خبر های فوری روز : داستان ائتلاف ببرک کارمل و گلبدین «حکمتیار» بر سرکوب ربانی- مسعود

 

داستان ائتلاف ببرک کارمل و گلبدین «حکمتیار» بر سرکوب ربانی- مسعود

غرزى لايق

“شوراى همآهنگى”: بازهم چند نوشته ى ناب

اشاره: محمود بریالی آن چه را که در باب سقوط کودتای شورای هم آهنگی گفته، عین همان نکات را شخص نگارنده ( مأمون) از زبان خودِ جنرال بابه جان شنیدم. بابه جان گفت: من دو ساعت پیش آمدم به دکترعبدالرحمن قضیه را گفتم که امشب عملیات از استقامت مکروریان کهنه، چهارآسیاب، یکه توت، تپه مرنجان و میدان هوایی شروع می شود. عبدالرحمن و آمرصاحب تا لحظات آخری که در تاریکی شب جنگ شروع شد، این ائتلاف را باور نمی کردند.

 

“…کارمل نمیتوانست در کودتای شورای هماهنگی بی طرف باشد. این کودتا داستان طولانی و بازی گران وسیع دارد…در محور این کودتا در کابل محمود بریالی قرار داشت و در حیرتان کارمل و در جوزجان دوستم و در چهار آسیاب حکمتیار…”(هارون اميرزاده)

 

[][][]

صراحت و شفافيت حكم بالا مبهوتم ساخت. هيچگاه در گذشته پيرامون “شوراى همآهنگى” چنين اعتراف بيرحمانه را نه خوانده و نه شنيده بودم. بحث “شوراى همآهنگى” در گفتگو هاى زمان ما در ميان يتيم هاى “راه” و “رهبر” پيوسته پرخاش بار ميآورد و از پرداختن به آن و حلاجى آن ماهرانه گريز ميكنند. “شوراى همآهنگى” و آنچه با تأريخچه ى ننگين آن پيوند دارد، برگه ايست كه با خون پاك صدها و ده ها صد سرسپرده ى همان حزب ورقپاره هاى پايانى زوال همان ساختار قشله گرا را نوشت و افگنده گى جاودان براى مبتكرين و كارگردانهاى خويش كمايى كرد.

خواستم اينجا بيان گزينه هايى از گفته هاى هارون اميرزاده در تعريف “شوراى همآهنگى” را كه برگه ى خويشرا با آن رنگينى ويژه بخشيده است، با خواننده ى فرزانه شريك سازم و در دنباله آن دو ديدگاه ديگر از باخبران آن خيمه شب بازى سنگين و گران قيمت را نيز سنجاق نمايم. براى ما بيخبران، هر خبر، آنهم از حريم آنانيكه كه گواه قاصر حادثه ها بوده اند، ارزش تأريخى و اصولى دارد.

از لابلاى پاسخ آقاى هارون اميرزاده به آدرس آقاى حيدر عدل، نٓقل هاى زير را برداشتم:

“…بسیاری آنانیکه پیام های دوستی گلبدین حکمتیار را به محمود بریالی در کابل، کارمل در حیرتان و دوستم در جوزجان و مزار می آوردند هنوز زنده هستند. از جمله بشارت مدیر روزنامه وقت شهادت و یکی از نزدیکان حکمتیار که اکنون در لندن زندگی می کند.

…یکی از شاهدان زنده که علاقمند سر سخت ائتلاف طرفداران کارمل با حکمتیار بود، آقای شفیق الله توده ای است. آقای توده ای شش ماه قبل از کودتای شورای هماهنگی به مسکو حامل پیام فقید کارمل به طرفدارانش بود. یکی از جلسات در لیلیه که ما زندگی می کردیم برگذار شد. کاوه پسر کارمل در همراهی با توده ای و یک تعداد از اعضای حزب درین جلسه اشتراک کردند. جناب توده ای مژده علاقمندی دوستی حکمتیار را به ما داد. جناب توده ای حمایت طرفداران کارمل را از احمد شاه مسعود اشتباه نامید. وی گفت”حکمتیار بسیار تغییر کرده است به رفیق کارمل و محمود بریالی و جنرال صاحب دوستم پیام های دوستی می فرستد”. درین جلسه من با مخالفت حمایت رفقای ما از حکمتیار و کودتای احتمالی برخاستم که باعث خشم توده ای و کاوه و یک تعداد دیگر قرار گرفتم. توده ای با خشم گفت:” چرا ما از شورای نظار حمایت کنیم و از حکمتیار حمایت نکنیم؟ در افغانستان مساله قومی شده است و بسیاری پشتونها خفه هستند. آنها فکر می کنند که ما به پشتونها خیانت کرده ایم”.

“…پیش از اقدام کودتامحمود بریالی افغانستان را ترک گفته و در مسکو یک تعداد…طرفداران خویش را جمع کرد و اعلام کرد که تا چند روز دیگر حکومت ربانی سقوط کرده و حکمتیار بحیث نخست وزیر، دوستم بحیث وزیر دفاع و مجددی بحیث رییس جمهور سمبولیک حکومت جدید ایفای وطیفه خواهند کرد. در جلسه مذکور گلابزوی اشتراک کرد ولی اسلم وطنجار اشتراک نکرد…”

“اما کودتا نا کام شد. بسیاری ها علت ناکامی آن را از محمود بریالی جویا شدند. همه می پرسیدند که شما به همه مژده پیروزی دادید تا چند ساعت دیگر ائتلاف دوستم حکمتیار حکومت ربانی را سرنگون می سازد، ولی حالا عملاً کودتا شکست خورده و صد ها عضو حزب کشته شدند. جواب بریالی بسیار کوتاه بود:” کودتا توسط جنرال بابه جان چند ساعت پیش از شروع افشا شد. او به ما وعده همکاری داده بود ولی به ما خیانت کرد”.

از برگه ى فيسبوكى آقاى هارون اميرزاده، ٢٢ جولاى ٢٠١٥

 

[][][]

بحث پيرامون چه گونه گى پيدايش انديشه ى “شوراى همآهنگى”، تركيب و اهداف آن بيگمان پرده از روى آن جنايتى برميدارد كه در پيآمد آن صدها و ده ها صد خانواده ى وفادار به “راه” و “رهبر” در گليم سوگ جگر گوشه هاى شان نشستند و بازمانده گان همان مدرسه ى خيانت و ذلت تا روزگار ما شهامتِ كاوش و برملا ساختن آن شرمسارى تأريخى را نه دارند. به رهروان گمراه “راه” و “رهبر” شايسته اينست كه به جاى نشان دادن ماهيچه هاى بازو هاى نحيف و پنداندن رگهاى بيحال گردن هاى افتاده ى شان در برابر دگرانديشان، لست جنايات و آدمكشى هاى پيشوا و همزداش را براى دادخواهى دادگاه عدالت انتقالى جمع و جور كنند و خود و وجدانهاى خويشرا از شر گناه هاى كبيره ى جنبنده هاى ضد آدم و آدميت رهايى بخشند.

گاهى در شماره ى نوزدهم “نٓقلى از هزار و يك پيشآمد”، من به اين مبحث پرداخته بودم كه سبب تخريش دماغ هاى نازك چند يتيم درگاه “راه” و “رهبر” گرديد و اين يتيم ها به شيوه ى كه ويژه اى همان معلم و همان مدرسه است، در يك تلاش ناكام خواستند بار ديگر روى گند هاى پيشوا خاك بيندازند و جلو كنكاش را سد سازند( به لينك آن “پيشآمد” در آخر اين نوشته مراجعه كنيد!)

اينك در دنباله ى همين بحث كه زمينه براى حلاجى بيشتر آن مساعد تر شده است گزينه هايى از واكنشهاى كهنه تر از خامه ى هاى آقايان امين آقا بگراميان و فهيم ادا را كه در يكى از پرخاشهاى فيسبوكى در برگه ى “خاطره ها” چكيده است، بدون داورى پيشكش مينمايم. البته، اين بخش داستان را بگراميان در سال ٢٠٠٣ در حضور لطيف بهاند در ماسكو برايم نٓقل كرده بود. و اما گفته هاى فهيم ادا، دوست گلستان و گرمابه ى محمود بريالى ناب تر اند.

 

نٓقل گفته ها امين آقا بگراميان:

________________________

 

“…آنعده پرچیمیان ایکه در شورای همآهنگی متشکل از پرچیمیان خط ببرک کارمل، حزب اسلامی حکمتیار، جنبش اسلامی رشید دوستم، حزب وحدت استاد مزاری … در همکاری با آی س آی علیه دولت ربانی -سیاف کودتا میکردند و دستگیر شدند نمیدانم که تعداد شان چقدر بودند کشته شدند که من زیاد متآسفم ولی نباید از نگاه علم چپ در تبانی با احزاب وگروه های جهادی افراطی علیه دولتی که خوش ما میامد یا نمی آمد کودتا میکردند! میخواهم صرف…بگویم که درآن شب کودتا اول جنوری 1994من در خانه کاوه در مسکو یکجا با محمود بریالی انجینر نعمت الله و حتی حشمت اورنگ و عده معدود دیگر انتظار پیروزی کودتا را میکشیدیم و تشویش داشتیم ، خدا خدا میکردم که دوستم پس از پیروزی بی عقلی نکند( همگی همین واژه را بکارمیبرد) خودرا ریس جمهور اعلان نکند جون توافق شده بود که در آن برهه رفیق مجددی ریس جمهور باشد! میخواستم یک جیز دیگر را هم برایت در اینجا بگویم و او این است که حتی من از حفیط الله امین گله ندارم و شاکی نیستم که جرا مارا کشت و به زندان انداخت! چراکه ما بخاطر سقوط وبر اندازی رژیمش کارومبارزه میکریدیم و تا اینکه سقوطش دادیم و به قتل رسانیدمش ! و ده مطلب دیگر…

بريالي چند روز پيش از كودتاي شوراي هـمآهنگي به هند سفر كرد و از آنجا به مسكو آمد در آنشب و روز من در كابل بودم خليل باياني من را نيز هرچه زودتر توسط طيارات عسكري دوستم به مزار انتقال داد تا زير پاي نشوم و از آنجا از راه طياره سالنگ اروپا مسكو آمدم و شبش در خانه كاوه رفته كه همه آنجا جمع اند! از من بريالي پرسان كرد كه وضعيت را چگونه ارزيابي مينمايم گفتم كه قيام مسلحانه شوراي هم آهنگي به دليل تقسم سلاح ثقيل ميان نيروها تقريبآ به گونه مساوي و داشتن طيارات نظامي بم افگن مسعود كودتا را شكست ميدهد! چون پلان شد بود كه قيام دو سه ساعت را شايد در بر بگيرد اما چون از قيام چندين ساعت تير شده بود واضيح شد كه حرفهاي من درست است

زبير عزيز نوشتند كه حشمت اورنگ پس از پلينوم ١٨ با كارمل و بريالي قطع رابطه داشت و در آن شب در آن مجلس وجود نداشت! بر علاوه ايكه حاضر بود وستوك كارمل به همو دليل كه طرفدارنجيب شده بود و نجيب در مجارستان سفير ساخته بودش از همو مجلس بخشونت بيرونش كرد!”

گفته هاى آقاى فهيم ادا در واكنش به سخنان آقاى بگراميان:

_______________________________________________

 

“بلی، چاقو ها دسته یافته است و چاقو ها برای انصراف از بحث اصلی به کار گرقته می شوند.

اما این برگۀ خاطره ها برگه یی آزاد است و من برای لحظه یی فرض می کنم که نه با چند کودک بلکه با مردان و زنان پخته سال گپ می زنم و ازانرو از نصیحت و اندرز منصرف می شوم.

آزادید برادران!

هرچه دل تان می خواهد بگویید، بگویید.

در فکر حقیقت و سره و ناسره نباشید.

اینجا برای تفریح سالم جمع شده اید. پس تفریح کنید.

اما من انتظار دارم کسی پیدا شود که خود را در میدانِ هرکاره فکر نمی کند و در مورد احمدشاه مسعود چیزی برای گفتن داشته باشد.

با او تفریح سالم خواهم داشت.

با بگرامیان عزیز نیز حاضرم به تفریح سالم بروم اگر این خاطرۀ خود را پس از دستکاری به حیث خاطره یی مستقل نشر کند و من بدانم که در مورد چه حرف می زنیم.

چرا دستکاری؟

زیرا محمود بریالی در جنوری 1994 در کابل بود، نه در ماسکو.

در اگست 1995 برای اولین بار برای دو ماه به ماسکو رفت.

در نوامبر 1996 برای بار آخر به ماسکو رفت و ازانجا به آلمان آمد و پناهنده شد.

آیا این بدان معناست که همه چیز هایی که بگرامیان می گوید نادرست است و محمود بریالی هرگز با حزب اسلامی حکمتیار رابطه یی برقرار نکرده بوده است؟

به نظر من چنین نیست.

محمود بریالی پس از سقوط، با مسعود، ربانی، مزاری، حکمتیار، سیاف و طالبان در رابطه بود. با روس، ایران، هند، امریکا حرف می زد.

می خواهید جزئیات را بدانید؟

جایش را درست تعیین کنید و قاعدۀ بازی را درست تعیین کنید،

تا برویم به این بحث.

تا آن وقت، نوشته های مقبول تان را می خوانم و لبخند می زنم.”

[][][]

به آنانيكه نوجوانى ها و جوانى ها و شادابى هاى خويشرا نه به خاطر خلق، نه به خاطر وطن، نه به خاطر رفاه و آسايش مردم، بلكه تنها و تنها به خاطر اعتقاد به “راه” و “رهبر” خاكستر ساختند، حداقل در كهولت و افتاده گى به نداى وجدان خويش گوش دهند و براى گرامى داشت خونهاى ريخته شده ى صدها و هزار ها سر به دار و خانواده هاى محروم و هردم شهيد شان پرده از روى جنايات و آدمكشى ها بردارند و ناگفته ها را از زوايه هاى پنهان دماغ هايشان به بيرون بريزند! اين حداقلى است كه براى خدا و خلق خدا ميتوانند انجام دهند!

