حکمتیار می آید یا اورا می آورند ؟

حکمتیار می آید یا اورا می آورند ؟

خبرگزاری رشد- دستگاه دیپلوماسی آمریکا فعال شده است تاحکمتیارهرچه زودترواردافغانستان شود.فرانسوااولاندریس جمهوری فرانسه باآمدن حکمتیارمخالف بودوهمین گونه ولادیمیرپوتین.جان کری درگفتگوهای جدی بااولاندوپوتین آن هارامتقاعدساخت که باآمدن حکمتیارموافقت کنندوچنین هم شد.
عده ای ساده لوحانه وازسرتنبلی فکری می گویند:حکمتیارمهره ی سوخته است،مریض است،پیرشده است.کاری ازاوساخته نیست.فقط می خواهدبه کابل بیایدتاآبرومندانه دروطن اش بمیرد.به تحلیل واطلاعات من چنین پنداشتی ازبیخ وبن غلط است.
حکمتیاربه عنوان زعیم وبه ویژه زعیم مجاهدین جابجامی شود.همان گونه که ملامحمدعمردرآن جایگاه قرارگرفت حکمتیارنیزدراین جایگاه قرارمی گیرد یاقرارداده میشود.رهبران کنونی مجاهدین فاقدتوانایی هاوامکانات حکمتیارهستند.پروژه ی اصلی این است که حکمتیارحرف اول رادرجامعه ی دینی مابگوید ودرآن شمال افغانستان راتحت قیمومیت خودقراربدهندونیزمیبایدعناصرمزاحم درشمال وشمال شرق حذف شوند.دراین صورت راه به سوی آسیای مرکزی آسانتربازمی شود. حکمتیاروپروژه ای که قراراست تطبیق شودخطرناک وویرانگراندجنگ درآسیای میانه شعله ورشدنی است.این جنگ به کانونی ترین مناطق آسیایعنی سمرقند وبخاراهم کشیده خواهدشد.هدف مهم همان دوکانون اسلامی-خراسانی است یعنی قدیمی ترین شهرهای فرهنگی ما.
نیروهای وفاداربه حکمتیاردرافغانستان فعال اند.وهم اکنون عده ای قابل ملاحظه ای ازاعضای حزب او دربحرین، درسوریه،ودرآذربایجان حضورفعال نظامی دارندومی جنگند.نیروهای حکمتیاردربحرین رابطه ی تنگاتنگ بااتحادنظامی عرب علیه سوریه ویمن دارند.نیروهای او ازطریق عربستان سعودی وبرخی کشورهای دیگرمنطقه، حمایت لوژیستیکی می شوند.نیروهای اودریمن هم اکنون درخدمت ارتش سعودی می جنگند.حکمتیارازپشتیبانی چندکشورمقتدردرمنطقه ما وخاورمیانه برخورداراست.کشورهایی که عملامنافع آمریکارادرمنطقه تامین می کنند.حکمتیار مهره ی سوخته نیست.همان شمشیرلنگردارآدم کوب آمریکایی است.شمشیری که اینبارباتمام قدرت برفرق مافرودخواهدآمد.

از برگه لطیف پدرام

با آمدن گلبدین در کشور, آخرین میخ دردناک ارتجاع سیاه,و استعمارنوین ,بر فرق مردم ستمدیده ما کوبیده شد ,و قلب های میلیون ها انسان داغدیده و آگاه کشور را جریحه دار ساخت.
هدف از سناریوی ظهور گلبدین,که یکی از خون خوارترین تروریستان مشهور جهان در ردیف بن لادن, ابوسیاف,قصاب های داعشی, و طالبانی….میباشد, از یک طرف تقویت مورال ضعیف حکومت پوشالی و دست نشانده کابل شمرده میشود و از طرف دیگر نفس دادن تازه به قومگرایان ناسیونالیست, وسران مافیایی آنان میباشد,که به خاطر تحقق برنامه های تمامیت خواهانه خویش ,درحالت نزاع و درگیری با اقوام غیر پشتون کشور قرار دارند.
گلبدین به خاطر صلح نه ,بلکه بخاطر  ایجاد فضای ترس و وحشت دربین اقوام غیر پشتون به کابل خوانده شده است, تا در سرکوب افکار ضد فاشیستی و ضدناسیونالیستی, قیام های ضد استبدادی, و مقاومتگران آزادی پسند, و ضد تمامیت خواهانه مافیای قبایلی ,با استفاده از تجارب ننگین و خونین گذشته خویش سهم گرفته , و جوی های خون را جاری سازد .
گلبدین هرگز از کشتن و ریختاندن خون انسان های بیگناه دست بردار نبوده ,
تنها ! درحملات انتحاری سالهای قبل که توسط تروریستان این حزب فاشیستی – تروریستی در مناطق شاه شهید و بی بی مهروی کابل انجام گرفت,صدها منازل رهایشی ویران و هزاران انسان های بیگناه به خاک و خون کشانیده شدند.
شورای امنیت ملل متحد,بخاطر دست داشتن حزب تروریستی اسلامی , در قتل عام, ده ها هزار انسان بیگناه ,راکت پرانی ها برشهر ها, سازماندهی ترورها,تیزاب پاشی ها , انفجارات در محلات مسکونی,تخریب پل ها و اماکن مقدسه, سرکرده بدنام و منفور این حزب فاشیستی -تروریستی را به جنایات جنگی  و نسل کشی انسان ها متهم نموده و بحیث مجرم جنگی شناخت که تحت تحریم های خاص, ملل متحد قرار گرفت.و شامل لیست سیاه ملل متحد شد.
شوربختانه  درین اواخر این تروریست درجه یک جهانی, در اثر معامله‌گری های مرموز و ننگین,بین ارگ کابل,آی اس آی پاکستان و سی آی ای امریکا, از لست سیاه تروریستان خارج, و از کیفر نجات یافت .
این تروریست حرفوی, برای تیره بخت ساختن و سیه روزساختن ,هر چه بیشتر هموطنان رنج دیده ما, متاسفانه که حالا وارد کشور گردیده ,که تاثیرات ناگوار آن در آینده, روشن خواهد گردید با حرمت .

خلیل دلارام.

 

Updated: می 1, 2017 — 12:00 ق.ظ