سلطنت مطلقه چیست؟

سلطنت مطلقه چیست؟

در طول قرن 17 میلادی، اروپا با بحران اقتصادی، جنگ های مذهبی و ناآرامی های داخلی دست به گریبان بود. سلطنت مطلقه واکنشی به این وضعیت و در راستای جست وجو برای پیدا کردن راه حلی برای سامان دادن به وضع جامعه بود.

سلطنت مطلقه و یا مطلق گرایی به این معنی بود که قدرت نهایی در اداره یک دولت در دست پادشاهی است که با حق الهی حکومت می کند. پادشاه با این ادعا که موقعیتش را با حق الهی به دست آورده قدرت بیشتری به دست می آورد. مطلق بودن سلطنت می توانست هریک یا همه حوزه های زیر را در بر بگیرد: اداره کشور، مالیات، دادگستری و سیاست خارجی.

یکی از برجسته ترین طرفداران سلطنت براساس حق الهی در طول قرن 17 میلادی اسقف ژاک بنینی بوسوئه بود. براساس نظر بوسوئه، برای همه دولت ها از سوی خداوند مقدر شده اجازه دهند نوع بشر در یک جامعه سازمان یافته زندگی کنند. از آنجایی که پادشاهان و ملکه ها اقتدار خود را از خداوند دریافت می کردند، قدرتشان بی قید و شرط بود. بر خلاف سلطنت محدود، سلطنت مطلقه قدرتش را با هیأت های حاکمه دیگر مانند پارلمان به اشتراک نمی گذاشت.

منبع:

http://study.com/academy/lesson/absolute-monarchy-definition-characteristics-examples.html

 

Updated: ژوئن 4, 2017 — 11:16 ب.ظ