 

اوضاع آشفته «غنی» در آستانه ورود «حکمتیار» به کابل

آفتاب: «گلبدین حکمتیار»، رهبر حزب اسلامی روز شنبه 9 ثور نخستین نشست خبری خود را در ولایت لغمان برگزار کرد.
سخنان وی اگرچه رنگ و بوی صلح داشت و خود را پیام آور صلح معرفی می کرد اما حاوی نکاتی است که نشان از تحولات مهم با محوریت حزب اسلامی خواهد داشت.
حکمتیار که با امضای توافق نامه‌ای در سال گذشته خورشیدی به روند صلح این کشور پیوسته است، از چند روز گذشته در شهر مهترلام ولایت لغمان حضور دارد و قرار است به زودی وارد کابل شود.
آقای حکمتیار در صحبت های اديروزش، خطاب به طالبان گفت که جنگ شان بی فایده و بی معناست چرا که در این جنگ افغان ها کشته می شوند. او از طالبان و سایر گروه‌های مخالف حکومت این کشور دعوت کرد تا با ترک جنگ و پیوستن به صلح، برای تامین امنیت تلاش کنند و به این جنگ پایان دهند.
بخشی از صحبت های رهبر حزب اسلامی نیز خطاب به گروه های سیاسی رقیبش بود. وی به صراحت گفت خواهان آن است که مشکلات گذشته به هر صورتی که بوده است فراموش شود و رقابت های منفی گذشته نیز دیگر تکرار نگردد.
حکمتیار در حالی همه گروه های سیاسی کشور را به فراموشی گذشته دعوت می کند که در این اواخر، بحث درباره نقش سیاسی حکمتیار در تحولات آینده افغانستان افزایش یافته است و حضور وی در کابل به عنوان قدرتی سیاسی، موافقان و مخالفان سر سختی دارد.
اکثر سیاست مداران و گروه های فعال کشور اما ترجیح داده اند رویارویی مستقیم و عناد گونه ای با حکمتیار نداشته باشند. اخیرا به گوش می رسد نماینده «کریم خلیلی» معاون ریاست‌جمهوری سابق و اعضای شورای حراست و ثبات نیز در ادامه روند استقبال از حکمتیار و عادی سازی روابط با وی، برای دیدار با حکمتیار به لغمان در شرق کشور سفر کرده اند.
اشرف غنی، به عنوان سردمدار توافقنامه به حکمتیار، دقایقی پس از نشست خبری حکمتیار با صدور بیانیه ای بار دیگر اعلام کرد از آمدن گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی به کابل استقبال می کند اما یقینا وی روزهای سختی را با حضور حکمتیار پیش رو خواهد داشت.
با توجه به منزوی شدن رئیس جمهور توسط بسیاری از متحدان زمان انتخابات، اشرف غنی با تحولات سیاسی جدیدی نیز مواجه است. بازگشت قریب الوقوع گلبدین حکمتیار نیز این فضای پرآشوب سیاسی را تشدید می‌کند.
بازگشت حکمتیار، بسیاری از جناح‌ها را ناراحت می کند؛ گزارش ها حاکی از آن است که حکمتیار در روز آینده ظاهر می شود.
غنی سعی بر متمرکز کردن قدرت و تصمیم‌ گیری به افراد نزدیک به وی و گروه کوچکی داشته که در نهایت به منزوی شدن او حتی توسط نزدیکترین حامیانش انجامیده است.
اوضاع آشفته غنی در حالی است که حکمتیار در نشست ديروز خود انتقادهایی را نیز به صورت ضمنی به دولت داشت. وی گفت: ما باید یک حکومت مرکزی قوی ایجاد کنیم؛ افغانستان به رهبری نیاز دارد که همه مردم از آن پیروی کنند.
رهبر حزب اسلامی قبل از ورود به کابل حتی به انتقال قدرت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: انتقال قدرت باید با تصمیم ملت افغانستان صورت بگیرد.
این سخنان نشان می دهد وی برنامه های کلانی برای انتخابات آینده افغانستان خواهد داشت و از طرفی میانه چندان خوبی نیز با رئیس جمهور و سیاست های وی نداد.

 

آجندای قومی ‌و شعار ایدیولوژیک

8 صبح : حکمتیار و برخی از سران تنظیمی‌دیگر، همزمان جهان‌وطنی و قومی‌می‌اندیشند. سیاست داخلی آنان قومی‌است، اما در سیاست خارجی خودشان را نماینده هویت تمدنی اسلام معرفی می‌کنند.این تناقض در سخنان دیروز حکمتیار هم مشهود بود. حکمتیار گفت طرفدار یک حکومت مرکزی قوی است و حکومت‌های ایتلافی و تقسیم کرسی‌های حکومت را قبول ندارد. اگر منظور آقای حکمتیار از حکومت مرکزی قوی، انحصار ابزار خشونت در نهاد دولت و پایان نهاد جنگ‌سالاری باشد، همه از آن استقبال می‌کنند.
اما از فحوای سخنان آقای حکمتیار برمی‌آمد که منظور ایشان از حکومت مرکزی، تمرکز قدرت در دستان یک نفر است. تمرکز قدرت در دست یک نفر علاوه بر آسیب‌های دیگری که دارد، راس هرم قدرت را قومی ‌می‌سازد. بی‌اعتمادی‌های عمیق قومی‌ و تباری در افغانستان هم از همین مساله ناشی می‌شود. به همین دلیل است که بحث تمرکززدایی از نظام و ایجاد نهاد‌هایی که قدرت رییس دولت را مهار کند، آرمان بسیاری از گروه‌های سیاسی است. حمایت از تمرکز قدرت از سوی حکمتیار، نشان می‌دهد که ایشان از قومی‌ شدن راس هرم قدرت حمایت می‌کنند.
موافقت‌نامه ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳ که رییس‌جمهور غنی و دکترعبدالله آن را امضا کردند، دو طرف را موظف می‌سازد که یک نظام نیمه‌ریاستی ایجاد کنند. برمبنای این موافقت‌نامه رییس‌جمهور غنی باید جرگه قانون اساسی را فرا بخواند و اعضای جرگه سمت نخست‌وزیری را درج قانون اساسی کنند تا نظام حکومتی افغانستان نیمه‌ریاستی شود. اگر منظور حکمتیار از حکومت قوی مرکزی ختم جزایر قدرت نباشد، حتما تمرکز بیشتر قدرت در دستان رییس دولت است.

حکمتیار چندسال پیش هم با نشر یک اعلامیه گفته بود که نیروهای خارجی »اقلیت‌ها« را تقویت کرده‌اند. اگر سخنان دیروز آقای حکمتیار را با اعلامیه چندسال پیش او مقایسه کنیم، در می‌یابیم که ایشان هنوزهم طرفدار قومی‌ شدن راس هرم قدرت است. حکمتیار در جنگ‌های تنظیمی ‌کابل هم هوادارانش را با شعار قومی ‌بسیج می‌کرد. نوارهای سخنرانی جنگ‌های کابل او در دسترس همه‌گان است. انتظار می‌رفت که افکار حکمتیار دچار تغییر شده باشد، اما چنین نشده است.
حکمتیار متولد سال ۱۳۲۶ است. او هفتاد سال دارد و بیش از چهل و پنچ سال است که فعالیت سیاسی، نظامی ‌و شورشی می‌کند. اما آن طوری که انتظار می‌رفت، تا حال به لحاظ سیاسی به پختگی کامل نرسیده است. حکمتیار در سخنرانی‌اش از لزوم رعایت مصطلحات ملی نام برد. رعایت مصطلحات ملی یکی از خواست‌های قوم‌گرایان افراطی پشتون است. آنان به این باور اند که اهمیت سمبولیک زبان پشتو باید با استفاده از زور و کاربرد قدرت دولتی تحمیل شود. این قوم‌گرایان افراطی، با کاربرد برخی از واژه‌های فارسی مثل دانشگاه و دانشکده، دشمنی می‌کنند و آن را منافی اصل حفظ اهمیت سمبولیک زبان پشتو در ادبیات رسمی ‌و دولتی می‌دانند. حکمتیار هم با یادآوری از مصطلحات ملی، در واقع از موضع افراطی‌ترین قوم‌گرایان پشتون حمایت کرد.
اما همزمان با شعار‌های قومی، حکمتیار ایدیولوژیک حرف می‌زند. او از »پرچم اسلام«، نظام اسلام و مفاهیم ایدیولوژیک دیگر هم به وفور در سخنرانی‌اش استفاده کرد. این نشان می‌دهد که حکمتیار در سیاست داخلی از افغان ملتی‌های افراطی و درسیاست خارجی از سید قطب و دیگر نظریه‌پردازان اسلام‌گرایی الهام می‌گیرد. این تناقض در دهه هفتاد هم در افکار حکمتیار وجود داشت و حالا هم موجود است.
حکمتیار مراسم دولتی هشت ثور را هم قبول ندارد. حکمتیار تصور می‌کند که آنچه که در هشت ثور سال ۱۳۷۱ رخ داد، کودتایی علیه اقتدار او بود. او بارها گفته و نوشته است که قرارگاه سرخاب لوگر تمام نقاط کلیدی کابل را در پنج یا شش ثور اشغال کرده بود ولی بعد احمدشاه مسعود در تبانی با یک تعداد از جنرال‌ها و سیاستمداران پرچمی، نیروهای او را از کابل راند. شاید به همین دلیل است که آقای حکمتیار نخواست در مراسم گرامی‌داشت از هشت ثور در ارگ ریاست‌جمهوری حضور یابد.
اگر حکمتیار در آینده آجندای قومی‌ را دنبال کند، تنش‌های سیاسی و بی‌اعتمادی قومی ‌در کشور افزایش می‌یابد. حکمتیار حتما می‌داند که به دلیل جنگ‌های تنظیمی ‌کابل، نوعی انزجار از او در کابل و بخشی از طبقه متوسط این شهر وجود دارد. موضع‌گیری کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد برگشت حکمتیار به فضای سیاسی، نشان دهنده همین انزجار بود. انتظار می‌رفت که آقای حکمتیار مردم افغانستان را مخاطب قرار دهد و به آنان بگوید از اگر از اثر فعالیت‌های نظامی‌او آسیب دیده اند، پوزش می‌خواهد. اما ایشان نخواست که از کسی پوزش بخواهد. به نظر می‌رسد که حکمتیار در آینده هم قصد ندارد پوزش بخواهد.
ابهام دیگر در مورد متارکه حکمتیار با حکومت، موضوع اسلحه و ارتش خصوصی ایشان است. حکمتیار در سخنرانی‌اش گفت که دیگر نمی‌خواهد در کشور یک گلوله هم شلیک شود و یک قطره خون بریزد. اما ایشان هیچ چیزی در مورد تسلیم‌دهی اسلحه و تخنیک نظامی‌اش به وزارت دفاع نگفت. گلوله وقتی شلیک نمی‌شود و خون نمی‌ریزد که ارتش‌های خصوصی اشخاص وافراد منحل شود. تا زمانی که دولت مالک انحصاری ابزار خشونت و قهر نباشد و شماری از قدرتمندان ارتش‌های خصوصی و تفنگداران شخصی داشته باشند، هر لحظه احتمال آن وجود دارد که خون بریزد و گلوله شلیک شود. حکومت وحدت ملی امتیازهای ویژه به آقای حکمتیار داده است. این حکومت آقای حکمتیار را از تعقیب عدلی و قضایی معاف کرده است. هیچ شهروند افغانستان امتیاز معافیت از تعقیب عدلی، ندارد. حال بر حکمتیار است که اسلحه و وسایط نظامی‌خود را تسلیم وزارت دفاع کند. اگر حکمتیار اسلحه و وسایط نظامی‌خود را تسلیم نکند، هر لحظه احتمال شلیک گلوله و خون‌ریزی وجود دارد.

رقابت تسلیحاتی هند و پاکستان/ خط و نشان دو قدرت اتمی شبه قاره

هند و پاکستان پس از جدایی از یکدیگر در سال 1947 میلادی رقابت تسلیحاتی گسترده ای را در شبه قاره برای برتری تسلیحاتی و نظامی بر یکدیگر آغاز کردند.

به گزارش ایرنا، این دو کشور در 70 سال گذشته و پس از تشدید اختلافات در زمینه های مختلف و بویژه کشمیر تلاش کردند با خرید و تولید انواع جنگ افزارهای متعارف و اتمی دست برتر را در رقابت منطقه ای داشته باشند.
پاکستان پس از شکست سنگین در جنگ سال 1971 میلادی با هند که منجر به جدایی پاکستان شرقی از این کشور و تشکیل کشور بنگلادش شد، تلاش گسترده ای برای ساخت و تولید انواع جنگ افزارها از جنگنده ،موشک وتانک آغاز کرد.
آزمایش اتمی هند در سال 1974 میلادی باعث سرعت بخشیدن پاکستان به تولید جنگ افزارهای اتمی شد و با بازگشت ‘عبدالقادر خان’ متخصص غنی سازی از هلند به پاکستان به این روند شتاب گرفت.
‘عبدالقادر خان’ نقش مهمی در تولید تسلیحات هسته ای پاکستان ایفا کرد و وی به خاطر خدماتش به پدر بمب هسته ای پاکستان معروف شد.
اسلام آباد نخستین بمب اتمی اش را در 28 و 30 ماه مه 1998 میلادی ودوهفته پس از آزمایش بمب هسته ای زیرزمینی هند آزمایش کرد.
هند و پاکستان بی اعتنا به تهدید کشورها و قدرت های جهانی به ساخت بمب اتمی ادامه دادند و از امضا پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای سرباز زدند.
رقابت نظامی بین دو کشور باعث شد با اینکه میلیون ها نفر از جمعیت دو کشور در فقر شدید به سر می برند،حاکمان دو کشور به جای توجه به رفاه مردم،هرچه بیشتر سهم هزینه های دفاعی را در بودجه افزایش دهند.
دهلی نو و اسلام آباد تلاش کردند با نزدیک شدن به قدرت های شرق و غرب علاوه بر تامین نیازهای نظامی خود این کشورها را پشتوانه خود قرار دهند.
هند براساس راهبرد و سیاست های خود به روسیه و پاکستان به رقیب این کشور یعنی آمریکا نزدیک شد.
براساس گزارش موسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم ،روسیه در پنج سال گذشته با تامین 68 درصد از تجهیزات نظامی هند، بزرگترین تامین کننده نیازهای دفاعی این کشور بوده است.
هند علاوه بر تلاش برای واردات نیازهای خود نگاهی به ساخت و صادرات تجهیزات نظامی داشته و در نظر داشته به بزرگترین صادر کننده تجهیزات نظامی جهان تبدیل شود، آرزویی که به رغم تلاش زیاد تاکنون موفقیتی به دنبال نداشته است.
هند با ساخت 15 نوع سلاح ازجمله موشک های هوا به هوا’استرا’، موشک زمین به زمین ‘پراهار’، جنگنده های سبک، موشک کروز براهموس، تانک های ارجون ، سیستم کنترل و اخطار اولیه و انواع رادارهای جنگی و پهپاد را علاوه بر نیاز کشور برای صادرات در نظر گرفته است .
براساس اطلاعات منتشر شده به رغم تلاش هند برای ساخت تجهیزات نظامی ، واردات سلاح این کشور از سال 2007 تا 2016 حدود 43 درصد افزایش یافته است .
هند برای تقویت بنیه دفاعی و نظامی خود هر سال به بودجه نظامی افزوده به گونه ای که درسال گذشته اعتبارات نظامی این کشور به 55.9 میلیارد دلار افزایش یافت.
این کشور قرار است تا سال 2021 حدود 620 میلیارد دلار در بخش دفاعی هزینه کند.
‘نارندرا مودی ‘ نخست وزیر هند نیز با برنامه ساخت هند درنظر دارد 250 میلیارد دلار برای تولید جنگنده، ساخت زیردریایی و نوسازی تجهیزات نظامی هزینه کند.

** تهدید حمله اتمی
دکتر محمد عجم کارشناس مسائل شبه قاره می گوید درحالی که جهان سرگرم حوادث خاورمیانه است هند و پاکستان همچنان یکدیگر را به حمله اتمی تهدید می کنند.
وی با مقایسه توانمندی هند و پاکستان می افزاید:هند با داشتن یک میلیون و 325 هزار سرباز و به عنوان سومین نیروی نظامی جهان از برتری نسبی نسبت به پاکستان برخوردار است.
او تصریح کرد هند چهارمین ناوگان هواپیمایی و تانک جهان را در اختیار دارد و با تجهیز به جنگنده های پیشرفته میگ 29 روسی و خرید 36 فروند جنگنده رافائل فرانسوی برتری خود را در جنوب آسیا به نمایش گذاشته است.
این کارشناس مسائل بین الملل ،ساخت و تجهیز هند به هواپیماهای رادار گریز، زیردریایی اتمی وناو هواپیمابر را از دیگر تلاش های دهلی نو برای عرض اندام در برابر رقبای سنتی این کشور در منطقه می داند.
وی می افزاید:پاکستان نیز با خرید و ساخت جنگنده های پیشرفته ‘تندر جی اف’، کا8 وموشک های بابر،غوری،نصر،شاهین ،غزنوی، باخترشکن و برق تلاش کرد که توانمندی نظامی خود را افزایش دهد.
پاکستان تلاش کرد با تولید موشک های برد کوتاه و متوسط توانایی هدف قرار دادن تمامی بخش های هند را بدست آورد ولی هند علاوه بر تولید موشک های برد متوسط اقدام به تولید موشک های برد بلند و قاره پیما آگنی یک تا پنج با برد هزار تا پنج هزار کیلومتر برای هدف قرار دادن دیگر رقیب منطقه این کشور(چین) کرد.

