خواست مردم ما

 

خواست مردم ما :

دکتربصیرکامجو

همه آگاه اند که تاجیکان ملت سربلند و نجیب ، مهرورز ، بافرهنگ ودگردوست اند. ودرفرآیند تاریخ چند هزار ساله خویش همیشه هوادار صلح وآزادی وهمبستگی ملی بوده ودر پهلوی دیگرملیت های ساکن این سرزمین ، مسالمت آمیز زندگی کرده اند.

اجداد تاجیکان در این روند درازتاریخ ، افتخارات بس بزرگی را به سود انسان وخوشبختی وی ، به جهان بشریت تقدیم نموده اند ، که مایه سربلندی وغرورما وسایرساکنان این سرزمین قرار گرفته است.

اگر رهبران وخبرگان تاجیک به تاریخ وهویت فرهنگی وسیاسی نیاکان خویش مفتخراند واین ارزشهای دانشی وفرهنگی را جزهست وبود و بالندگی وسرافرازی خود می پندارند. اگردر رگ وپوست واستخوان ایشان خون پاک تاجیک جریان دارد ، باید بانگرش انسانگرایانه ازتاریخ وفرهنگ وزبان فارسی واز صلح وآزادی کشور خویش دفاع نمایند. و از خدمت گذاری به فرهنگ بیگانه وسهم گیری واشتغال درحکومت بی وقار وسبکسرقبیله دست بردارند .

از اصل خود وریشه وتبار، تاریخ وهویت ، فرهنگ وزبان خود بی هراس سخن گویند .

ورسالت تاریخی خویش را همچو نیاکان : کیومرس ، کی قباد ، کوروش بزرگ ، اشک اول ، اردشیر بابکان ، کجولا کدفیز وکنیشکاه ، ابومسلم خراسانی ،  طاهرفوشنجی ، یعقوب لیث صفار ، اسماعیل سامانی ، علاءالدین غوری و… دربرابر این سرزمین ومردم  ادا نمایند .

این مسئولیت رهبران  تاجیک است که مانند اجداد خویش  سایر ملیت های  فــــــارسی زبان بسان ملیت هزاره ، ملیت ازبیک وتُرکمان ، و فارسی زبانان قوم پشتون را پهلوی هم گرفته مشترکاً در جبهه جنبش خود ایستایی مردمی مقابل حاکمیت جنایت پیشه وابسته قبیله همبسته سازند . وبااراده متین نظام خود گردان مردم سالار را جاگزین رژیم جنگ وخون وخشونت قبیله سالاری  نمایند.

مولوی بزرگ (1224 ــ1292 م.) این مشکل تبارمنشی را چه نغزدرک کرده وکوتاه گفته :

هرکسی کو دورماند ازاصل خویش

بازجــوید روزگــار وصـل خویش

به امید همبستگی ملی ، آزادی ، صلح وعدالت اجتماعی

 

 

 

Updated: می 15, 2017 — 1:01 ب.ظ