خط فارسی یا خط عربی ؟ !! دبیره پارسی خواستگاه و ریشه دبیره تازی

در روزگاری که نام‌آوران و بلند آوازگان بنام ایرانی مانند ابوریحان بیرون، خوارزمی، نصر فارابی،  پور سینا، مولانا و … از سوی بیگانگان به تاراج رفته و سرافرازی ها و آوازه آنها را از آن خود میدانند و ما کاری جز خاموشی نمی کنیم، چند زمانی است که تازشی همه ‌جانبه و هدفمند و سازماندهی شده در برابر زبان و دبیره شیوا و شیرین پارسی رخداده و نویسه و دبیره پارسی را برگرفته از نویسه ی تازی میدانند و شوربختانه در بسیاری از تارنما ها و نوشتارهای ایرانی گسترش یافته تا آنجا که برای بسیاری از ما ایرانیان پذیرفته شده و به یک باور درآمده!

http://sarzaminearyan.com/wp-content/uploads/2017/06/خط-فارسی-یا-خط-عربی-؟-.pdf

Updated: ژوئن 19, 2017 — 12:13 ق.ظ