** نیروی دریایی
نیروی دریایی هند با بهره گیری از ناو هواپیمابر ساخت روسیه ، یک زیردریایی اتمی وشش زیردریایی فرانسوی – اسپانیایی نسبت به رقیب خود (پاکستان) از برتری نسبی برخوردار است ولی توانمندی دهلی نو در مقایسه با دیگر رقیب بزرگ منطقه ای خود (چین ) در دریا قابل مقایسه نیست.
مقامات هندی همواره از افزایش قدرت نیروی دریایی چین و حضور زیردریایی های این کشور در اقیانوس هند ابراز نگرانی کرده اند.
کارشناسان با توجه به افزایش تنش بین هند و پاکستان و تهدیدات برخی از مقامات نظامی و دفاعی دو کشور در خصوص استفاده از سلاح های غیر متعارف نگران آغاز جنگ ویران کننده اتمی بین دو کشور هستند.

 


وقتی کشوری میدان تقابل گروهای دست‌نشانده شود

۱۰ اصل برای حل بحران افغانستان

دیپلماسی ایرانی به نقل از واشنگتن پست : جنگ آمریکا در افغانستان ۱۵ سال طول کشیده و به طولانی ترین جنگ آمریکا تبدیل شده بدون اینکه چشم اندازی برای خاتمه آن وجود داشته باشد. آمریکا و متحدانش از سال ۲۰۰۱ و بعد از ساقط کردن طالبان، برای ساماندهی اوضاع افغانستان تلاش کرده اند اما وضعیت بگونه ای وخیم تر شده که در اوایل سال ۲۰۱۷، دولت افغانستان حدود ۵۲  درصد خاک کشور را کنترل و مابقی دراختیار طالبان و و القاعده و دیگر گروه هاست. از عمق فاجعه همین بس که در عملیات تروریستی اخیر طالبان، ۱۴۰ نظامی افغانی کشته و ۶۰  تن زخمی شد، رییس جمهور افغانستان عزای ملی اعلام کرد و بیش از ۶۷۰۰ نیروی نظامی و امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۶  کشته شدند.

تلاش های اوباما رییس جمهور سابق آمریکا برای حل بحران افغانستان از طریق نظامی بی نتیجه ماند و لذا در دوره ریاست جمهوری خود، نیروهای آمریکا را از ۱۰۰ هزار به ۹ هزار نفر کاهش داد. اکنون دولت ترامپ بجای راه حل سیاسی، دنبال افزایش اقدامات نظامی است. چند روز بعد از اینکه آمریکا از “مادربمب ها” در افغانستان استفاده کرد،  مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا به افغانستان سفر کرده و قول افزایش حمایت های نظامی به دولت کابل داد.

اکنون زمان آن فرارسیده که همه بازیگران منطقه ای و بین المللی بدنبال یک طرح جامع صلح باشند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اخیرا اظهار کرد:”در هر نقطه منطقه که مشکلی باشد، شما ردپای ایران را خواهید دید”. ظاهرا ایشان فراموش کرده که در سال ۲۰۰۱ آمریکا صرفا با کمک ایران توانست طالبان را ساقط کند اما درپاسخ این همکاری، ایران  را “محور شرارت” خواند، تلاش کرد ایران را درحاشیه قرار داده و با این سیاست موجب وخیم تر شدن اوضاع افغانستان شد. اکنون نیز ماتیس وزیر دفاع برای گفتگو در مورد  استراتژی جدید آمریکا به افغانستان سفر کرده است.

صلح و ثبات پایدار در افغانستان درصورتی بدست خواهد آمد که قدرتهای منطقه ای و جهانی بر سر این ۱۰ اصل اصل توافق و همکاری کنند:

۱-افغانستان نباید میدان تقابل گروهای دست نشانده دیگر کشورها باشد. دراین راستا دولت کابل هم باید یک رابطه متوازن با همه قدرت های تاثیرگذار برقرارکند.

۲-افراطگرایی و خشونت، با منشاء داخلی و خارجی، باید بعنوان مهمترین تهدید ثبات افغانستان تلقی شده و دولت مرکزی این کشور نیز برای مقابله با این پدیده مورد حمایت جدی قرار گیرد.

۳-دولت وحدت ملی افغانستان به زعامت اشرف غنی و عبدالله به حمایت نیاز دارند اما باید اختلافات داخلی خود را هم مرتفع کنند. قدرت های خارجی می توانند میانجی مصالحه باشند و به برقراری یک “گفتگوی ملی” در افغانستان کمک کنند.

۴-تنش های ژئوپولیتک بین سه کشور هند و پاکستان و افغانستان باید توسط جامعه جهانی مدیریت شود. رقابت هند و پاکستان بر سر کشمیر بر مشکلات افغانستان افزوده ضمن اینکه اشرف غنی رییس جمهور افغانستان هم پاکستان را متهم به جنگ اعلام نشده با افغانستان نموده است.

۵-مواد مخدر و فساد، دو چالش عمده مانع برقراری یک دولت مرکزی قوی در کابل، باید ریشه کن شود. در سال ۲۰۱۶ میزان رشوه به دولتی ها بیش از کل درآمد دولت افغانستان بود، کشت خشخاش ۱۰ درصد و کشت تریاک ۴۳  درصد افزایش داشت.

۶-برای برخی از همسایگان، افغانستان آب انبار منابع آبی است. لذاتاسیسات و منابع آبی افغانستان باید به گونه ای توسعه یابد که از سهم همسایگان کاسته نشود. توزیع عادلانه آب با همسایگان، جزء لاینفک ثبات و امنیت این کشور خواهد بود.

۷-همسایگان باید توسعه اقتصادی افغانستان را دستاوردی مثبت تلقی کنند. تامین جایگاه افغانستان در ترانزیت آسیایی-اروپایی ضروری است. دراین راستا، تحقق قرارداد ایران-هند-افغانستان در مورد توسعه بندر چابهار، موجب خواهد شد که افغانستان به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی پیدا کند.

۸- تامین کمک های انساندوستانه مناسب برای افغانستان مهم است. برای چند دهه، این کشور بزرگترین منبع صدور مهاجر و پناهنده به دنیا بوده است بنحوی که ایران و پاکستان ۹۵ درصد این بار را به دوش کشیده اند. ایران به تنهایی سه میلیون مهاجر افغانی را برای چند دهه میزبانی کرده است. یک استراتژی و برنامه برای بازگشت داوطلبانه و استقرار  مجدد میلیونها مهاجر و آواره افغانی ضروری است.

۹-هر طرحی برای ثبات افغانستان باید دربرگیرنده صلح جامع، آرامش و حفظ شئونات ملت افغانستان باشد. دراین راستا و در نهایت خروج نیروهای خارجی از افغانستان ضروری است.

۱۰- بجای تشکیل یک ائتلاف های چندگانه توسط برخی از کشورها، افغانستان نیازمند یک ائتلاف هماهنگ و پایدار بین المللی است. بدین منظور تشکیل ائتلاف گروه کشور های ۴+5 باحضور پنج عضو دائم شورای امنیت و چهار کشور منطقه ای ایران، پاکستان، هند و  افغانستان، برای اقدامات همه جانبه هماهنگ پیشنهاد می شود.

تلاش های دیپلماتیک باید به ریشه ها و علل و نه معلول ها بپردازد. صلح در افغانستان نیازمند مشارکت موثر و هماهنگ قدرت های منطقه و جهانی است و نه انداختن بمب.

 

ارتش ازبکستان سومین قدرت در بین کشورهای همسود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند به نقل از «پادروبنا»، مؤسسه بین‌المللی «گلوبال فایر پاور» در گزارش اخیر خود در مورد توان ارتش های جهان از بین 126 کشور، ارتش ازبکستان را از لحاظ قدرت در بین کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مقام سوم‌ قرار داد.

این پژوهش بر اساس سنجش بیش از 50 عامل از جمله تعداد نظامیان و تسلیحات، کیفیت اسلحه، آمادگی نظامیان، سرعت عمل و …صورت گرفته است.

ازبکستان در این طبقه‌بندی در بین ارتش‌های کشورهای مستقل مشترک‌المنافع پس از روسیه و اوکراین مقام سوم‌ را کسب کرد.

در طبقه‌بندی کلی کشورهای جهان، روسیه در رتبه دوم، اوکراین در رتبه 30 و ازبکستان در رتبه 46 قرار گرفته است.

قزاقستان در رتبه 53، ترکمنستان 84، قرقیزستان 109، تاجیکستان 112 قرار گرفتند.

در مقایسه با سال گذشته ترکمنستان 2 رتبه و قرقیزستان یک رتبه صعود داشته است.

در طبقه‌بندی کلی فقط آمریکا از روسیه پیشی گرفته و در رتبه سوم چین قرار گرفته است.

همزمان با این فرانسه، انگلستان و آلمان به ترتیب رتبه‌های پنجم، ششم و نهم‌ را کسب کردند.

بر اساس این طبقه‌بندی ضعیف‌ترین ارتش‌ را کشورهای نامیبیا، سومالی و آفریقایی مرکزی دارند.

 

سومين آزمايش موشكى كره شمالى در يك ماه اخير

روز صبح شنبه ارتش كره شمالى براى بار سومين دست به آزمايش موشكى زدند كه طبق آمار آمريكا، ژاپن و كره جنوبى اين آزمايش نيز ناموفق انجام شد.

آزمايش موشكى مجدد كره شمالى دقيقا چند ساعت پس از به پايان رسيدن نشست ويژه شوراى امنيت سازمان ملل انجام شد. در اين نشست آمريكا خواستار تشديد تحريم ها و منزوى كردن كره شمالى شد و از آمادگى خود براى افزايش محدوديت ها خبر داد. كره جنوبى نيز از نگرانى هاى خود گفت و اعلام كرد كه كره شمالى پس از اين چنين اقدامات تحريك آميز نمي تواند به عضويت خود در سازمان ادامه دهد.
به گزارش ارتش كره جنوبى، پرتاب موشك هاى بالستيك حدود ساعت ٥:٣٠ صبح شنبه در شمال شرق منطقه پيونان نامدو اتفاق افتاد. متخصصان آمريكايى و ژاپنى بر اين عقيده هستند كه اين موشك ها پس از طى كردن تنها ٥٠ كيلومتر در داخل مرزهاى كرده شمالى سقوط كردند.

 

هشت ثور؛ روز صعود مسعود و زوال حکمتیار

دکتر هارون امیرزاده

بیست پنج سال قبل در هشت ثور ۱۳۷۱ در جنگ قدرت میان جمعیت اسلامی افغانستان و حزب اسلامی ، مسعود برنده شد و حکمتیار شکست استراتیژیک خورد و راه زوال پیمود. اما او آرام نه نشست. گاهی به پای دوستم افتید و گاهی هم در پای مزاری. جالب تر از همه برای دست یابی بقدرت حتا به دست بوسی ببرک کارمل تا حیرتان هم مراجعه کرد. وقتی بازی گران داخلی او را نجات داده نتوانستند، به دربار روسها، ایرانی ها، سعودی ها، ازبکستانی ها ، ترکها و حتا تا باکو نزد آذربایجانی ها هم رفت. ولی هیچ نیرویی خارجی ای نتوانست او را از زوال ستراتیژیک نجات بدهد. در نتیجه شعار جهادیزم  و قومی اش را طالبان از آن خود کردند. سر انجام مجبور شد به مسعود و ربانی در حکومت اسلامی تسلیم شود و در پنای مسعود از ترس طالبان به ایران فرار کرد.
گلبدین در 166 سال گذشته از هیچ جنایتی دریغ نکرد و بحیث تروریست بین المللی در لست سیاه سازمان ملل قرار گرفت تا اینکه در یک معامله ای مرموز میان آی اس آی و سازمان سیا و ارگ کابل در روز هشت ثور در روز زوالش با بی شرمی از طریق فیسبوک چلونکی های استخبارات حنیف اتمر در یک مکان نامعلوم و شاید هم از کمپ شمشتو ظاهر شد.

احمد شاه مسعود که در جهاد در سطح یک فرمانده جسور و استراتیژیست برجسته در نبرد با ارتش سرخ شهرت داشت، تمام رویا های جهادی و تکبر حکمتیار را یکجا با حامی اش آی آس آی در هشت ثور به خاک یکسان کرد و خود بحیث قهرمان و دولتمدار در دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تارک عظمت رسید.

اما ۲۵ سال بعد زمانیکه مسعود و استاد ربانی هر دو بحیث قهرمانان و برندگان هشت ثور در زیر خاک بحیث شهدا خوابیده اند، سر و کله حکمتیار بحیث تروریست نامدار باز از گریبان آی اس آی
ظاهر میشود.
گلبدین تصور میکند که می تواند از نبود مسعود و استاد ربانی و ضعف پیروان آنها استفاده نموده  قدرت و عزت از دست رفته اش را باز یابد.اما
اوهنوز جرات آمدن به کابل را که تشنه خون او اند، ندارد.

پرسش اساسی اینست که گلبدین با کدام روی و با کدام پیام به کابل شهریکه مردمش را در 25 سال گذشته پیوسته بخاک خون کشیده است و از هر گوشه ای این شهر مظلوم فریاد شهدا ، یتیمان، و بیوه ها می آید، خواهد آمد؟

 

کره جنوبی نسبت به باج خواهی آمریکا واکنش نشان داد

کره جنوبی درپی اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا شاید از استقرار سامانۀ موشکی تاد در خاک خود جلوگیری کند.

به گزارش اسپوتنیک، اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صدای اعتراض بسیاری از مردم کره جنوبی را بلند کرده است مردمی که خواستار جلوگیری از استقرار سامانۀ موشکی تاد در خاک کشورشان شده اند.
آمریکا درپی مستقر کردن سامانۀ موشکی تاد در خاک کره جنوبی برای مقابله با تهدیدهای کره شمالی است ولی مسکو و پکن معتقدند که استقرار چنین سامانه ای امنیت ملی روسیه و چین را به خطر می اندازد و وضعیت ناآرام شبه جزیره کره را بدتر می کند.
یون کوان سوک سخنگوی “مون چِه این” نامزد نام آشنای انتخابات ریاست جمهوری آتی کره جنوبی نیز امروز خواستار تعویق استقرار سامانۀ موشکی آمریکایی تاد در خاک کشورش شد.
سوک در مصاحبه با رویترز گفت: دولت کره جنوبی باید فوراً استقرار سامانۀ موشکی تاد را به تعویق بیندازد، و باید منتظر دستور دولت آتی باشد.
ترامپ به تازگی در اظهاراتی گفته است کره جنوبی در ازای استقرار سامانۀ موشکی تاد در خاک خود باید مبلغی تا حدود یک میلیارد دلار به آمریکا بپردازد.
سوک در کنفرانسی خبری گفت: مساله استقرار سامانۀ موشکی تاد باید فوراً و کلاً به دولت آتی واگذار شود زیرا ما دیگر نمی توانیم مسئولیت تصمیمات نسنجیده دولت کنونی را به عهده بگیریم.

