ای مــــــــــــردم تــا بــــــه چـــه وقـــت!؟ بـــــــــــــــــــــــــــــرخــــــــــــــیــــــز…

 

ای مــــــــــــردم تــا بــــــه چـــه وقـــت!؟
بـــــــــــــــــــــــــــــرخــــــــــــــیــــــز…
بـرخیــــــز کــه انتــــظارِ بیـــــجا نکشیم
امــــــروز رقــــــــم به بنـــدِ فردا نکشیم
هـــم کاوه و هــم رستمِ دستـان شویم
خورشید شویم، مُشکلِ سرما نکشیم
در پــــــای دروغِ دیگــــــران خـــم نشویم
بر گـــردنِ حق تیشه ی غوغـــا نکشیم
چشمانِ همـــه منتظــرِ کِرده ی ماست
در راه شویـــــم حنـــــا در پـــــا نکشیم
از غفلـــــتِ ما چشـــمِ وطــــــن میگرید
داروی مُــــضر به چشــــمِ بیــنا نکشیم
قطــــره قطـــــره قــــــدرتِ دریــــا گردیم
“سنگـــر” بیـــــا قطــــره ز دریـا نکشیم
نور سنگر

Updated: می 21, 2017 — 11:00 ب.ظ