ساختگی و مبتذل بیگانه ، چیچکی شود.

دفاع اززبان وفرهنگ درحقیقت معنای دفاع از ناموس وشرف وحیثیت وقار وعزت ملی مارا افاده می کند .

مردم کشورما با درک درست و با احساس اخلاقی ازنگهداری حق سیاسی ـ دانشی  و فرهنگی زبان فارسی درزیست اجتماعی جاویدانه دفاع می کنند . کوچکترین تغافل ،  اهمال وبی دقتی ده ها سال دیگر فرمانبرداری قوم دهشت وجنایت را قبول باید کرد.

جایکه ابراز حق خواهی نیست ، آنجا حق وحقوق وجود ندارد . تنها با عقل واراده خلل ناپذیروصلح آمیز میتوان حقوق زبانی وفرهنگی خودرا نهادینه ساخت .

 

Updated: جولای 10, 2017 — 12:40 ق.ظ