ترامپ: رفتار عربستان سعودی با ما منصفانه نبوده است

ترامپ رفتار عربستان سعودی با آمریکا را منصفانه ندانسته است

رئیس جمهوری آمریکا از هزینه حمایت نظامی از عربستان سعودی گله کرده و آن را منصفانه ندانسته است.

دونالد ترامپ در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که “صراحتا بگویم، رفتار عربستان سعودی با ما منصفانه نبوده چون ما برای دفاع از عربستان مقدار عظیمی پول از دست می‌دهیم.”

آقای ترامپ که قرار است ماه آینده، در نخستین سفر خارجی خود در مقام رئیس جمهوری برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو به بروکسل سفر کند، احتمال دیدار از عربستان سعودی و اسرائیل در جریان این سفر خارجی را مطرح کرد. او گفت دولت آمریکا برای تدارک احتمالی این سفر با مقامات این دو کشور مذاکراتی داشته است.

انتقاد از هزینه حمایت نظامی از عربستان سعودی یادآور اظهارات دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته است که با تاکید بر اولویت دادن به منافع آمریکا در روابط با کشورهای دیگر ، هزینه حمایت و همکاری دفاعی با کشورهای دیگر را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که کشورهای برخوردار از چنین حمایتی باید هزینه آن را برعهده بگیرند. به گفته او، آمریکا بخش اصلی هزینه روابط نظامی با کشورهای دیگر را متقبل شده است.

آقای ترامپ در همین مصاحبه، از کره جنوبی خواست هزینه استقرار شبکه دفاع ضدموشکی آمریکا در آن  کشور را بپردازد، درخواستی که با واکنش منفی مقامات کره جنوبی مواجه شده است.

وزیر دفاع سعودی در دیدار با ترامپ بر استحکام روابط دو کشور تاکید نهاد

سال گذشته، آقای ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی ضمن تاکید بر ادامه حمایت از عربستان سعودی، گفته بود که “آنها بهای منصفانه‌ای به ما نمی‌پردازند.”

ایالات متحده تامین کننده اصلی نیازهای تسلیحاتی عربستان سعودی است و ارزش صادرات نظامی آمریکا به آن کشور در سال‌های اخیر به ده‌ها میلیارد دلار بالغ شده است. ایالات متحده خدمات نظامی دیگری از جمله دوره‌های آموزشی برای نیروهای سعودی برگزار می‌کند. آقای ترامپ معتقد است که همکاری نظامی آمریکا با عربستان برای ایالات متحده هزینه سنگینی را به همراه دارد.

مقامات عربستان سعودی هنوز نسبت به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا واکنشی نشان نداده‌اند اما تابستان سال گذشته، وزیر خارجه آن کشور در واکنش به اظهارات آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که کشورش “به عنوان یک متحد، خرج خود را می‌دهد.”

ماه گذشته، محمد بن سلمان، فرزند پادشاه، معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی به آمریکا سفر کرد و پس از دیدار با دونالد ترامپ، از استحکام روابط دو کشور و دیدگاه مشترک آنها در زمینه‌های مختلف از جمله لزوم “مهار ایران” در منطقه سخن گفت. روابط عربستان سعودی و آمریکا از دهه ١٩٣٠ میلادی آغاز شد و با ملاقات رئیس جمهوری وقت آمریکا و پادشاه وقت سعودی در سال ١٩٤٥، استحکام یافت. در دهه‌های بعد و تبدیل عربستان سعودی به یک صادرکننده عمده نفت و کشوری برخوردار از منابع مالی قابل توجه، روابط دو کشور جنبه استراتژیک به خود گرفت.

با آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روابط آمریکا و عربستان سعودی نسبت به روابط دو کشور در سال‌های آخر ریاست جمهوری به مراتب گرم تر شده است. دولت عربستان سعودی توافق هسته‌ای ایران را نشانه نرمش غیرموجه دولت آمریکا در برابر ایران و برای امنیت منطقه خطرناک دانسته بود. به اعتقاد مقامات سعودی، لغو تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران توانایی جمهوری اسلامی برای “دخالت” در امور کشورهای منطقه را افزایش داد بی آنکه مانع تلاش‌های بعدی ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی شود.

دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی، برجام را “توافقی بد” توصیف کرد و اگرچه دولت او همچنان به تعهدات آمریکا در چارچوب این توافق عمل کرده، اما مقامات آمریکایی از لزوم “”بازنگری” در این توافقنامه سخن گفته‌اند. موضع به مراتب سختگیرانه‌تر دولت جدید آمریکا نسبت به ایران باعث رضایت عربستان سعودی و بهبود روابط آن کشور با ایالات متحده شده است.

 

کره شمالی ‘یک موشک بالستیک آزمایش کرد

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

به گزارش یونهاپ خبرگزاری کره جنوبی ارتش این کشور می گوید کره شمالی یک موشک بالستیک دیگر را آزمایش کرده است.

فورا معلوم نشد که این موشک چه مسافتی را طی کرده است.

به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی این موشک از نقطه ای در استان پیونگان جنوبی در شمال پیونگ یانگ در ساعات نخست روز شنبه به وقت محلی پرتاب شد.

آنها گفتند که نوع موشک هنوز معلوم نیست.

کره شمالی هنوز بیانیه ای در مورد صادر نکرده است.

یک منبع آگاه در دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که این آزمایش ناموفق بوده است.

کره شمالی کمتر از یک هفته پیش موشک دیگری را آزمایش کرده بود که ناکام ماند. ارتش آمریکا گزارش داد که آن موشک چند ثانیه پس از پرتاب منفجر شد.

چند روز بعد از آن، در روز چهارشنبه، آمریکا یک سیستم ضدموشکی را در یک نقطه در کره جنوبی راه اندازی کرد.

سیستم “تاد” (ترمینال دفاع موشکی ارتفاع بالا) با هدف ساقط کردن موشک های بالستیک کوتاه و میان برد در زمان نزدیک شدن به مقصد طراحی شده است.

اخیرا تنش ها بر سر کره شمالی بالا گرفته و هم زمان کره شمالی و جنوبی مشغول انجام مانورهای نظامی هستند.

آمریکا اخیرا رزم ناوهایش را به منطقه فرستاده، جایی که هزاران سرباز آمریکایی مستقر هستند.

کره شمالی مدتی است تلاش می کند کلاهک های اتمی کوچک بسازد و آنها بر بر موشک های دوربرد با توانایی رسیدن به خاک آمریکا سوار کند.

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از همه جهان خواسته است به کره شمالی برای دست کشیدن از برنامه اتمی اش فشار آورند.

او که در شورای امنیت سازمان ملل صحبت می کرد به خصوص از چین خواست از پیوندهای تجاری خود با کره شمالی به عنوان ابزاری برای نفوذ استفاده کند.

اما وانگ یی، وزیر خارجه چین، گفت که نباید برای حل این مشکل به چین نگاه کرد.

 

قوماندان قول اردوی 209 شاهین به مراجع عدلی و قضایی معرفی شد

وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که مهمند کتوازی، قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین به مراجع عدلی و قضایی مربوط معرفی شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در پی حمله تروریستی بالای قول اردوی 209 شاهین در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ و به شهادت رساندن بیش از ۱۳۵ سرباز و زخمی شدن ۶۴ نظامی، کمیسیونی برای بررسی غفلت و سهل انگاری قوماندان این پایگاه دیگر دست اندرکاران این قول اردو به ولایت بلخ اعزام شدند.

بعد از این حادثه مهمند کتوازی قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین از سمتش برکنار شد و جنرال امان الله مبین به حیث قوماندان قول اردو ۲۰۹ شاهین مقرر شد.

امروز نیز سخنگوی رییس اجرایی، وزیر دفاع و لوی درستیز قوای مسلح را در حمله تروریستی بالای قول اردوی شاهین بیگناه معرفی کرد و گفت که مسئولیت اصلی این حادثه به عهده قوماندان قول اردو و کسانی است که در آن ساحه بودند.

 

سرپرست جدید وزارت دفاع ملی كيست؟

از بستگان حنیف اتمر
تابعيت پاكستان و چند كشور ديگر را دارد
تا صنف ده مکتب خوانده (سابقه اخراج از مکتب بابت بد اخلاقی)
کارمند خاد حکومت داکتر نجیب
فرار به پاکستان به جرم همکاری با آی اس آی
مهاجرت برای 23 سال در خارج از کشور
چند سال قبل، طبق خواست اتمر به کشور برگشته و به حیث دگرمن در وزارت داخله تعیین شد
دو سال قبل به حیث سکرتر حنیف اتمر در شورای امنیت ملی مقرر شد، بعدا برق آسا رتبه تورن جنرالی گرفته و به جای عبدالرحمان حبیبی بعنوان معین ارشد امنیتی تعیین گردید
پنج ماه بعد از آن دوباره ترفیع نموده به حیث دگر جنرال ارتقا یافت.

او در یک سال، سه بار ترفیع رتبه شده است، حالا برق آسا به حیث سرپرست وزارت دفاع تعیین گردید که در بست استرجنرال است. طبق مصاحبه و اظهارات جنرال اسدالله خالد، رییس سابق امنیت ملی، با تعیین یک افسر بیسواد و بی تجربه که 23 سال عمر خود را بیکار در خارج سپری نموده، در بست سترجنرالی و به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی اوضاع این کشور بدتر می گردد.

البته حنیف اتمر با این کار خارق العاده اش خواست کنترل کامل وزارت دفاع را در اختیار بگیرد.

مهدی شریفی

 

 

 

سیستم دفاع راکتی آمریکا امکان حمله اتمی به روسیه” را میسر میسازد

معاون عملیات‌های ستاد کل ارتش روسیه گفت، ایالات متحده به دنبال سلطه استراتژیک جهانی از طریق توسعه سیستم‌های راکتی ضد بالستیک است که قادر باشد یک حمله ناگهانی برای خلع سلاح روسیه و چین انجام دهد.

به گزارش اسپوتنیک، جنرال ویکتور پوزنیخیر، معاون عملیات‌های ستاد کل ارتش روسیه چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت: هر هدفی در هر جای جهان تنها یک ساعت از زمان تصمیم‌گیری حمله تا زمان حمله فاصله دارد. این اقدام با استقرار دستگاه پرتاب راکتی در اروپا و روی ناوگان دریایی در سراسر جهان میسر می‌شود.
این جنرال روس در ادامه توضیح داد: حضور پایگاه‌های دفاع راکتی آمریکا در اروپا، کشتی جنگی دفاع راکتی در دریاها و اقیانوس‌ها و در نزدیکی روسیه شرایط یک حمله مخفیانه قدرتمند و یک حمله هسته‌ای ناگهانی علیه فدراسیون روسیه را فراهم میکند.
آمریکا ادعا داذد برنامه‌های دفاع راکتی‌اش با هدف مقابله با تهدیدات کشورهای متخاصم است، اما معاون عملیات‌های ستاد کل ارتش روسیه بر پایه نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری می‌گوید که نتایج آن تایید می‌کند که تجهیزات آمریکا دقیقا علیه روسیه و چین است.
به گفته معاون اول ادارۀ اصلی عملیات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، سیستم‌های هشدار حمله راکتی آمریکا، تمام پرتابه‌های راکت‌های بالستیک روسیه را که می‌توانند به سمت آمریکا شلیک کنند، پوشش می‌دهند. ایسنا

 

سوری ها می پندارند که حمله اسرائیل تلاش برای بالا بردن روحیه تروریست ها است

کانال ماهواره ای سوریه با استناد از یک منبع نظامی سوری، تجاوز جدید اسرائیل را تلاشی برای بالا بردن روحیه تروریست ها نامید.

به گزارش “اسپوتنیک” به نقل از شبکه تلویزیونی سوریه، این منبع گفت: “این تلاشی نافرجام و مایوسانه برای بالا بردن روحیه تروریست ها ست که زیر ضربات سنگین ارتش سوریه قرار گرفته و در معرض فروپاشی هستند”.
صبح امروز اسرائیل یک مرکز نظامی واقع در جنوب غرب فرودگاه بین المللی دمشق را با راکت هدف قرار داده که بر اثر این حمله انفجارهایی در محل حادثه رخ داده و به دنبال آن خسارات مادی به مرکز نظامی وارد شد.
این حمله از داخل اراضی اشغال شده فلسطینی صورت گرفته است.

 

کلاه سفید ها در سوریه تروریست ها را حمایت می کنند

ماریا زاخارووا، نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه گفت که، سازمان “کلاه سفید ها” در سوریه، با هویت جعلی تحت نام “سازمان غیر دولتی کمک های بشردوستانه”، درحقیقت، آثار جنایات تروریست ها را پنهان می کنند.

به گزارش اسپوتنیک، زاخارووا گفت که، کلاه سفید ها نه تنها در سرزمین های تحت کنترول “جبهه- النصره” و “دولت اسلامی”، خود را راحت احساس میکنند، بلکه آشکارا با آنها ابراز همدردی کرده و همچنان آنها را حمایت مالی و اطلاعاتی می کنند.
زاخاروف اشاره کرد که یک ویدیویی در دسترس قرار دارد که در اول ترورست ها، سربازان سوریه را مورد تمسخر قرار داده و سپس آنها را اعدام میکنند. این عمل را آنها در پیش چشم “کلاه سفید ها” انجام میدهند. شاهدان عینی حکایت میکنند که در مواردی که غارت و یا زود و خورد صورت میگیرد، انها صحنه سازی کرده و جنگجویان را بنام مردم غیر نظام جلوه داده و تحت درمان قرار میدهند. زاخارووا اضافه کرد که، تمام این حقایق را رسانه های غربی نادیده میگرند.
وی بطور خاص از واقعه خان شیخون یاد آوری کرد که با استفاده از شواهد ساخته گی “کلاه سفید ها”، امریکا پایگاه هوایی نیروهای مسلح سوریه را در الشعیرات به تاریخ 7 اپریل مورد حمله قرار داد.

 

اقدامات ترکیه علیه کُردها در عراق و سوریه، موجب نگرانی شدید است

ماریا زاخارووا، نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه گفت: “مسکو از ضربات نیروهای ترکیه بر کُرد ها در شمال عراق و شمال شرقی سوریه،شدیداً نگران است“.

به گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخارووا ضمن ابراز نظر در در خصوص اطلاعات از ترکیه گفت که، اقدامات نیروهای مسلح ترکیه بر عیلیه کردها ما را شدید نگران ساخته است.
او گفت “استبداد در سوریه باید متوقف شود”.
ماریا زاخارووا اضافه کرد: “من می خواهم به شما یادآوری کنم که نیروهای کرد، یگانه نیروهای مسلح میباشد، که قادر به جنگ علیه تروریست ها “داعش” در سوریه است”.

 

 

 

اردوغان رهبران کشورهای توسعه یافته غربی را به شترمرغ تشبیه کرد

رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از بی تفاوتی غرب در قبال گرسنگان و قحطی زدگان در آفریقا، رهبران کشورهای توسعه یافته غربی را به شترمرغ تشبیه کرد.

