نگرشی برواژه ذات

 

 

نگرشی برواژه ذات

دکتربصیر کامجو

کنون با عرض حرمت خرسندم ورسالت خود می دانم که باری درخدمت فرهیختگان ودوستان قرار دارم  وبا استفاده از فرصت دست داشته بتوانـــــــم اندیشه و رویکرد های فکــــری خــــــــود را زیر نام ”  نگرشی بر واژه ذات ” بیان نمایم .

گرچه در کلیت خویش ، شناخت عقلانی انسان در باره حقیقت واژه ” ذات ” که گوهر هر چیز است ،  پیوسته همچو یک راز ، هنوز باقی می ماند.

مگر بگونه کل تأمل ما دربارهٔ  ” ذات ” (که مترداف به :  وجود ، بود ، هستی ، حقیقت  ، گوهر ، نفس هرشئ ، چیستی … است)  در واقع نگرشی برهستی شناسی بنیادین شئ در روند متغـیرتجلیات  ، از مکـــــان استقــــــرار ” بودن شئ ” تا فراسوی ” شدن شئ ”  در جنبیدن همیشگی به مسیربی نهایت ها ست.

بدین باور ! سرشت راستین ذات شئ درآنچه قایم به خود ذات است بیان می شود نه در آنچه دست خوش تغییر است.

چون تفکر وآموزش ما در باب حرمت شناختی ذات انسان وتقویه سجایایی اخلاق تطبیقی ، بیداریی دگردوستی جریان داشته ، ونه در آموزش فلسفی وعرفانی ذات در کل .

ازینرواندیشه ورویکردهای فکری ، تدبیر ونیت ما ، تنها مایل بر روشنگـــری و باز شناسی ویژه از حقوق وموقعیت اجتماعی ” ذات انسان ” و گوهر کرامت مدار وی ،  بوده است.

در دائرۀ موجودات هستی ،  ذات انسان یک  ” وجود اصیل ”   وداری گوهر شریف ” کرامت”  است. در تاریخ آموزش بشری نگرش واندیشه انسانها در مورد تعریف انسان وذات گوهری وی پیوسته متفاوت بوده است .

اما در اندیشه ما ارزشهای برجسته ای که موجب تغییر در تعریف ذات انسان می شود . و آن نه تنها در بردارندۀ قدرت تفکر وفهم وانتخاب  وآفرینندگی ذات او، نهفته است  . بلکه خود انسان با اراده آزاد ورفتار وکردار غایتمندانه خویش منبع وخاستکاه اهداف اخلاقی ومولد پیمانه هــــــــاست. که این ” پیمانه ”  ها ” نمودی ” از قدرت خودآگاهی انسان ونمایشِ ” کرامت ”  ذات اوست .

همسو با این اندیشه ، اگرگوهر” کرامت ” را به عنوان گوهر تعیین کنندۀ ” ذات خود آگاه ” انسان قبول کنیم . تکلیف مان در روند هستی شناسی بنیادین ذات انسان  ، وقتی به یقین می پیوندد که ما درمسیرشناخت و معرفت آزاد مندانه ای خویش ، بجای نفی حقیقت گوهری ذات ، در جایگاه دفاع وبیان ماهیت وارزش آن بی ایستیم .

در آن مرتبه هست که انسان با بینش شگفت انگیز ، ”  بودن ” خویش را بمثابه واقعیت عینی در طبیعت و جامعه ــ هوشمندانه معرفی می کند. وبرای اثبات روند حقیقتِ  ” شدن ” خود بسوی آینده ای دور ، که وی در آن  دیگر وجودِ ندارد ، سهم رسالت مند اداء می نماید  .

حقیقت سرشت بود ” ذات ” در وجود عرضی واتفاقی نیست ، تغییر ناپذیر و ابدی است. بود” ذات ”  انسان با ” کرامت ” وی که در مراتب امتزاج ذاتش متجلی یافته  ،‌مناسبت های در خور تداخل داشته و جزء کنه ذات است.

و حقوق ذاتی انسان یک مقام ارتقایی ذات است که اساس کرامت انسان را تبیین می کند  . به این اساس انسان موجودی است که به هیچ وجه نمی تـواند جدا وگسسته ازگوهر وجـودی ” کرامت ” خویش باشد.

کرامت رامیتوان اقامت گاه بودن ذات نامید ، یعنی افقی است که در آن مرتبت نهایت های کَــرَمّ ، قدر ومنزلت وشرف وآبروی انسان آشکار می شوند.

گوهر” کرامت ” که خود یک خصلت وجودی” ذات انسان ” است  در همه موارد تعینات و تجلیات حقوقی ، اجتماعی واخلاقی انسان گره خورده است ، آن مقام قابل قبول نمودی از ندای وجدان و امتیازبشریت است. که به آن گوهر بایست ارج وحرمت گذاشت .

اندیشه وآموزش ما در ارائه رویکرد های فکری گوهرشناختی انسان در فرآیند دودهه اخیر که در آثار چاپی ، نوشته ها ومقالات ما بنشر رسیده ، هدف آن برجسته سازی ارزش شناخت ذات کرامت مدارانسان ومقام  شامخ وی در جهان  واز جمله کشورهای فارسی زبان خود ماست.

 

Updated: دسامبر 20, 2016 — 1:45 ق.ظ