مرام نشریه

درباره تارنما

مرام نشریه ” سرزمین آریان ”  ، روشنگری برای همبستگی اســـــت . بتأسی ازانگیزۀ روشنگری وکسب دانش ازتجارب تاریخی نیاکان وتقویه اراده وخرد جمعی  ، به این اندیشه مـــــا را می کشاند که شناخت وآموزش هرشهروند ازهویت ملی وتاریخ واقعی اجدادش ،  به وی غرور و وقار، عزت وافتخار ، می بخشد .

آگاهی از هویت ملی توانایی و استواری را در انسان پرورش می دهد  وبن مایه اعتماد به نفس را در دنیای احساس اخلاقی وی ایجاد می کند.

وبا این بن مایه معرفتی ، جنبیدن احساس خود پایی اراده تقویت می گردد ، شهروند آگاه باسرفرازی وشهامت ، جایگاه  وجودی شخصیت حقوقی خود را درحیات اجتماعی وساختارقدرت وحاکمیت سیاسی، تبیین می نماید .

مبنی براهمیت شناخت گوهر ذاتی هویت ، مسیرپایگاه آموزشی نشریه ” سرزمین آریان ” را آموزش ، پژوهش ، تدقیق ومعرفی ارزشهای سیاسی و فرهنگی وتاریخی مُـتون کهن سرزمین پر افتخار نیاکان ما تشکیل می دهد ، که درفرآیند زیاده از پنجهزارساله اخیر زیر نام :

ــ شاهنشاهی پیشدادیان بلخ ، اجداد تاجیکان پارسها و کُرد ها   ،

ــ  شاهنشاهی کیانیان بلخ ، اجداد تاجیکان وپارسها

ــ  شاهنشاهی هخامنشی ها ، اجداد تاجیکان و پارسها

ــ شاهنشاهی اشکانیان ، سلسلۀ دود مان تاجیکان

ــ  شاهنشاهی ساسانیان ، سلسلۀ دودمان پارسها

ــ شاهنشاهی کوشانیان ، سلسلۀ دود مان تاجیکان

ــ شاهنشاهی یونانی ها وسلسۀ دودمان تاجیکان (یونان ــ باختری )

ــ  پادشاهی طاهریان ، سلسلۀ دودمان تاجیکان

ــ  شاهنشاهی صفاریان ، سلسلۀ دودمان تاجیکان

ــ شاهنشاهی سامانیان ، سلسلۀ دود مان تاجیکان

ــ شاهنشاهی غوریان ، سلسلۀ دودمان تاجیکان  ؛

سروری این حوزه تمدنی قاره کهن  را بدست داشته اند . پهنا این حوزه تمدنی از سین کیانگ ــ تاشقورقان چین و کشمیر وسند شروع تا دریای مدیترانه امتداد داشت ، و مجموعه ازکشورهای :

تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان ، افغانستان ، پاکستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، ایران ، آذربایجان ، ارمنستان ، گرجستان ، عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان ، قبرس را در بر می گیرد . مردمان این حوزه تمدنی همیشه در روند تاریخ ، پیوند ودر آمیختگی سیاسی و فرهنگی مشترکی  با یگدیگر داشته  ودارند .

بعنوان یک ملت سربلند و متمدن آریان با زیرمایه های فرهنگی ومعرفتی کهن سال ، نباید دراسارت تفکرات کذایی وواپسگرائی اندیشه  قرار بگیریم . باید اراده وامید مردم خود را ازخدمتگزاری به فرهنگ بیگانه تغییر دهیم .

ازکنه و ریشه  وسابقه ، ودستآورد های ارزشی تاریخ نیاکان خود ما بی هراس سخن بگویم . و درخت پُرگشن معرفت فرهنگی ، رودکی وفردوسی ومولانای بزرگ ــ را با خود ارادیت اندیشه و دستان پاکیزه آبیاری نمائیم ، تا برگهای سبز و گوهر پرنور این دانشسرای انسانی و اخلاقی ، چراغ راه امروز و فرداِ اخلافِ مان گردد .

ملزم  به این مرام و ادای رسالت تاریخی ، هر دگر اندیش وخرد گرا را وا می دارد که تا با جهل ، خرافه ، تزویر و ریا ، زیرهر نام و نشانی که بنمایش گذاشته می شود مبارزه عقلانی نماید . و در جهت روشنگرایی وبیاراستن اذهان عامه وتسلیح معنوی نسل پیشتاز ، گام افشاگرانه وآگاهی بخش بردارد .

دستآورد های علمی ومعرفتی سرزمین کهن آریان (نیاکان) وفرهنگ ناب وهمه شمولی که در این مرزوبوم  بزبان فارسی ابداع و آفریده شده وتکامل یافته ، تجلیگاه واژه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک ، تبلورگاه عشق ومهر و محبت،  دوستی وراستی ، همزیستی وهمآیشی انسانی می باشد . که جایگاه بلندهویت وارزش فرهنگی مارا درسطح ملی وجهانی شایسته بنمایش می گذارد .

تارنمای ” سرزمین آریان ” یک  نشریه سیاسی، تاریخی و فرهنگی است . واز همبستگی ، عدالت اجتماعی ، صلح وآزادی دفاع می کند . و آرزومند است تا با انعکاس برنامه های مناسب علمی وهویت شناسی ، در رسانه ها وفضای مجازی مورد توجه اقشار گونه گون مردم قرار گیرد .  وباورمند است که روشنگری افکار عمومی موجب تأثیر گذاری بیشتر در تغییر اندیشه خود شناسی وتقویت جنبش حق خواهی نسل دگراندیش می گردد .

یاد داشت :

تارنمای سرزمین آریان یک نشریه پژوهشی ، علمی ، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی است. از آغازتأسیس ــ هدف این تارنما همانا ، ترویج و گسترش فرهنگ نگرش ، تأمل ، تفکر واندیشه ، ودسترسی به آگاهی ــ هویت تاریخی وفرهنگی نیاکان و معرفت جامعه بشری می باشد .

سرزمین آریان ، از آزادی بیان وکثرت گرایی اندیشه پشتیبانی می کند ؛ و باورمند به گوهر برتری

نجابت وکرامت انسان است.

باید یادآور شد که ، هرگونه اندیشه های نشر شده در این تارنما ، الزاماً دیدگاه سرزمین آریان نیست .

تماس با ما : sarzaminearyan@yahoo.com

 

Sarzamine Aryan - سرزمین آریان © 2016