به گزارش اسپوتنیک یه نقل از جام جم آنلاین، رجب طیب اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک امروز خود با همتای سومالیایی خود گفت: غرب تعهدات خود در قبال ۱۴ میلیون تن از مردم آفریقا که مشغول دست و پنجه نرم کردن با قحطی هستند را نادیده گرفته است.
بر اساس این گزارش، اردوغان همچنین بر ایستادگی کشورش به پای قحطی زدگان آفریقایی تاکید کرد و گفت: دستکم ۱۴ میلیون انسان که اغلب آنها زن و کودک هستند از فرط گرسنگی در آفریقا زجر می کشند.
وی همچنین کشورهای غربی را به بستن چشم خود به روی حقیقت متهم کرد و گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی در مواجهه با چنین تراژدی انسانی مانند شترمرغ رفتار می کنند!
وی افزود: علیرغم آنهایی که چشم های کورشان را به روی مردمی که خود را در فقر و گرسنگی سر پا نگه می دارند، ما پای آنها خواهیم ایستاد. شما نمی توانید در خصوص صلح و ثبات در جهان صحبت کنید، زمانی که کودکان از فرط گرسنگی جان می دهند.
رئیس جمهوری سومالی نیز در این کنفرانس مطبوعاتی، با تقدیر از تلاش های ترکیه در راستای ساخت کشورش طی سالهای گذشته، ابراز امیدواری کرد که این حمایت های آنکارا از سومالی ادامه یابد.

 

درگیری مسلحانه در پروان

درگیری لفظی میان پسر یک عضو شورای ولایتی و یک تاجر در این ولایت به درگیری مسلحانه انجامیده یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری افق، مقام‌های محلی گفته اند حوالی ساعت هشت شب گذشته میان پسر نجیب «شورش» عضو شورای ولایتی این ولایت و یک تاجر هنگامی که با موتر در منطقه اسپیچری ولسوالی بگرام درحرکت بودند تنش لفظی پیش آمده و بعد به درگیری مسلحانه انجامیده است.

منشی شورای ولایتی پروان گفته است که پسر نجیب «شورش» عضو شورای ولایتی از سوی فرد یاد شده به قتل رسیده و دو فرد که محافظ پدرش هستند زخمی شده اند.

مدیر مبارزه با جرایم جنایی این ولایت این رویداد را تایید کرده و گفته است دو تن در پیوند به این قضیه بازداشت شده است.

تاکنون علت درگیری روشن نشده و اما تحقیقات پولیس در این زمینه شروع شده است.

 

گستاخی پلان شده علیه صلاح الدین «ربانی» در میدان هوایی کابل

این درحالی است که شماری از اعضای مافیای خانواده گی، تجاری و قومی گذرنامه سیاسی دارند و از اتاق تشریفات ویژه میدان هوایی کابل همانند سوداگران قرون وسطی که در رباط های سرراه اتراق می کردند، استفاده می کنند.

تمرکز قدرت در ید یک فرد یا یک هسته، مصیبت هایی عجیبی دارد. به روز جمعه هفته گذشته مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی کابل در برابر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه که راهی لندن بود، بی حرمتی کرده و اسباب مشاجره و عصبیت فراهم آورده اند. چنان که پلیس مرزی از روی یک سناریو، دقایقی از خروج وی جلوگیری کرده اند.

استدلال ظاهراً این بوده که دکترغنی دستور داده است که دارنده گان گذرنامه سیاسی برای سفر به خارج باید برگه مجوز از ارگ با خود داشته باشند؛ درغیرآن اجازه سفر برای شان داده نمی شود. اما این دستور وحکم شامل حال وزیرخارجه که قاعدتاً وظیفه اش رسیده گی به امور خارجی و سفر به بیرون و بازگشت به کشور است، مصداق ندارد و این یک اقدام  سازماندهی شده بوده است که هدفش کم نظری سفارشی صلاح الدین ربانی بوده است. مگر دکترغنی نمی توانست مقامات ارشد حکومتش را از دستور چشم بسته ای که نافذ کرده، مستثنا کند؟

دلیل مشخصی که دال بر سازماندهی قبلی می تواند ارایه شود این است که همه روزه، ده ها تن از مسئولان حکومتی وحتی غیرحکومتی دارای گذرنامه سیاسی از میدان هوایی همانند کاروانسرا استفاده می کنند و کسی مانع شان نمی شود؛ اما وقتی وزیرخارجه با طی مراحل قانونی می خواهد عازم لندن شود، حکم ممنوعیت دکترغنی دقیقاً در مورد صلاح الدین به یاد شان می آید.

این درحالی است که شماری از اعضای مافیای خانواده گی، تجاری، قومی و حتی ارتباطی های طالبان گذرنامه سیاسی دارند و از اتاق تشریفات ویژه میدان هوایی کابل ( وی آی پی)  همانند سوداگران قرون وسطی که با کاروانی از مرکب ها و خدم وحشم در رباط های سر راه اتراق می کردند، استفاده می کنند کسی مزاحم شان نمی شود.

Razaq Mamoon 

 

 

نگرانی آگاهان از افزایش فساد اداری در افغانستان

بر اساس آمارهای جهانی، هنوزهم افغانستان در میان ۱۰ کشور فاسد جهان قرار دارد که گفته میشود مبارزه علیه این پدیده نیازمند تلاش رهبران حکومت است.

شماری از آگاهان میگویند که تا زمانیکه هماهنگی میان دولت افغانستان و نهادهای کمک کننده به میان نیاید، فساد اداری از افغانستان ریشه کن نمیشود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، نهادهای کمک کننده و سازمان ملل همواره از موجودیت فساد در افغانستان نگرانی کرده اند و روز سه شنبه، سازمان ملل در گزارش تازه ای فساد را در افغانستان جنگ دوم خوانده بود.

در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان هماهنگی میان دولت و نهادهای کمک کننده را تنها راه حل از بین بردن فساد در کشور میدانند.

سید مصطفی کاضمی عضو مجلس نمایندگان میگوید: “تا زمانیکه نهادها و کمیسون های مبارزه با فساد به میان نیاید، تا زمانیکه هماهنگی میان دولت و نهادهای کمک کننده به میان نیاید، ما نمیتوانیم مبارزه علیه فساد را آغاز کنیم”.

حکومت افغانستان همواره مبارزه با فساد را از اولویت های کار حکومت دانسته است، اما نهادهای معدنی و احزاب سیاسی این شعار حکومت را میان خالی عنوان کرده اند.

رمضان بشردوست، عضو دیگر مجلس نمایندگان میگوید: “انسان های پاک، صادق و وطن دوست باید در راس قرار گیرد چرا که انسان های که اکنون در راس هستند خود عامل فساد اند”.

بر اساس آمارهای جهانی، هنوزهم افغانستان در میان ۱۰ کشور فاسد جهان قرار دارد که گفته میشود مبارزه علیه این پدیده نیازمند تلاش رهبران حکومت است.

 

ایجاد یک شبکه جدید گروه تروریستی بزرگ در جهان

شورشیان مسلح در حال ایجاد شبکه تروریستی جهانی جدید می باشد.

به گزارش اسپوتنیک، آلکساندر بورتنیکف رئیس امنیت فدرال روسیه در ششمین کنفرانس امنیت بین المللی در مسکو گفت: شورشیان مسلح در حال ایجاد شبکه تروریستی جهانی جدید می باشد. بورتنیکف افزود: ما در حال صحبت در مورد شکل گیری یک شبکه تروریستی در مقیاسی بسیار بزرگ هستیم. وی اشاره کرد، رهبران گروه های تروریستی” دولت اسلامی”و ” جبهه النصره” تاکتیک شان به شکل تاکتیک ” القاعده” تغییر دادند. به گفته وی، آنها انتقال جنگجویان خود را به افغانستان و یمن تشدید بخشیدند.

 

ناوشکن آمریکایی برای جلوگیری از درگیری با قایق ایرانی تغییر مسیر داد

منابع نظامی آمریکا مدعی شده اند ناوشکن نیروی دریایی این کشور به نام “یو اس اس ماهان ” برای جلوگیری از درگیری با یک قایق ایرانی، تغییر مسیر داده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سایت عصر ایران، شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا به نقل از منابع نظامی این کشور مدعی شد روز دوشنبه یک ناوشکن آمریکا در تنگه هرمز به دلیل نزدیک شدن یک قایق تندروی سپاه پاسداران مجبور به تغییر مسیر شده است.

فاکس نیوز مدعی شده ناوشکن “یو اس اس ماهان ” روز دوشنبه به هنگام عبور از تنگه هرمز به دلیل نزدیک شدن یک قایق تندرو سپاه به حدود یک کیلیومتری اش بدون شلیک گلوله اخطار مجبور به تغییر مسیر شد.

بر اساس این گزارش، این ناوشکن آمریکایی در ماه ژانویه گذشته نیز در اتفاقی مشابه و با نزدیک شدن 4 قایق سپاه به 900 متری اش اقدام به شلیک تیرهای اخطار کرده بود.

یک مقام نظامی آمریکا به فاکس نیوز گفته است اقدام قایق تندروی ایرانی “غیر حرفه ای و تحریک آمیز” بوده و به تماس مستقیم ناوشکن ماهان برای برقراری ارتباط پاسخی نداده است.

مقامات نظامی آمریکا مدعی شده اند قایق ایرانی به رغم به صدا درآمدن آژیر هشدار ناوشکن و تماس خدمه ناوشکن به حرکت خود به سمت ناوشکن ماهان ادامه داده و در نهایت ناوشکن ماهان برای جلوگیری از رویارویی ، تغییر مسیر داده است.

جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گفته است نیروهای ایرانی در آب های خلیج فارس در سال 2016 میلادی در مجموع 35 مرتبه با انجام اقدامات تحریک آمیز مشابه به سمت نواگان آمریکا نزدیک شده اند که غالب این مواجهه های خطرپذیر در نیمه نخست سال 2016 صورت گرفته است.

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی خود گفته بود در دوران ریاست جمهوری او در صورت نزدیکی قایق های ایرانی به ناوهای آمریکا در خلیج فارس، ناوگان آمریکا به سمت آنها شلیک خواهند کرد.

 

مرگ  10 نیروی نظامی ایران در حمله تروریستی در مرز پاکستان

در درگیری بین نیروهای نظامی ایران با تروریست‌ها در روز چهارشنبه 26 اوت، در نقطه صفر مرزی ایران با پاکستان در پاسگاه مرزی «میل ۱۰۰۰» در استان سیستان و بلوچستان، ده نفر از نیروهای ایرانی کشته شدند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از جام جم، گروهک تکفیری‌ تروریستی جیش‌الظلم مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفته است.

در این حادثه سه ستوان سوم از نیروهای ایرانی و همچنین 7 هفت سرباز مرزبان به دست تروریست ها جان خود را از دست دادند.

به نقل از سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی ایران: “شلیک‌ها به سمت مرزبانان ایرانی از داخل خاک پاکستان انجام شده و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این اقدام به وسیله سلاح‌های دوربرد انجام شده است”.

شایان ذکر است، ایران کشور پاکستان را مسئول این حادثه تروریستی می خواند.

 

توییتر ظریف در واکنش به حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس (عکس)

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، با یک پیام توییتری به حضور دوباره نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس واکنش نشان داد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از توئیتر وزیر امور خارجه ایران، وی به فاصله 7592 مایلی حضور نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس چنین عکس العملی نشان داد: “خبر بسیار فوری: نیروی دریایی ما در خلیج فارس است — درست حدس زدید — و نه در خلیج مکزیک.
حال سوال این است که نیروی دریایی آمریکا ۷۵۰۰ مایل دور از خانه خود چه می کند”.

 

بازداشت 12 عضو گروه تروریستی بین المللی جماعت مجاهدین، توسط پلیس امنیتی روسیه

12 شبه نظامی متعلق به سازمان تروریستی ” جماعت مجاهدین” توسط نيروهاي پليس امنيتي روسیه در منطقه کالینینگراد بازداشت شدتد.

به گزارش اسپوتنیک، “نیرهای ویژه امنیتی روسیه در طی یک عملیات، موفق به دستگیری 12 نفر از شهروندان جمهوری های آسیای مرکزی شدند، این افراد عضو یک سازمان تروریستی بین المللی می باشند. نام این سازمان تروریستی به طور لفظی “جماعت مجاهدین” است. این گروه زیر نظر و به نفع سازمان های تروریستی بین المللی فعالیت دارد”.

 

شرایط ازدواج با خواهر رهبر کوریای شمالی

کیم جونگ اون در تلاش است برای خواهر 29 ساله اش یک همسر خوب و خوش تیپ پیدا کند.

کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی به دنبال همسری برای خواهرش است و به همین دلیل شخصا 30 نامزد را از میان داوطلبان برجسته در پیونگ یانگ ارزیابی می کند.

کیم یو جونگ خواهر 29 ساله کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی پس از آنکه به عنوان رییس کمیته مرکزی حزب کارگران این کشور منصوب شد، بانوی اول این کشور شده است.

اکنون کیم 33 ساله به دنبال همسری برای خواهرش است و به همین دلیل شخصا 30 نامزد را از میان داوطلبان برجسته در پیونگ یانگ ارزیابی می کند.

رهبر کوریای شمالی در سال 2012 کوشید همسری برای این دختر برگزیند؛ اما شخص مناسب نیافت.

اکنون به دنبال انتخاب این دختر خانم به پست ریاست کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی در هفتمین کنگره این حزب تلاش های تازه ای برای یافتن همسر برای کیم یو جونگ آغاز شده است.

شرایط رهبر کوریای شمالی برای انتخاب شوهر خواهرش آن است که فارغ التحصیل یا محصل دانشگاه کیم ایل سونگ، دارای قد 175 سانتی‌متر، کارت پایان خدمت و خوش تیپ باشد.

 

 

رزمایش عظیم توپخانه ای کره شمالی به مناسبت روز ارتش

کره شمالی ، رزمایش توپخانه ای عظیمی را در منطقه بندر وونسان برگزار کرد.

به گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری ریونهاپ با استناد به منابع دولتی در این خصوص اطلاع داد.
بر اساس اطلاعات این خبرگزاری، بدین ترتیب کره شمالی ۸۵ سالگی تاسیس ارتش را جشن گرفت. رهبر کشور کیم جونگ اون در این رزمایش حضور یافت.
تنش در شبه جزیره کره بیشتر شده است. به این خاطر که انتظار می رود به مناسبت ۸۵ سالگی تاسیس ارتش ملی کره که روز سه شنبه برگزار خواهد شد، پیونگ یانگ ششمین آزمایش هسته ای را ترتیب داده یا این روز را با پرتاب موشک دیگری جشن بگیرد.

 

نتانیاهو حاضر به دیدار با وزیر خارجه آلمان نشد

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برنامه دیدار خود با زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان را لغو کرد. آقای نتانیاهو از آقای گابریل خواسته بود که با دو گروه حقوق بشری اسرائیلی دیدار نکند.

یک مقام اسرائیلی به بی‌بی‌سی گفت دلیل لغو ملاقات این بوده است که وزیر خارجه آلمان با گروهی دیدار کرده است که به گفته این مقام، به سربازهای اسرائیلی تهمت و افترا می‌زند.

آقای گابریل بنا داشت با دو گروه بتسلم و “شکستن سکوت” ملاقات کند. این دو گروه موارد نقض حقوق بشر در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین را ثبت و گزارش می‌کنند. او قبل از لغو ملاقات گفته بود تهدید به چنین کاری “مایه تاسف” و “غیرقابل تصور” است.

دیدار نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه آلمان در حالی لغو شد که امروز سه‌شنبه ۲۵ آوریل رووین ریولین، رئیس جمهور اسرائیل با زیگمار گابریل دیدار کرد و بنیامین نتانیاهو هم میزبان کریستین کرن، صدراعظم اتریش بود.

