روند مهار سازی سپهرقابل درک است

روند مهار سازی سپهرقابل درک است
دکتربصیرکامجو جنوری 2017 م.
من به این باورم که انسان وتفکر وآگاهی دانشی وی میتواند درفرآیند مستدام زمان برجهان هستی چیرگی پیدا نماید. تازمانیِ نمیتوان برجهان هستی دست یافت که خردمندانه ازقوانین ــ پیوند وتکامل ماده دردائره وجود ، آگاهی ناب پیدا نمائیم .
اگر انسان روند آموزش وپژوهش خودرا پیرامون شناخت ازهستی آزادانه ، بدورازباورهای تخیلی واعتقادی تداوم بخشد ، آنگاه راه مسیر دستیازی به شناسایی سرشت پدیده ها را بروی بشریت باز و هموارمی نماید.
آزادی اندیشی یکی از اساسی ترین رکن پیشرو تفکرانسان است . انسان وشناخت وی زمانی میتواند به بلند ترین قله های دانش وآگهی هستی برسد . که تفکروشناخت وی بدور از تنگباری های سنت وباور های غیر دانشی قرار داشته باشد.
چرا هرقدرانسان ازدائره دشوارپذیری راستی ها ودرستی ها بدورباشد به همان اندازه با پژوهش عقلانی ونگرش آزاد اندیشی ، بدرک پیوند درونی پدیده های هستی نائل می گردد.
اساس ارزش وشگفتی اندیشه وتفکر درست وپیشروندۀ انسان در راستی ودوری از تزویر وریاء در بیان آفتابی ساختن حقایق وناگفته های پنهانی تاریخ بشریت ، نهفته است . که این رویکـــرد بی غش درفرآیند زمان منجر به پیدایی دانش بشری وکشف قوانین و پیوند وهمسویی بُود هستی بسوی تغییر شدن آن بُود ، گردیده است.
ما می دانیم انسانها دارای ویژگی های ذاتی متفاوتی اند . هرکدام دارای اندیشه ، وتفکرخودی خود ، می باشند. آنها به پیروی از یک سلسله باور های نادرست وتوهمات بی پایه خواسته یا ناخواسته دستخوش ” خوشنود کردن نیاز نفس ” اند . وبسیاری از پیشداوری های میان تهی انسان ، در زندگی ناشی ازمزدوری وی به هوای نفس است.
اما چیزی که برای دانش وتکامل آن بااهمیت است . نه توجه کردن به باور های افراد به جهان مجردات وترهات یا مادیات وشهوات ، بلکه دقت کردن به تغییر بینش ونگرش آنها به مسیر تکامل وپیشرفت بالنده انسانی ست. رسالت دانش هم این است که انسانهای فریب خورده وراه گم را به مسیر درست انسانی رهنمون سازد.

Updated: ژانویه 16, 2017 — 10:43 ق.ظ