” دخترتاجیک تبارم “

” دخترتاجیک تبارم  ”   

تاجــیکــــم ! تاج سر اهل خـراسانم هنوز
دخــــترپرافتــخـــار آل ســــامانــــم هنوز
ازتــــبار رابعه ، فــــرزند پاک مـــولوی
خــــواهر تهمیـــنه و اسفندیارانــم هـــنوز
میرسد اصل ونژادمن به زردشت بزرگ
وارث ایـــرانـــویچـــم ، اهـل ایرانم هنوز
مــــن طلیعـــه دار افــــریدون وپــورآریا
رســتم وتهـورس وهوشنگ دورانـم هنوز
یک اوســـتا قصــــه دارم ازنیاکان خودم
ازخجــــند واصفهـــان وکابلســتانم هــنوز
مــادرم خــواندبگوشم بوی جــوی مولیان
رودکی وارازسمرقندم ، نه افغانــم هـنوز
تامــرا پرورده انــد با بیت هــای مثـنوی
شــرح درد دوری بلــخ ونیســتانـم هـنوز
دخــترکـــولابــی ام ، از آریـــانای کبـیر
زیب گلرخسارم ومخفی بدخشـــانم هنوز
کشـــورم ســـرتاسرجغرافیای پارسیست
من (حنایم )زاده ی فرغان وکاشانم هنوز
« حنا عثمانی  »

 

Updated: می 21, 2017 — 11:05 ب.ظ