بنیامین نتانیاهو که علاوه بر نخست وزیری، وزارت خارجه اسرائیل را هم بر عهده دارد، پیش از این چندین بار گفته است که تمرکز بین‌المللی روی نقض حقوق بشر در اسرائیل “مغرضانه” است.

 

نگرانی عمیق’ آمریکا از حمله ترکیه به نیروهای کُرد

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

آمریکا نسبت به حملات هوایی ترکیه که منجر به مرگ بیش از ۲۰ جنگجوی کرد در سوریه و عراق شد “عمیقا” ابراز نگرانی کرده است.

جنگجویان گروه کردی یگان های مدافع خلق که با داعش (گروه موسوم به دولت اسلامی) می جنگند می گویند که مواضع آنها چندین بار بمباران شده است.

ترکیه این گروه را به جدایی طلبان کرد در خاک خود مرتبط می داند. نیروهای پیشمرگه عراق، که با ترکیه همکاری دارند، هم گزارش داده اند که متحمل کشته هایی شده اند.

دولت عراق هم حملات در خاک خود را محکوم کرده است.

مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: “ما خیلی نگرانیم، عمیقا نگرانیم که ترکیه حملات هوایی پیشتر امروز در شمال سوریه و همچنین شمال عراق را بدون هماهنگی مناسب با آمریکا یا ائتلاف گسترده تر بین المللی ضدداعش انجام داده است.”

او افزود: “ما این نگرانی ها را مستقیما با دولت ترکیه در میان گذاشته ایم.”

سعد حدیثی سخنگوی دولت عراق گفت: “دولت عراق حملات هوایی هواپیماهای ترکیه به خاک عراق را محکوم و رد می کند.”

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با دفاع از این حملات به خبرگزاری رویترز گفت: “ما موظف به اتخاذ تدابیری هستیم. باید گام هایی برداریم.”

“ما این را به اطلاع آمریکا و روسیه رساندیم و با دولت عراق هم در میان می گذاریم. این عملیاتی است که بارزانی (رئیس دولت کردستان عراق) از آن مطلع شده بود.”

شمار کشته ها تایید نشده اما گزارش ها حاکی از مرگ حدود ۱۸ عضو یگان های مدافع خلق و پنج عضو نیروهای پیشمرگه عراق است.

 

 

حمله از پشت

گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است گفت که حمله ای در سپیده دم سه شنبه مواضع کردها در استان حسکه در شمال شرقی سوریه را هدف گرفت. در آن حمله یک مرکز رسانه ای و یک ایستگاه رادیویی بمباران شد.

رشته جداگانه ای از حملات پایگاهی در نزدیکی سنجار در شمال عراق در مجاورت مرز سوریه را هدف گرفت.

آقای اردوغان گفت از مرگ نیروهای پیشمرگه متاسف است و تاکید کرد که این “مطلقا عملیاتی علیه آنها نبود.”

پیشمرگه ها نیروهای نظامی منطقه خودگردان کردی عراق هستند.

این نیرو در بیانیه ای گفت که هرچند این حمله “غیرقابل قبول” است اما اعضای پ ک ک (حزب کارگردان کردستان) در ناحیه را مقصر شناخت و از آنها خواست عقب نشینی کنند.

 

دوست میلیاردر اماراتی ترامپ واسطه دوستی اش با ایران عکس)

یک سایت مصری اطلاع داد که ایران از حسین علی سجوانی، میلیاردر اماراتی که دوست صمیمی ترامپ است خواسته است تا برای تغییر دیدگاه ترامپ در خصوص ایران واسطه شود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از عصرایران، سایت مصری “عربی 21” به نقل از یک منبع آگاه که نام آن را فاش نکرد، ادعا کرد که ایران به دنبال برقراری ارتباط با ترامپ از طریق یکی از دوستان صمیمی وی است.
سایت مذکور اطلاع داد: ایران از “حسین علی سجوانی” تاجر و میلیاردر اماراتی و رئیس شرکت “داماک” امارات خواسته است که برای ملایم شدن فضای به وجود آمده بین ایران و آمریکا با ترامپ صحبت کند.
حسین علی سجوانی یک میلیاردر اماراتی است که از گذشته با ترامپ روابط اقتصادی داشته و از دوستان صمیمی وی محسوب می شود. برخی رسانه‌ها وی را ایرانی الأصل معرفی کرده‌اند اما وی این مسئله را رد کرده و گفته که مادربزرگ وی عراقی است و دایی‎‌های پدر وی همچنان در بغداد زندگی می‌کنند.

 

وقتی ترامپ از بار یازدهم می فهمد

به گزارش اسپوتنیک، ایندیپندنت به نقل از اطرافیان مرکل می گوید، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پس از 11 بار توضیح توانست چگونگی انجام معاملات با اتحادیه اروپا را به رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بفهماند.

به نقل از این خبرگزاری، ترامپ اطلاع نداشتن خود را از چگونگی ساختار اقتصادی اتحادیه اروپا به نمایش گذاشت. رئیس جمهور آمریکا ده بار از مرکل پرسید “آیا آمریکا می تواند با آلمان قرارداد تجاری امضا کند” که این سوال هربار با جواب مرکل روبرو بود که آمریکا قادر به امضا کردن قرارداد تنها با آلمان نمی باشد و می بایست با اتحادیه اروپا قرارداد تجاری امضا کند. پس از بار یازدهم ترامپ بالاخره متوجه شد و گفت: او، پس ما با اروپا قرارداد امضا خواهیم کرد”


عنقریب نشست بین سوری ها در آستانه دایر میگردد

وزارت خارجه قزاقستان ابراز امیدواری کرد که همه طرف های ذیریط در پرونده سوریه در نشست آتی آستانه درباره سوریه در روزهای سوم و چهارم ماه می آینده شرکت کنند.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از مختار تلوبردی معاون وزیر خارجه قزاقستان به خبرنگاران گفت: امیدواریم که مذاکرات آستانه در بالاترین سطح برگزار شود و ما آماده مشارکت در هر سطحی هستیم و مقدمات برای مشارکت در سطح کارشناسان انجام شده است.

وی گفت: وزارت خارجه قزاقستان امیدوار است که همه طرف ها یعنی کشورهای ضامن آتش بس و دولت سوریه و معارضان شرکت کنند.

معاون وزیرخارجه قزاقستان خاطرنشان کرد: طبیعی است که مذاکرات جامعی در صورت عدم حضور یکی از طرف ها وجود نخواهد داشت.

 

رمزگشایی متون باستانی در باره فجایع جهانی

نقش های حک شده بر سنگ گویای فجایع جهانی است.

به گزارش « اسپوتنیک»  به نقل از سایت « Phys.org»  محققان  دانشگاه « ادینبورگ» بریتانیا  ستون های سنگی را پیدا کردند که روی آنها نقش هایی حک شده است.  به عقیده آنها، این نقش ها گویای فجایع جهانی است.

این آثار باستانی در مجموعه معابد واقع بر تپه « گِبِکلی تپه»  ارمنی در جنوب — شرق ترکیه  کشف شد که  قدمت آن ها 12 هزار سال  تخمین زده می شود و با آثار  تغییرات شدید اقلیم  مطابقت دارد که با آنالیز هسته های یخچال ها در گرینلند کشف شدند.

محققان با  آنالیز آماری  به این نتیجه رسیدند  که پرسوناژی های نقش شده بر ستون های سنگی  احتمالا با برج های فلکی و رویدادهای نجومی در ارتباط است.  بعضی از نقش ها  مثلا «انسان  بدون سر»  می تواند  سمبل عواقب  تغییرات اقلیم باشد.

دوازده هزار سال پیش  دوره  سرمای شدید فرا رسید  که بر طبق  یکی از  گزینه ها ، سقوط شهاب سنگ موجب آن شد.  از اینرو محققان فکرمی کنند که ساکنان «گِبِکلی تپه»  تصادم با  جسم آسمانی را رسم کرده باشند.  مطابق با  ارزیابی  محققان  این حادثه در سال 10899  قبل از میلاد رخ داده است.

 

راکت های قابل عبوراز هر نوع موانع روسی

جان کیلی وزیر امنیت داخلی امریکا، راکت های روسی توانائی عبور از هر نوع سیستم دافع هوا را دارد

ریانووستی، جان کیلی وزیر امنیت داخلی امریکا  طی سخنرانی در برنامه تلویزیونی Fox News اخفا نکرده گفت که خطر راکت های بالستیک کوریائی شمالی به امریکا وجود دارد، اما رشد راکت های دافع هوا روسیه را مورد ستایش قرار داد.

او افزود: “کشور های وجود دارد که سلاح هستوی بیشمار دارند و آنها میتوانند از هر نوع سیستم دافع هوا ما عبور کنند که یکی از این کشور ها- روسیه میباشد”.

“اگر کوریائی شمالی راکت هستوی خود را بتواند تا امریکا پرتاب نماید، در انصورت نمیتوان گفت که خطر کوریائی شمالی در سطح سفر قرار دارد”.

به نظر کیلی، دونالد ترامپ قبل از دور دوم ریاست جمهوری اش،راه حل پرابلم شبه جزیره کوریائی شمالی را پیدا خواهد کرد.

 


کشف دریائی داغ آتشین در آسمان

دانشمندان دانشگاه کالگری کانادا کشف کردند که در ارتفاع چند صد متر از سطح زمین دریای مملو از گاز ایجاد میشود که حرارت آن تا 3000 درجه سانتیگراد ارزیابیی میگردد

اسپوتنیک به نقل از سایت  Phys.org، قمر مصنوی Swarm حین عبور از جوار چراغ قطبی” STEVE” که چندی قبل انواع مختلف آن کشف گردید، این دریا داغ آسمانی را کشف نمود.

” STEVE ” بار اول توسط داوطلبان سازمان Alberta Aurora Chasers کشف گردید که چراغ قطبی را ترصد میکردند. آنوقت فقط خط نازک سبز و بنفش را در آسمان مشاهده کردند که از انواع مختلف  Aurora Borealis فرق داشت.

امکان آن وجود دارد که این پدیده آسمانی میتواند به امتداد صد ها و یا هزاران کیلومتر با عرض 15-30 کیلو متر در کیهان ایجاد گردد.نآآ

 

لوپن یا مکرون؟ اردوغان!

دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز یکشنبه خالی از لحظات پرخنده نبود.

مثلاً مشخص شد که رای دهندگان با اصلیت ترک ترجیح می دهند که رای خود را به رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان بدهند.

به نقل از رسانه های ترکیه، چون اردوغان در لیست کاندیدهای فرانسه قرارد نداشت، به همین خاطر بسیاری از دهندگان نام اردوغان را در برگه های رای نوشتند. برخی حتی عکس او را نیز در این برگه ها چسباندند.

در یکی از برگه های رای نوشته شده بود: به هیچ کس به غیر از رئیس رای نمی دهیم. ای انسان بزرگ، بهتر است اروپا را هم تحت دستانت بگیری؟”

 

رئیس جمهور غنی به مصلحت گرایی در پی حمله مرگبار بر قل اردو متهم شد

مقام های پیشین امنیتی مسوولان بلند پایۀ امنیتی به ویژه وزیر دفاع ملی و فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین را به بیکاره گی متهم می سازند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، شماری از مقام‌های پیشین امنیتی و اعضای شورای ملی، مسؤلان نهادهای امنیتی به ویژه فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین، وزیر دفاع ملی و لوی درستیز را مسؤل جان باختن سربازان و افسران قول اردوی دو صد و نه شاهین اعلام کردند.
این مقام های پیشین ، رییس جمهور را نیز در گماشتن چنین چهره هایی در مقام های بلند و کلیدی ، به مصلحت گرایی متهم می سازندو میگویند که رئیس جمهورغنی ، فرمانده قول اردوی دو صد و نه شاهین را که ، یک سال پیش به علت سال خورده گی باز نشسته شده بود، به فرماندهی این قول اردو گماشت.
مقام های پیشین امنیتی مسوولان بلند پایۀ امنیتی به ویژه وزیر دفاع ملی و فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین را به بیکاره گی متهم می سازند.
این مقام های پیشین مقام های وزارت دفاع ملی را مسوول جان باختن بیش از یک صد و چهل سرباز و افسر قول اردوی دو صد و نه شاهین می دانند.
غرزی خواخوگی ، معاون پیشین امنیت ملی گفته است:”ملحوظات بسیار زیاد است اقایان می گویند که کسی خفه نشود هیچ کسی را مجازات نمی کنند بل مکافات می کنند و عاقبت هم این حادثه رخ میدهد.”
مقام های پیشین امنیتی می گویند که مهمند کتوازی فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین پارسال در میان هفتاد و چهار جنرالی بود که به علت سال خورده گی باز نشسته شدند، اما رییس جمهور، شماری از این جنرالان دو باره به مقام های کلیدی این وزارت گماشت.
هاشم الکوزی، سناتور گفته است:”در راس این قول اردو یک جنرال است امااین حادثه رخ می دهد. این جنرال باید تقاعد داده میشد اما پس اورده شد، یا به اساس روابط امده یا به اساس وابسته گی های سیاسی و یا قومی اورده شده و سرانجام هم نتیجه این می شود که این حادثه خونین رخ می دهد.”
شاه حسین مرتضوی، سر پرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفته است:”صلاحیت رییس جمهور است که کار کسی را تمدیدی می کند و بررسی ها می شوند اگر پس از تحقیق معلوم شود که در این حادثه دخیل بوده در باره اش تصمیم گرفته خواهد دش.”
مسوولان نهادهای امنیتی ماه پیش از سوی مجلس نماینده گان استیضاح شدند، اما رای اعتماد گرفتند ودر مقام های شان ماندند، در این میان مجلس نماینده گان نیز انتقاد می شود.
عبداللطیف پدرام ، مجلس نماینده گان گفته است:”مجلس نماینده گان به گونه یی در این رویداد مسوول است، چون بی کفایتی مسوولان امنیتی پیش از این رای دادند و اکنون در برابر مردم پاسخگو اند.”
حمله بر قول اردوی دو صد و نه شاهین، بی پیشینه ترین حمله بر نیروهای ارتش بوده است، پیش از این کسی که با سند تقلبی خودش را نماینده شورای امنیت ملی گفته بود، برای چند روز دو چرخ بال و چندین موتر زرهی این قول اردو را در خدمت داشت و این قول اردو نتوانسته بود کیستی این مرد را شناسایی کند.

 

دوترته رئیس جمهور فیلیپین حاضر است جگر تروریست ها را بخورد

اسپوتنیک به نقل از ایندپندنت، رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین گفت که او می تواند به مراتب خشن تر از تروریست های افراطی باشد که سر گروگان های خود را می زنند

او اعلام کرد، در صورتی که اسلام گرایان افراطی را زنده به نزد او بیاورند حاضر است زنده زنده آنها را بخورد.

دوترته در جریان افتتاحیه مسابقات ملی ورزشی در فیلیپین گفت: اگر شما می خواهید که من به یک حیوان تبدیل شوم، من آماده ام.”

او افزود، در صورتی که تروریستی را زنده نزد او بیاورند و در آن لحظه او حال خوشی نداشته باشد او حاضر است تا جگر تروریست ها را با نمک و سرکه بخورد. این سخنان موجب خنده حاضرین شد اما دوترته با متوقف کردن خنده اظهار داشت که اگر او را عصبانی کند این اتفاق خواهد افتاد.

