انرژی ماورایی

 

انرژی ماورایی

نویسنده : زین العابدین احمدی

توضیحات : انسانهای نئاندرتال مفاهیم روح و زندگی بعد از مرگ را کشف کردند و آنرا در زندگی و دفن مردگانشان بکار گرفتند . انسانهای کرومانیون که ده هزار سال قبل از بین رفتند برای هماهنگی و همگامی نیروهای متافیزیکی و جلب لطف و رضایت آنان به قربانی انسان می پرداختند و آیین های ویژه ای را در زندگی بکارمی گرفتند .

درطول هزاران سال بعد ،پیامبران و متفکران ملل ، ادیان و آیین های ویژه ای را بوجود آوردند و برای پیوند انسان به انرژی و نیروهای ماورایی دستورات خاصی را صادر کردند و پیروان خود را به انجام آیین های ویژه رهنمون ساختند.
اینک انسان قرن بیست ویکم در میان مفاهیم هزاران مکتب ، ادیان و اندیشه های گوناگون متحیر و سرگردان است . پیشرفت ترجمه ،تالیف و نشراندیشه های گوناگون ودسترسی به هزاران رسانه صوتی و تصویری که هریک مبلغ اندشه ای خاص هستند این مرحله را به کلافی سردرگم مبدل می سازد و براین سرگردانی می افزاید . به نحوی که حتی یک انسان معتقد به عقیده ای واحد و خاص نمی توان یافت . همه دارای مجموعه ای از عقاید هستند که به هیچ یک پای بند نیستند

.
در این راستا کتابی جامع و بی غرض که بتواند انسان قرن بیست و یکم را به سوی خدا و نیروهای ماورایی رهنمون سازد بسیار نادر و تقریبا دور از دسترس بود.
کتاب حاضر در پاسخ با این معضل تالیف گشته است . در نوشتن آن از بیش از صد نوع کتاب و اندیشه کمک گرفته شده است . خوانندگان به چهار گروه معنوی تقسیم شده و برای سالکان هرمرتبه معنوی دهها تمرین صددرصد علمی و کاربردی که قبلا توسط سالکان راه حق به تجربه رسیده است داده شده است که درنوع خود کم نظیر بلکه بی نظیر است و سالکان راه حق می توانند با تعیین موقعیت معنوی خود و انجام آن تمرینات به مقام کشف و شهود رسیده و با مساعدت نیروهای ماورایی و ایمانی راسخ به سر منزل حق نایل آیند. به تارنمای کتابناک مراجعهفرمائید .
 

Updated: مارس 27, 2017 — 1:11 ق.ظ