 

تغییرات در قوماندانی ها و قول اردو

رئیس‌جمهورغنی پیشنهاد تبدیل و تعیین قوماندانان قول ‌اردوهای 203، 205، 207 و 209 را منظور کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل خبرگزاری صدای افغان(آوا)، منظوری این پیشنهادها پس از استعفای وزیر دفاع و لوی درستیز کشور و قبول آن از سوی رییس جمهور صورت گرفت است.

بر اساس این منظوری های جدید، بریدجنرال پیاده امان‌الله، قوماندان قول اردوی 207 ظفر، به جای تورن جنرال مهمند، به عنوان قوماندان قول اردوی 209 شاهین معرفی شده و تورن جنرال مهمندخان، به بست احتیاط فعال ریاست کادر و پرسونل ستر درستیز تبدیل شده است.

از سوی دیگر، بریدجنرال محمدناصر، قوماندان لوی اول قول اردوی 203 تندر به جای بریدجنرال امان الله به عنوان قوماندان قول اردوی 207 ظفر تبدیل شده است.

همچنین، برید جنرال امام نظر، قوماندان لوای دوم ضربتی، به جای تورن جنرال داوودشاه، به عنوان قوماندان قول اردوی 205 اتل تبدیل شده است. تورن جنرال داوود شاه، قوماندان پیشین قول اردوی 205 اتل نیز به بست احتیاط فعال ریاست کادر و پرسونل ستر درستیز معرفی شده است.

 

در یک تغییر دیگر، برید جنرال عبدالواسع، قوماندان لوای دوم قول اردوی 203 تندر به عنوان قوماندان این قول اردو تبدیل شده است.

 

معرفی سرپرست وزارت دفاع و لوی درستیز افغانستان

طارق شاه بهرامی؛ معاون امنیتی وزارت داخله به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و جنرال شریف یفتلی به عنوان لوی درستیز منصوب شده اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری رشد، گفته می شود، طارق شاه بهرامی؛ معاون امنیتی وزارت داخله به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و جنرال شریف یفتلی به عنوان لوی درستیز منصوب شده اند
براساس گزارشها حکومت وحدت ملی پست وزارت دفاع ملی را به نورالحق علومی وزیر پیشین امور داخله پیشنهاد کرده است اما آقای علومی به این پیشنهاد حکومت جواب منفی داده است. در حال حاضر آقای علومی سفیر افغانستان در هالند است.
این در حالیست عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم شاه شهیم رئیس ستاد ارتش ملی امروز استعفا کردند و رئیس جمهورغنی استعفای آنان را پذیرفت.
پیش از این، رئیس جمهور غنی، استعفای عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم شاه شهیم لوی درستیز افغانستان را قبول کرد.

 

سفیر اسرائیل در برلین میانجی گری این کشور در اختلافات بین فلسطین و اسرائیل را رد کرد

در آستانه سفر وزیر امور خارجه آلمان به سرزمین‌های اشغالی سفیر اسرائیل در برلین میانجی گری این کشور در اختلافات بین فلسطین و اسرائیل را رد کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طی گزارش هفته نامه “اشپیگل” نوشته است که  “زیگمار گابریل”، وزیر امور خارجه آلمان  از بعد از ظهر یکشنبه سفر سه روزه‌ای را به منطقه خاورمیانه آغاز کرده است. اولین ایستگاه سفر خاورمیانه‌ای وی اردن است.

گابریل در روز سه شنبه نیز در بیت المقدس و رام الله گفتگوهای سیاسی را با رهبران اسرائیل و فلسطین خواهد داشت.

وی در آستانه سفر خاورمیانه‌ای خود تاکید کرد که همچنان می خواهد برای راه حل دودولتی برای حل مناقشات بین فلسطینیان و اسرائیل تبلیغ کند.  گابریل همچنین گفت:همبستگی ما با اسرائیل همچنین بدین معنی است که در این راستا کار کنیم که اسرائیل و فلسطین به صورت صلح آمیز و با عزت در کنار یکدیگر بتوانند زندگی کنند. این تنها با راه حل دو دولتی امکان پذیر است.

این اولین سفر گابریل به سرزمین های اشغالی بعد از عهده داری سمت وزارت امور خارجه در آلمان است. شرایط در منطقه خاورمیانه متشنج است.

سخنگوی گابریل نیز در آستانه سفر خاورمیانه ای وی گفت که ما باید گفتگوها درباره روند صلح خاورمیانه را فورا آغاز کنیم.

در این میان “یاکوف هاداس”، سفیر اسرائیل در آلمان با ایفای نقش میانجی گری این کشور در اختلافات بین فلسطسنیان و اسرائیل مخالفت کرده و تاکید کرد که ما به هیچ میانجی نیاز نداریم، ما دقیقا می دانیم باید چه کنیم.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین حدود یک ماه پیش در سفر خود به برلین خواستار نقش میانجی گری آلمان در اختلافات بین فلسطین و اسرائیل شده بود.

 

هاداس فلسطینیان را در بن بست اختلافات در خاورمیانه مسئول دانسته و مدعی شد که اگر جامعه بین المللی می خواهد کمک کند بنابراین باید فلسطینیان را به بازگشت بدون شرط به میز مذاکرات وا دارد.

 

اروپا آماده ادامه همکاری با روسیه است

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از ختم مذاکرات با وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که همکاری های روسیه با اتحادیه اروپا متوقف نشده است و بروکسل آماده ادامه این همکاری ها است

او افزود: همکاری های دوجانبه ما متوقف نشده است و دیدار من با جناب وزیر خارجه روسیه بیانگر این موضوع است.

موگرینی تصریح کرد که روابط بین اتحادیه اروپا و روسیه مانند قبل و طوری که انتظار می رود نیستند. او خاطر نشان کرد که بروکسل آماده تجدید روابط استراتژیک به سطح قبلی است.

 

روسیه کوریائی شمالی را محکوم کرد

روسیه کوریائی شمالی را در نقض قطعه نامه شورای امنیت ملل متحد محکوم نمود

میخائیل اولیانوف مدیر دیپارتمنت امور عدم گسترش و کنترول تسلیحات نظامی وزارت خارجه روسیه اظهار داشته است که روسیه نمایش گام های کوریائی شمالی را در نقض قطعنامه شورای امنیت ملل متحد محکوم می نماید.

او طی کنفرانس مطبوعاتی در اسپوتنیک گفت: «این عامل ناراحتی جدی میباشد. شما میدانید که روسیه قاطعانه نمایش گام های اتخاذ شده کوریائی شمالی در نقض قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را محکوم می نماید. این اقدام نورمال نیست و باید تقبیح گردد».

او اعتراف کرد، گر چه روسیه و چین از تمام جناح ها دعوت می نمایند تا به دور میز مذاکرات جمع شوند و از استقرار نیرو های جدید در این منطقه اجتناب ورزند، اما معلوم میشود که هم غرب و هم کوریائی شمالی به فعالیت های دیپلوماتیکی در حل و فصل بحران شبه جزیره کوریا آماده نیستند».

 

احتمال پایبندی دولت جدید امریکا به توافق که با ایران امضاء شده

© AP Photo/ John Locher

جهان

14:12 24.04.2017دریافت لینک کوتاه

 0 95 0  0

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا با این ادعا که ایران روح توافق را نقض کرده اعلام کرد که احتمال خروج غربی‌ها از توافق هسته‌ای وجود دارد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا روز جمعه در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتدپرس شرکت کرد و در آن درباره مسائل مختلفی از جمله توافق هسته‌ای ایران گفتگو کرد.

در بخشی از این مصاحبه خبرنگار پرسید: شما در کنفرانس خبری روز گذشته خود گفتید که تصور می‌کنید ایران روح توافق را نقض کرده است. منظور شما از این حرف این بود که ایران واقعا مفاد توافق را زیر پا گذاشته یا منظور شما اقدامات آنها در منطقه بود؟

رئیس‌جمهوری امریکا پاسخ داد: منظورم درباره تمام کارهایی بود که آنها در خاورمیانه و فراتر از آن انجام می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار که بنابراین شما معتقدید آنها به توافق پایبند هستند نیز گفت: نه، من چنین چیزی نگفتم. من می‌گویم معتقدم که آنها روح توافق را نقض کرده‌اند. برای توافق‌ها روحی وجود دارد که آنها آن را نقض کرده‌اند.

خبرنگار بار دیگر پرسید: درخصوص کارهایی که در نقاط دیگر خاورمیانه انجام می‌دهند؟

 

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان استعفا ژنرال عبدالله حبیبی، وزیر دفاع افغانستان و ژنرال قدم شاه شهیم، رئیس ستاد ارتش این کشور را پذیرفته است.

براساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان استعفا این دو مقام ارشد دفاعی افغانستان در جلسه امنیتی صبح امروز، دوشنبه ۴ ثور/اردیبهشت مطرح شده که آقای غنی نیز آنرا پذیرفته است.

همچنین ارگ اعلام کرده که رئیس جمهوری افغانستان تمام فرماندهان قول ارودهای (سپاه) ارتش را تبدیل و یا تغییر داده است.

براساس خبرنامه ارگ بزودی افراد شایسته در این پستها معرفی خواهند شد.

بعد از حمله خونین مهاجمان انتحاری به سپاه ۲۰۹ شاهین در شمال افغانستان که تعداد زیادی کشته به جا گذاشت، کاربران شبکه اجتماعی با انتقادهای تند خواستار برکناری مقام‌های امنیتی از جمله وزیر دفاع افغانستان شده بودند.

وزارت دفاع افغانستان تائید کرده که دست‌کم ۱۰۰ سرباز در این حمله طالبان کشته یا زخمی شدند. این درحالیست که برخی از منابع شمار کشته‌شدگان این حمله را بیش از ۱۴۰ نفر اعلام کرده و گفته‌اند که در این حمله بیش از ۱۵۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز شماری تجمع اعتراضی برپا کرده و خواستار استعفا وزیر دفاع و مقام‌های امنیتی افغانستان شدند.

…………………………………………………………………..

مسوول این جنگ ها غنی و عبدالله هستند

اگر طالب، داعش و القاعده نباشد، دشمنی بدتر از شما نیست و جنگ در برابر شما ثواب است. این روز خواهد رسید و بسیار نزدیک است. آن روز که من تفنگ بردارم، آمریکا و دنیا چگونه مرا تهدید می کنند و چطور من را خواهند کشت!

در حمله مرگبار طالبان در روز جمعه (1 ثور) به قول اردوی بلخ بیش از 150 تن کشته شدند و طالبان مسوولیت این حمله را بردوش گرفت. پس از این حمله رییس جمهور برای بررسی این رویداد عازم مزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)،امان الله پیمان، عضو مجلس نمایندگان در برنامه “فراخبر” درخصوص حمله به قول اردوی 209 شاهین در بلخ گفت: به شهامت و توان سربازان ایمان دارم، اما اگر فکر کنیم چیزی به نام نظام اردو، قطعات، نظام پولیس که رهبری سالم و اداره سالم داشته باشد هرگز نداریم و یکی از دلایل و عواملی که این حرکت ها را ساده می سازد، همین نبود رهبری سالم، فکر، وجدان و ضمیر بیدار است و در این حال سرنوشت سرباز همین است.

پیمان می گوید: در داخل نظام، قطعات پولیس و اردو افراد وابسته و خریداری شده به نهایت زیاد است. اکثر کسانیکه از شمال می آیند می گویند که بیشترین دلهره و ترس آنان از این است که احتمال وجود افراد جاسوس و استخدام شده و یا وابسته بسیار زیاد است.

عضو مجلس نمایندگان افزود: بعضی افراد در همین نهادها از لحاظ فکر، اندیشه و نوشیدن مشروبات به حدی محسور شده هستند که گویی هیچ وابستگی به افغانستان ندارند. این مسایل است که حضور و عملکرد داعش و طالب و مخالف را سهل تر می سازد.

وی، درخصوص اینکه اینگونه حملات خونبار بیانگر چیست بیان کرد: چهارصد بستر افغانستان در موقعیتی است که هر روز ده ها چرخبال آمریکایی در آنجا پایین می آید و احتمالا آمریکایی ها آنقدر وسایط در اینجا نصب کرده باشند که اگر در یک موتر یک سوزن هم جابجا شود، متوجه آن می شوند اما اینکه در کنار گوش آمریکایی ها چطور اینقدر مهمات و مواد جابجا بشود این موارد مشکوک است.

پیمان درهمین رابطه افزود: فکر می کنم که در این رابطه دست های پنهان و کلان وجود دارد. در میان چهارصد بستر و مرکز سی آی ای یک دیوار فاصله است اما حمله کننده ها آمریکایی ها را نزندند که یک کار در سطح بین المللی کرده باشند و چند زخمی و داکتر را می زنند این مسایل روشن می کند که دست هایی در داخل نظام افغانستان برای این موارد هست.

عضو مجلس نمایندگان خطاب به حکومت گفت: اگر طالب، داعش والقاعده نباشد، دشمنی بدتر از شما نیست و جنگ در برابر شما ثواب است. این روز خواهد رسید و بسیار نزدیک است. آن روز که من تفنگ بردارم، آمریکا و دنیا چگونه مرا تهدید می کنند و چطور من را خواهند کشت!

وی افزود: من به دمکراسی، حقوق زن، مطبوعات و حقوق بشر، عقیده و ایمان کامل دارم. وقتی توی حکومت نماینده داعش و طالب را از بدخشان با چرخبال به داخل ارگ همراهی می کنی در آن زمان من چکاره هستم. من و این جوان صبح همان روز بر ضد تو تفنگ برمی داریم و مردم در کنار ما خواهند بود.
پیمان اینگونه حملات نظیر بلخ را مربوط به یک حلقه بسیار کلان از سطح حکومت گرفته تا بین الملل می داند و معتقد است که شخصیت ها و چهره های مرموزی اعمال بیگانگان را در اینجا مدیریت می کنند.

این نماینده درخصوص اینکه چه کسانی در نظاتم عمل دست شان به جنایت آلوده است اظهار کرد: وقتی یک والی می گوید که فلان منطقه در خطر است کسانیکه در راس قدرت هستند چرا متوجه نمی شوند و سال ها پاسخ نمی دهند! ولی اگر یک جاسوس برایشان تماس بگیرد ده بار موتر را دنبالشان می فرستند. بارها به وکیلان، وزیران و شخصیت هایی به نام مجاهدین گفته ایم که اینقدر سرمایه های انبوه به چکار می آید! اگر یکی از فرزندان ما کشته شود آن روز می فهیم که این ماجرا چقدر درد دارد و روشن می شود که این پول ها روزی فقط بر سر قبر شما به کار خواهد آمد!

وی، بر این باور است که یک فضای کلان به نام افغانستان برای ترورزیم و القاعده آماده شده است و تصریح می کند: مسوول این گپ ها شورای امنیت افغانستان، آقای اشرف غنی، عبدالله و کسانیکه هستند که قدرت را برای خود انحصار کردند. اینها باید متوجه باشند که خشم مردم در حال انفجار است و این خشم آنان را می سوزاند. مردم آهسته آهسته به مقاومت های محلی یشان روی می آورند.

پیمان خطاب به سران حکومت می گوید: از این مساله بگذرید که چه کسی در قدرت باشد، بگذرید که حضور که را تضمین کنید، یک بار همه را بنام ملت محاسبه کنید و حضور همه را بپذیرید.

این نماینده مجلس در خصوص جانبداری هایی که برخی از طالبان می کنند بیان کرد: شکی نیست که افراد بسیار خوب در نظام ما وجود دارند اما تعداد محدودی هستند. کشته های قول اردوی شاهین بیشتر از آن چیزی است که تخمین زده می شود و من نمی فهمم که منافع شان چیست که اینطور آمار می دهند. به آقای کرزی می گویم که از اینکه اینجا باشد بهتر است در فرماندهی طالبان افغانستان، داعش یا القاعده باشد که این مورد برایش آبرومندتر است.

 

 

گرگ های این سرزمین و درندگی بی پایان

اینبار بلخ امن، قتلگاه فرزندان رزمنده این سرزمین بود و حال اشرف غنی پاسخ بگوید که فردا کدام ولایت را آماده کشتار می کند، هرات یا بدخشان؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، تاریخ سیاسی افغانستان پر است از رهبران گذشته ای که خون ریختند و رهبران امروزی که از دلِ طالب به حکومت رسیده اند به مانند کرزی و اشرف غنی که سنگ طالب را به سینه می زنند و مردم بی دفاع را راهی قتل گاه می کنند.

آنچه در قول اردوی بلخ رخ داد نه جنایتی تازه بلکه به تکرار در مقابل چشم حکومت و مقام های بلندپایه امنیتی، جان رده پایین ترین نظامیان به مانند مردم بی دفاع در جای جای این سرزمین به دست طالبان گرفته شد.

این ننگ و شرمساری چرا در وجود سردمداران این سرزمین رخنه نمی کند؟ این درد و تباهی تا چه زمان ادامه دارد مگر زمان رسوایی طالب دوستان خودی که سکان این کشور را به دست گرفته اند، نرسیده است؟

اشرف غنی که مقام رییس کل قوای مسلح افغانستان را به زور به گردن آویخته در کنار نماینده های معامله گر و فاسد دست به بقای ضعیف ترین مقام در پست ریاست وزارت دفاع زدند، تنها مقصران رویداد بلخ، شفاخانه چهارصد بستری و هر قتل عام دیگر در این کشور هستند.

این بی کفایتان، چه سال های که در جبهه تروریستان و گرمای وجود پاکستان کمر به نابودی مردم بسته بودند و دورانی که با لباس مبدل به مقام و قدرتی رسیده و در کشتار سربازان و مردم این مرز و بوم دست دارند، همان مقام های که طالب را واقعیت بزرگ و برادر خطاب می کنند.

اشرف غنی به دفاع از حقوق چه کسی بر مسند قدرت به حیف و میل ثروت افغانستان مشغول است، طالب یا مردم ؟ شخصی که با تمام توان سعی در توجیه هر جنایت و کشتار آنان، تنها گروه کوچکی را دشمن می داند و اندیشه و روش کرزی نیز که دیگر بر همگان آشکار است: طالبی که 13 سال به عنوان رییس جمهور، بقای آنان را تضمین کرد و نتیجه را در کابل و بلخ می بینیم.

حمله طالبان با نیروهای اندک به هر نقطه از این کشور و حتی امنیتی ترین نهادها، فجایع بزرگ در پی دارد که از ارگ نشات می گیرد، این ارگ و ارگ نشینانی که لانه ای برای خودی های طالب شده اند.

زمانیکه واقعه چهارصد بستر در کابل اتفاق می افتد و خبرها حاکی از هماهنگی های درون حکومتی با حمله کنندگان بوده چرا باید رییس جمهور با تمامی توان و قدرت به بقای وزیر دفاع تلاش کند و در این میان، پارلمان بماند که در این هفت سال چه کرد و چه پرونده سیاهی دارد.

شکست های پی در پی امنیتی که هر ماه رخ می دهد و ناهماهنگی های استخبارات با نظامیان به دلیل رهبری ضعیف راس وزارت امنیت و شخص رییس جمهور است، اگر تنها کمی اراده برای ثبات در این افراد وجود داشت، اکنون هر روز در عزای سربازان رخت ماتم به تن نمی کردیم.

ناامنی های هر روزه و آشوب بی پایان، بهترین فضا برای برقراری حکومت متقلب اشرف غنی و جولان طالبان و تروریستان در افغانستان است و بی شمار قربانی که در فقر مطلق یا در حال فرار از جنگ هستند و یا گیرافتاده در میدان های نبرد.

طالب براساس نابودی بنا شده و طی دو دهه کشتار در مناطق مختلف افغانستان نشان داد که نه پایبند به قومیت است و نه وابسته به خودفروخته گان، اما درد از سوی مقام های می باشد که اعتماد مردم را خرج تروریستان کرده و امیدهای را به یاس بدل می کنند.

اینبار بلخ، قتل گاه سربازان بود و حال اشرف غنی پاسخ بگوید که فردا کدام ولایت را آماده کشتار می کند، هرات یا بدخشان؟
گوری که به دست خایین حکومتی هر روز برای مردم کنده می شود، دگر روز برای خود آنان نیز حفر می شود.

 

چرا شما خودکشی نمی کنید!

در حمله روز جمعه ده عضو طالبان به پایگاه نیروهای ارتش در مزار شریف بیش از 150 تن کشته و بیش از 100 زخمی برجای گذاشت. رییس جمهور نیز به پاس ارج گذاری خون قربانیان حمله تروریستی در بزرگترین پایگاه نظامی شمال کشور روز یکشنبه (3 ثور) را عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، عبدالبصیر سالنگی، والی پیشین پروان در برنامه “فراخبر” در خصوص ناتوانی نهادهای امنیتی در حمله بلخ گفت: بی توجهی ها به حدی رسیده است که زبان از گفتنش عاجز مانده است. مسوولین امنیتی بی شرمانه دفاع کاذبانه می کنند و خجالت و شرم ندارند.

سالگنی می گوید: هر کسی جای آنان می بود زهر می خورد و خودکشی می کرد اما مسوولین امنیتی اینقدر بی غیرت هستند که خود را هم نمی کشند. وقتی نمی توانند دفاع کنند، زهر بخوردند و بمیرند. اینکه ما بگوییم استعفا بدهید، استعفا هم ندهد بروند به زندان پلچرخی و بگویند ما غافل و بی توجه هستیم.

والی پیشین پروان معتقد است که کشته شدن 130 نفر در قول اردو بسیار دور از ذهن و درکش مشکل است و می افزاید: وقتی رهبران این دولت از طالبان دفاع می کنند و آنها را جزء این خاک به شمار می برند، چیزی نیست که یک خاین داخل قطعه با پاکستان، القاعده، گروه های هراس افکنی اربتاط نگیرد.

وی افزود: چطور آنان دروازه را انفجار دادند و کسی دفاع نکرد، این حادثه چطور پیش آمد! برای دولت افغانستان شراب خوردن معیار است و همین ها زندگی مردم را به تباهی کشیدند.

سالنگی، در باره اینکه نهادهای امنیتی از لحاظ فکری همسو با مردم نیستند اظهار کرد: همسو بودن با مردم مساله ای است که اینها اصلا به آن فکر نمی کنند، اینها به تیل دزدی و لجستیک درگیر هستند و برای اینکه در ایستگاه ها خاک پر کنند و سنگر بسازند صدمیلیون دالر می گیرند و تمام فکرشان دزدی است.

این منتقد، درخصوص منطقی نبودن حمله بلخ می گوید: در ولایت پروان بودیم که سیگنالی آمد که دشمن قصد حمله دارد. چهار نفر بودیم که سریعا یک دروازه جور کردیم و تمام هفت نفر را با نارنجک و سلاح از بین بردیم اما چطور می شود که داخل قول اردوی نظامی 130 نفر کشته شونند و کسی نتواند دفاع کند.

والی پیشین پروان افزود: به مسوولان امنیتی پیشنهاد می کنم که زهر بخورید و با مرمی به کله تان بزنید یا مستقیم به زندان پلچرخی بروید و انتظار نداشته باشید که دوباره از عملکرد شما سوال شود چرا که همه تان باید به زندان بروید.

سالگنی، درخصوص چهره های نفوذی طالبان در نظام که کسی از آنان نام نمی گیرد بیان کرد: در گذشته از تبصره ای بنام ستون پنجم نام برده شد. امروز ستون پنجم در مطبوعات حاضر می شود و علنا اعلام می کند که در این فکر است که از طالبان دفاع کند و آنان مردم افغانستان هستند و پروایی هم ندارد از اینکه چند ولایت را هم به آنان بدهد. وقتی رهبری افغانستان طالب باشد، دیگر چه کسی را خاین می خواهید!

وی افزود: در رده های دولتی، تعداد بسیاری از عناصر کثیف جای گرفته اند و بنام های مختلف از طالبان دفاع می کنند اینها بفهمند که اگر اینها بچه کاکایشان نیست اما ملت افغانستان هستند، امروز 130 جنازه به خانه مردم بردن آسان است؟ در چهار صدبستر که تلفات آن را پنهان کردند تلفات آن آسان بود؟ در پل محمود خان و تلفات دیگر چطور!

والی پیشین پروان در همین رابطه ادامه داد: این جنایت ها به این معنا است که کسانیکه در رده های دولت هستند روزبروز گستاخ و کلان کار تر می شوند که این فجایع رخ می دهد. هر بار که به آنها تماس گرفت می شود می گویند که در جلسه هستند اما در کدام جلسات هستند که این همه تلفات رخ می دهد! با این تلفن ها یشان کدام کار را پیش می برند. به خدا که اگر جای رییس جمهور و رییس اجرایی باشم گردن مسوولین امنیتی را می بندم و به زندان می برم.

سالگنی افزود: نباید بار دیگر با گپ نرم و دیپلماسی اینها خلاص کنند. اگر بار دیگر این حوادث رخ بدهد و مسوولان امنیتی با دلایل دروغ خود را مبرا کنند، مردم به روی آنها می خیزند و کل پوسته هایشان را چور می کنند. آن روز فکر نکنند که ناتو از آنها دفاع می کند! چرا که جای هیچ دلیل و منطق نیست و هیچ منطقی نیست که این را توجیح کنند.

 

عربستان برای تجهیز طالبان پول می فرستد

زیر پوشش آموزش های اسلامی و زیر پوشش تعلیم و بلند بردن ارتقای ظرفیت معلمان علوم دینی، اندیشه های تند وهابیت را نهادینه می کنند و این مطلقا برای افغانستان خطرناک است .

مشاور امنیت ملی افغانستان از سرازیر شدن پول عربستان سعودی برای طالبان و گروه های هراس افکن دیگر در افغانستان نگران است. وی می گوید که شیخ های عرب از سالها بدینسو برای طالبان و گروه های هراس افکن دیگر پول می فرستند تا ماشین جنگ را در افغانستان و منطقه فعال نگاه دارند. شماری از آگاهان بر این باور هستند که عربستان سعودی هنوز هم منافعش را در جهان در پشتیبانی از گروه های تندرو در جهان می بیند و از همین رو بیشتر کمک هایش را در کار ایجاد مرکزهای دینی و تقویت زبان عربی هزینه می کند.

نظری پریانی، روزنامه نگار در برنامه «محور» گفت: ما اولاً از هر کشوری که در عرصه آموزش و پرورش به ما یاری می رسانند تشکر می کنیم اما مسلماً این کمک ها نگرانی های خود را تواماً برای مردم افغانستان دارد و به عبارتی دیگر واضح شده است که بسیاری ها که در افغانستان کاری می کنند، حتما هدفی برای خود دارند و هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد. کشورهایی مانند عربستان سعودی و پاکستان این مصداق را در افغانستان عینیت می بخشند.

وی، با بیان اینکه سفیر عربستان در کابل، در مراسم امضای تفاهمنامه یک کمک چهار عشار، یا چهار میلیون دالری این کشور برای گسترش زبان عربی در افغانستان از پرسش های خبرنگاران درباره پشتیبانی ریاض از گروه های هراس افکن سخت ناراحت شد، گفت: اما این نگرانی بسیار بجا است و نگرانی ما این است که پوشش این برنامه در چند شهر کلان افغانستان گسترده است، تا سال 2020 در افغانستان و منطقه دیده می شود که یک مقدار حرکت های استخباراتی ممکن است زیر این برنامه های به نام آموزشی و کمک ها صوت بگیرد. چرا که بحران هایی که قرار است در آینده در افغانستان شکل بگیرد، از طریق آموزش صورت می گیرد و افکاری مطابق با اندیشه های طراحی شده ترویج می یابد.

پریانی افزود: برنامه را بازیگران بگونه ای تنظیم کرده اند که حداقل تا سال 2020 وهابیت رادیکال افراطی شکل بگیرد. ما شاخه های متعدد وهابیت را داریم که همه آنها منفی نیستند اما یکی دو شاخه ای هستند که در حال حاضر وجود دارند و برای جهان اسلام مصیبت شده اند و ضد همه مذاهب اسلامی و ضد تشیع هستند. حالا هم این ذهنیت را می خواهند در افغانستان فربه کنند.

این آگاه رسانه ای، بهانه آموزش زبان عربی از سوی عربستان را خطرناک خوانده و بیان داشت: هم اکنون لانه هایی در مرکز و برخی ولایت های افغانستان وجود دارد که اینها ذهنیت های افراطی را هرروز تقویت می کنند و مثلا کشتن یک انسان بی گناه را به هر بهانه ای بسیار سهل و آسان می نمایانند، وقتی که چارجوب توافقنامه ها بگونه ای درست مدیریت نشود، هم تحت تاثیر آموزش زبان عربی و زیر پوشش این برنامه و زیر پوشش آن آموزش های اسلامی که آنها مدعی آن هستند و زیر پوشش تعلیم و بلند بردن ارتقای ظرفیت معلمان علوم دینی، اگر اندیشه های تند وهابیت را نهادینه کنند مطلقا برای افغانستان خطرناک است.

وی ادامه داد: اگر در بخش داخلی و عرصه های آموزشی، توجه نشود و ما ببینیم که زیر هر عنوانی حرکت های شستشو دهنده مغزی و نهادینه گرنده ذهنیت افراطی به جای ذهنیت اعتدالی، در نظر گرفته شود و جابجا شود ما با یک جامعه بسیار خطرناک مواجه می شویم. افغانستان می تواند با یک چنین ظرفیت هایی در طی چند سال به وزیرستان منطقه تبدیل شود. یعنی ما اگر اجازه دهیم که بسان دیگ بی سرپوشی باشیم و هر کس بخواهد در نصاب آموزشی ونصاب های دینی و اعتقادی ما مداخله کند و بخواهد برای ما راه را چاه و چاه را راه بنمایاند، در این صورت ظرفیت هایی در داخل شکل می گیرند که برای خشت و سنگ عادی جامعه هم سر ستیز پیدا می شود.

متاسفانه یک سیاست خاموش و غیر رسمی را در دستگاه عملیاتی حکومت در همین پانزده سال شاهد بودیم که برای رشد افراطیت کار می کنند، این افراطیت مزموم است و قابل تایید اسلام نیست و در واقع رویه های ضد اسلامی را به نام اسلامی و با هدف سربازگیری بیشتر و با هدف عواید بیشتر از طریق اقتصاد جنگ ایجاد می کنند. یعنی منفعت گران و سود آوران از بحث جنگ، در افغانستان کسانی هستند که با ذهنیت های بارور و آگاه مخالف هستند با ذهن روشن و اندیشنمند سر ستیز دارند. سعی می کنند که ذهن جوان را از راه هایی خمود و جامد بسازند تا آن را سلاحی در دستان خود داشته باشند و از طریق بسیج کردن آن و فرستادن آن برای تخریب جامعه ای پول به دست آورند.

 

 

Updated: آوریل 30, 2017 — 11:44 ق.ظ